نقد نظریه پلورالیسم دینی در پرتو تعلیمات حکمت خالده 21 صفحه doc

نقد نظریه‌ی پلورالیسم دینی در پرتو تعلیمات حکمت خالده تحت عنوان پلورالیسم دینی نظریه‌های متعددی مطرح شده است که تمام آنها اساساً در مبانی اصلی خود مشترک هستند هدف از این مقاله بیان مبانی نظریه پلورالیسم دینی، بر اساس نوشته‌های پروفسور جان هیک و سپس نقد آن در پرتو تعلیمات حکمت خالده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 29 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

نقد نظریه‌ی پلورالیسم دینی در پرتو تعلیمات حکمت خالده

تحت عنوان پلورالیسم دینی نظریه‌های متعددی مطرح شده است که تمام آنها اساساً در مبانی اصلی خود مشترک هستند. هدف از این مقاله بیان مبانی نظریه پلورالیسم دینی، بر اساس نوشته‌های پروفسور جان هیک و سپس نقد آن در پرتو تعلیمات حکمت خالده است.

قبل از هر چیز تأکید بر این نکته ضروری است: لغت “پلورال”، که بیان کننده‌ی مفاهیمی از قبیل: جمع، بیش، کثرت، تنوع و تعدد است البته بی‌گناه است، ولی اگر با اضافه کردن پسوند “ایسم” به این لغت، اصالتِ کثرت و نفیِ وحدتِ متعالیِ صورت‌هایِ وحی شده‌ی دینی، مد نظر باشد، مشکل آغاز می‌شود. پلورالیسم دینی، صرفاً بدین معنا، اسمی بامسمّی برای نگرشی که در این مقاله نقادی شده است می‌تواند در نظر گرفته شود.

از آنجایی که محورهای اصلی نظریه‌ی پلورالیسم دینی را خداوند، انسان و دین به منزله‌ی رابطه‌ی بین انسان و خداوند تشکیل داده است، ابتدا به بیان این مفاهیم با استناد به نوشته‌های پروفسور هیک می‌پردازیم. با توجه به این که محدودیت‌های این نگرش اساساً برخواسته از تعریفی است که از انسان ارایه گردیده است، بحث خود را با مفهوم انسان در پلورالسیم آغاز می‌کنیم.

مفهوم انسان در نظریه‌ی پلورالیسم دینی

جان هیک به پیروی از اکثر نحله‌های فکری متأثر از کانت، انسان، کما هو انسان را، موجودی جزیی و محصور در حصار فردیت خود تعریف میکند و دامنه‌ی شناخت انسان را کاملاً محدود به شرایط فردی دانسته و در نتیجه حقیقتِ فی‌نفسه را برای انسان غیر قابل دستیابی میداند. در این نگرش انسان جزء جدا شده‌ای از کل است و توانایی او محدود به حواس و عقلی است که خود مقید و محدود است. بنابراین، انسان صرفاً قادر به درک جزیی از حقیقت و یا حقیقت جزیی (partial truth) است. انسان اجباراً از پشت حجاب فردی خود به حقیقت فرا انسانی می‌نگرد. پس بنا به تعریف، از نظر هیک، قادر به درک حقایق فرا فردی نیست. این موضوع بنا به تصریح هیک چنین است:

“… در وجه فیزیکی ما ذراتی sub-microscopic در پهنه‌ی عالم هستیم. در وجه انسانی، فردی هستیم در بین شش میلیارد نفر. در ارتباط با شخصیت، ناکاملیم، ناقصیم، با رفتار و روحیات خاص، همیشه نیازمند این هستیم که دیگران ما را تکمیل نمایند. به عنوان متفکر فقط میتوانیم از وجهی جزیی و با توانایی محدود، با جانبداری و پیشداوری، و با تجربه‌ای بسیار محدود عمل نماییم…”۱

در نظر هیک این محدودیت ناشی از کاتگوری‌های درون ذاتی انسان از قبیل زمان و مکان و سایر محدودیتهای فردی است که هم‌چون حصاری او را در برگرفته است و وی را توان رهایی از آن نیست زیرا اجباراً ناظر حقایق بیرون از خود از طریق حجاب انسانی خود است. به بیانی دیگر: هنگامی که از حقیقت صحبت می‌شود از تأثیر حقیقت بر فرد و تجربه‌ای که فرد از حقیقت داشته است صحبت شده است و نه از حقیقتِ فی‌نفسه. به بیان خود هیک:

“… واقعیتی در بیرون ما وجود دارد که صرفاً از طریق امکانات شناختی و سیستمهای مفهومی خود قادر به شناخت آن هستیم…”۲.

مجدداً هیک در جایی دیگر چنین تصریح میکند:

“… فرضیه‌ای که مایلم در نظر بگیرم این است که طبیعتِ حقیقتِ فی‌نفسه، مستقل از آگاهی انسانی ما از آن، سؤال غایی غیر قابل پاسخ است…”۳.

بنابراین، فقط اجزایی از حقیقت قابل حصول است و هیچگاه این اجزاء معادل کل حقیقت نخواهند بود و همیشه رنگ انسانی خواهند داشت. اگر حقیقت غایی با صفات رحیم و یا یگانه توصیف شده است نه از آن‌جهت است که حقیقت، فی نفسه چنین است بلکه از آن حیث است که برداشت انسانی ما از حقیقت چنین است. از نظر هیک استناد و یا نفی استناد خوبی و یگانگی به حقیقتِ فی نفسه، گمراه کننده است زیرا این انسان است که حقیقت فوق شخصی را به صورتی “خوب” و “یگانه” تجربه کرده است و نمیتوان گفت که حقیقت در وجه ابژکتیو آن خوب و یگانه است. هیک این موضوع را چنین بیان کرده‌است:

“… برای مثال، تصریح این‌که مولکولها احمق نیستند، اگر چه صحیح است، گمراه کننده است زیرا این گفته مستلزم این است که بپذیریم احمق بودن و یا احمق نبودن مولکولها با معنی است. و گفتن این‌که خداوند “نه یگانه است و نه یگانگی، نه الوهیت است و نه خوبی” اگر چه صحیح، به صورتی مشابه، فی نفسه، کاملاً گمراه کننده است زیرا معادل با پذیرفتن این امر است که خداوند آنگونه حقیقتی است که چنین صفاتی به صورتی درست یا نادرست میتواند به او نسبت داده شود….. بنابراین هنگامی که از چنین حقیقتی صحبت میشود، صحبت از حقیقتِ فی نفسه نیست، که کاملاً ماوراء دامنه‌ی درک ماست، بلکه صحبت از تاثیری است که این حقیقت بر ما دارد…”۴.

از نظر هیک اگر حقیقت فرا-کاتگوریک است، پس در ارتباط با حدود شناخت فردی انسان هم‌چون خلاء ظاهر میشود و این خلاء را با Shunyatta در بودیسم مقایسه میکند و چنین میگوید:

“… این (Shunyatta) خالی از هر چیزی است که ذهن انسان ناگزیر در عمل شناختِ خود بیرون افکنی میکند…”۵.

بنابراین هیک معنایی که از این جملات مد نظر دارد این است: انسان زندانی کاتگوری‌های درون ذاتی خود است و توان عروج به ماوراء آنها را ندارد. بنابراین، حقیقتِ تامْ نزد هیچکس نیست و هیچ موجودی نمیتواند و نباید مدعی چنین چیزی باشد. در نتیجه، این محدودیت، همه‌ی بشریت را در بر میگیرد. کسی را نمیتوان از این محدودیت مستثنی کرد زیرا انسان، انسان است. بنیانگذاران دین نیز چنینند. هیچ بنیانگذار دینی نباید مدعی total truth شود. به عقیده‌ی هیک، بنیانگذار یک دین صرفاً تجربه‌ی محدود خود را از این حقایق بیان کرده است، تجربه‌ای که متفاوت با تجربه‌ی بنیانگذار دین دیگر است و هیچیک از این تجربیات منطبق بر حقیقتِ فی‌نفسه نیست و در نتیجه نمی‌تواند جامع باشد. تجربه‌ی بنیانگذار یک دین را هیک تجربه‌ای از نوع “first-hand” در مقایسه با تجربه‌ی سایر پیروان عادی آن دین که تجربه‌ای دست دوم “second-hand” از حقیقت دارند، در نظر می‌گیرد۶.

مفهوم خداوند در پلورالیسم دینی

با توجه به تعریف ارایه شده برای انسان، پروفسور هیک ابتدا تفاوتی را بین مفهوم شخصی و انسان‌انگارانه(anthropomorphic) خداوند و خداوند فوق شخصی– که ترجیح میدهد نامهای:

واقعیت غایی (Ultimate Real)، غایت (Ultimate) و یا واقعیت (Real) را بر آن اطلاق کند– قایل میشود و برای تاکید بر صحت این نظر، شواهدی از عرفان درون مسیحیت و نیز ادیان شرقی ارایه میدهد. از جمله با استناد به نوشته‌های مایستر اکهارت و مفهوم God-Head و نیز نوشته‌های دیونیسیوس و تاکید او بر مفهوم:

(ultimate ineffability of God) حقیقت غایی را فرا-کاتگوریک (trans-categoric) می‌داند. هیک در این ارتباط نقل قولی را از دیونیسیوس به مضمون زیر آورده است:

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نقد نظریه پلورالیسم دینی در پرتو تعلیمات حکمت خالده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نقد نظریه پلورالیسم دینی در پرتو تعلیمات حکمت خالده – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
نقد نظریه پلورالیسم دینی ;پرتو تعلیمات حکمت خالده

نظریه پارسونز (جامعه شناسی سازمان ها) 66 صفحه doc

سازمان عبارت از یك رشته منظم و عقلایی است كه بین افرادی كه وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و كثرت تعداد آنان به قدری است كه نمی توانند با هم در تماس نزدیك باشند، به منظور تامین هدف های مشترك خاص برقرار می گردد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل: 64 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان :

فصل اول :

تعریف سازمان ………………….. 1

انواع سازمان ………………….. 1

ترکیب سازمانی …………………. 2

نظریه های سازمانی ……………… 3

نظریه سازمان رسمی ………………. 3

ویژگیهای بوروکراسی …………….. 4

نوع شناسی اقتدار ………………. 5

نظریه تیلور……………………. 6

نظریه هانری فایول………………. 7

اهداف سازمان ها………………… 8

اهمیت مطالعه سازمان …………….. 10

فصل دوم :

ساخت و نظام آموزش و پرورش ………. 11

تالکوت پارسونز…………………. 15

عناصر اولیه نظام پارسونزی……….. 16

نظام ها و محیط ها ………………. 19

چه نوع نظام هایی وجود دارد ……… 26

روابط سیبرنتیک میان چهار جزء نظام کل 31

تکامل اجتماعی …………………. 35

تحقیق در انواع اجتماعات و جوامع ….. 40

نظریه کنش پارسونز………………. 41

واحد کنشی …………………….. 42

اشکالات نظریه کنش پارسونز ……….. 44

کارهای اخید در زمینه نظریه کنش ….. 46

مسائل کارکردی سازمان ها ………… 47

محدودیت های نظریه سیستمی پارسونز….. 52

کتابنامه………………………. 55

فصل اول

تعریف سازمان:

سازمان عبارت از یك رشته منظم و عقلایی است كه بین افرادی كه وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و كثرت تعداد آنان به قدری است كه نمی توانند با هم در تماس نزدیك باشند، به منظور تامین هدف های مشترك خاص برقرار می گردد[1].

سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام كار، به طوری كه هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق یابند[2].

«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یك سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یك سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد[3].

تعریف سازمان رسمی: سازمانی كه دارای استمرار بوده و وظیفه یا وظایف معین را در محدودة قوانین و مقررات اجرا می كند. استمرار و تداوم در سازمان با استفاده از نگهداری سوابق اقدامات، تصمیمات و مقررات به صورت كتبی تامین می شود هر سازمان رسمی طبعا شكل و تركیب معینی دارد كه به وسیله آن روابط مشاغل بر پایه سلسله مراتب اداری نشان داده می شودشبكة روابط نامبرده تركیب سازمان رسمی را تشكیل می دهد كه معمولاً به شكل هرم یا مثلثی مجسم می گردد و در معنای محدود از جمع رده های سازمانی به ترتیب سلسله مراتب اداری تشكیل می شود.[4]

تعریف سازمان غیر رسمی: به گفتة سایمون، اسیتبرگ و تامپسون سازمان غیر رسمی عبارت است از الگوهای رفتارهای واقعی – یعنی شیوه ای كه اعضای سازمان واقعات رفتار می كنند كه با طرح رسمی سازمان مطابقت ندارند[5].

تركیب سازمانی:

سازمان به مثابه یك سیستم یا نظام از اجزای مهمی تشكیل شده كه هر یك از این اجزا از ساختار و یا كاركرد ویژه ای برخوردار است و به وسیله نظریه های سیستمی می توان اجزای ان را تغییر داد. به همین دلیل اساسی ترین بنیان در سازمان، افراد آن سازمان است كه هر یك از آنها، از احساسات، تمایلات، شخصیت، انگیزه ها، صفات و وی ژگی های متفاوتی برخوردارند و در حقیقت روح سازمان را تشكیل می دهند. نگرش به تقسیم بندی سازمان از این بعد، آن را به سازمان رسمی و غیر رسمی تبدیل می كند.

سازمان رسمی از ویژگی های ساختار رسمی، سلسله مراتب، تقسیم اختیارات، كانال های ارتباطی، روابط رسمی، هدف ها، خط مشی ها، روش ها و سایر عوامل مدیریتی برخوردارند كه به عملیات سازمان كمك می كنند.

سازمان های غیر رسمی از شبكة رفتاری و ارتباطی بین افراد، كه رد نتیجه تعامل و همبستگی میان آن ها در گروه های انسانی شكل گرفته اند، به وجود می آیند. بنابراین ماهیت هر سازمان تحت تاثیر تركیب این دو سازمان (رسمی و غیر رسمی) قرار می گیرد كه نقش افراد در آن تعیین كننده است، زیرا هر یك از آنان تحت تاثیر تصورات و انتظارات خود به دنبال موقعیت مناسب و ایفای نقش در ساختار سازمان قرار خواهند گرفت.[6]

نظریه های سازمانی:

نظریه های سازمانی شیوه های خاص نگرش به سازمان ها و گروه های درون آن ها را منعكس می كند نظریه كلاسیك سازمان كه گاهی نظریه ماشینی نیز نامیده شده است پیش آهنگ همه نظریه های امروز سازمان ها بوده است. برجسته ترین نظریه سازان كلاسیك كه رویكرد ماشینی را برگزیده اند وبر، تیلور، فایول، مونی ورایلی، گیولیك و ارویك بوده اند.

نظریه های كلاسیك سازمان:

در نظریه های كلاسیك سازمان یا نظریه های سنتی هر یك از دانشمندان، خردگرایی یا رفتار عقلایی سازمان را از زاویه و دیدگاه خاصی تجزیه و تحلیل می كنند ولی در مكتب كلاسیك یا سنتی توجه اصلی دانشمندان به كالبد یا ساخت و تركیب سازمان ها رسمی معطوف گردیده و به رفتار فردی و گروهی و سیستم اجتماعی سازمان عنایتی مبذول نگردیده است.

نظریه های سازمان رسمی[7]

(1) نظریه بوروكراسی: ماكس وبر

ماكس وبر اولین كسی است كه در نوشته های خود در زمینه مسائل سازمانی با دیدگاهی تاریخی به جامعه شناسی سازمان ها پرداخت و از اصطلاح بوروكراسی استفاده كرده است.

اگر چه مطالعات وبر بیشتر درباره سازمان های دولتی بود و می خواست عناصر ضروری این سیستم سازمانی را به دقت تعیین كند اما به نظر وی ویژگی های بوروكراسی در كلیه سازمان ها اعم از دولتی یا خصوصی تا زمانی كه حائز مشخصات زیر باشند وجود خواهد داشت:

1- وسعت سازمان به لحاظ كثرت كارگران

2- عده زیادی كارگران غیر ماهر یا نیمه ماهر

3- تكنولوژی نسبتاً ساده برای تولید انبوه و

4- تولید فرآورده های نسبتاً ساده


1- اقتداری، علی محمّد، سازمان و مدیریت ص 104

2- كاظم، محمد، مدیران فهیم و مفاهیم اساسی ص 258

3- عباس زادگان، سید محمد، مكاتب و مبانی مدیریت ص 149

1- صبوری، منوچهر، جامعه شناسی سازمانها ص 113

2- اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت ص 106

1- كاظم، محمد، مدیران فهیم و مفاهیم اساسی ص 24

1- اقتداری، علی محمد، سازمان مدیریت ص 607

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نظریه پارسونز (جامعه شناسی سازمان ها) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نظریه پارسونز (جامعه شناسی سازمان ها) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
ترکیب سازمانی ;انواع سازمان ;نظریه های سازمانی ;نظریه سازمان رسمی ;ویژگیهای بوروکراسی ;نوع شناسی اقتدار ;نظریه تیلور;نظریه هانری فایول;تالکوت پارسونز

نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانواده 38 صفحه doc

از نظر تاریخی، تعداد کمی از فلاسفه ای که از عدالت در حوزه ی عمومی سیاست دفاع کرده اند، در مورد عدالت در ساختار خانواده هم اظهار نظر کرده اند به جای این، بیشتر آنها به خانواده به عنوان حوزه ای مجزا که باید از دخالت دولت برکنار بماند نگریسته اند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 37 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانواده

از نظر تاریخی، تعداد کمی از فلاسفه ای که از عدالت در حوزه ی عمومی سیاست دفاع کرده اند، در مورد عدالت در ساختار خانواده هم اظهار نظر کرده اند. به جای این، بیشتر آنها به خانواده به عنوان حوزه ای مجزا که باید از دخالت دولت برکنار بماند نگریسته اند.
فضای خصوصی و فضای عمومی به دو حوزه ی مجزا تقسیم می شدند که اولی در دسترس اقدامات عمومی قرار نمی گرفت. آنجا که این فلاسفه قدرت خصوصی را در خانواده برحق و مشروع نمی دانستند، بسادگی از آن می گذشتند.

جان استیوارت میل در این میان یک استثنا بود. او در اثرش به نام «انقیاد زنان» اینطور اظهار نظر کرد که نابرابری زنان در خانواده با برابری آنان در اجتماع سازگار نیست. او می گوید: پیامدهای “خودپرستی، خودویژگی ناعادلانه” ای را در نظر بگیرید که در پسران ِ خانواده هایی که تحت تسلط مردانه اداره می شوند پرورانده می شود. به این صورت که “صِرف پسر بودن، حق برتری بر همه ی افراد متعلق به آن نیمه ی دیگر از بشریت را می دهد.” (1988) . چگونه این نوع پسران می توانند به مردانی تبدیل شوند که با زنان بعنوان انسانهای برابرحقوق برخورد می کنند؟ متفکرین فمینیست این برخورد با مفهوم خانواده را بعنوان یک مفهوم متعلق به حوزه ی خصوصی و شخصی، گسترش بخشیده و تعمیق داده اند. در واقع، این فکر که “هر چیز خصوصی، یک موضوع سیاسی است” در مرکز افکار فمینیستی معاصر قرار دارد.

1- چرا خانواده، موضوع ِ بررسی اصول عدالت قرار می گیرد؟
1.1 – خانواده یک نهاد سیاسی است.
1.2 – خانواده پیشرفت و تکامل شهروندان آینده را تحت تاثیر قرار می دهد.
1.3 – خانواده، هم می تواند آزادی زنان را محدود کند و هم راه این آزادی را هموار کند.
2 – ساختارهای خانوادگی چگونه باید مورد ارزیابی قرار بگیرند؟
2.1 – ارزیابی بر اساس انتخاب.
2.2 – ارزیابی بر اساس برابری.
2.3 – منافع کودکان.
3 – انتخاب تولید مثل.
3.1 – سقط جنین.
3.2 – بارداری تجارتی (Commercial Surrogacy).
4 – نتیجه گیری.

1 – چرا خانواده موضوع بررسی اصول عدالت قرار می گیرد؟

فمینیستها اینطور اظهار نظر می کنند که حوزه های به اصطلاح خصوصی خانواده یعنی امور جنسی و تولید مثل از سه نظر باید به عنوان بخشی از حوزه ی سیاسی قلمداد شوند و از نظر اصول عدالت مورد بررسی قرار یگیرند:

1 – خانواده یک نهاد سازماندهی شده ی “طبیعی” (natural) نبوده بلکه یک نهاد اجتماعی (social) است که با قوانین اجتماعی تنظیم می شود. بنابراین، دولت نمی تواند در امور خانواده دخالت نکند: تنها مسئله ای که باقی می ماند چگونگی و اساس این دخالت است.
2- دولت منافع مهمی در پیشرفت و تکامل شهروندان آینده دارد.
3- جدایی و تقسیم کار در خانواده های سنتی جلوی فرصتها، امکانات و آزادی های زنان را در فضای اجتماعی می گیرد.

بگذارید به ترتیب به هر کدام از این سه مبحث بپردازیم.

1.1– خانواده یک نهاد سیاسی است
دیدگاه های سنتی به خانواده، به عنوان نهادی پیش-سیاسی (pre-political ) یا غیر سیاسی برخورد می کردند. برداشت پیش-سیاسی از خانواده از طرف آنهایی بود که اساس را بر واقعیتهایی زیست شناختی و روانشناختی می گذاشتند. آنها که برداشتی غیر سیاسی از نهاد خانواده داشتند اظهار می کردند که شرایط سیاسی مانند در تنگنا بودن، برخورد منافع و قدرت در قالب خانواده نمی گنجند. هر دو این پیش فرض ها مسئله برانگیز هستند و مورد انتقاد فمینیستی قرار گرفته اند.

1.1.1 – چرا خانواده یک نهاد پیش-سیاسی نیست؟

برای بسیاری از تئوری پردازان سنتی ِ موضوع خانواده، خود طبیعت، جدایی و تقسیم وظایف در درون خانواده را الزامی می کند. زنان بطور طبیعی خواهان داشتن فرزند و بزرگ کردن آنها هستند، در حالیکه مردان بطور طبیعی اینطور نیستند. (روسو 1979). بدین ترتیب یک پایه فیزیولوژیکی برای تفاوت جنسیت (gender ) وجود دارد: نقش مسلط زنان در بچه داری و کار خانگی سرنوشتی زیست شناختی (biologic ) برای آنان است.

فمینیستها سه پاسخ به این بحث داده اند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانواده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانواده – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تولید مثل و خانواده

مواد توهم زا 3 صفحه doc

شاهدانه بوته ‏اى است شبیه گزنه كه بلندیش تا 2 متر می‏رسد گیاه نر و ماده آن به صورت جداگانه بوده داراى برگهاى انبوه دراز و كنگره ‏دار می‏باشد كه میوه آن در سر شاخه به صورت خوشه نمایان است اصولا شاهدانه براى روغن گیرى و خوراك طیور استفاده می‏شود بو داده و برشته آن را مردم به صورت تفنن می‏خورند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 35 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

  • مواد توهم زا
  • شاهدانه

بوته ‏اى است شبیه گزنه كه بلندیش تا 2 متر می‏رسد. گیاه نر و ماده آن به صورت جداگانه بوده داراى برگهاى انبوه دراز و كنگره ‏دار می‏باشد كه میوه آن در سر شاخه به صورت خوشه نمایان است. اصولا شاهدانه براى روغن گیرى و خوراك طیور استفاده می‏شود. بو داده و برشته آن را مردم به صورت تفنن می‏خورند. نام لاتین این گیاه كانابیس است. اگر از سر شاخه‏ هاى به گل نشسته گیاه ماده چسبنده‏اى به نام رزین كه در حال ترشح است جمع ‏آورى و خشك شود، در واقع حشیش به دست آمده است. این گیاه در آمریكاى شمالى به نام ماری‏جوانا یا چرس، در انگلیس به گراس، در فرانسه ادب، در هندوستان بنگه و گنجا، در خاور نزدیك و خاورمیانه حشیش، در افریقاى جنوبى دگا، در سوریه و لبنان حشیشه ‏الكیف، در تركیه اسر یا اسرا، در افریقاى مركزى كامبا، در اسپانیا و در دیگر كشورها به اسامى مختلفى چون وید، پات، شانگ، چاراز، مكونا و غیره شهرت دارد.
در هر حــال هــر اســم و نــامــى بر ایــن گیاه و مشتقات آن نهاده شود، اثرات توهم ‏زایى آن همچنان پابر جاست در اینجا به حالاتى كه پس از استعمال حشیش و ماری‏جوانا در مصرف كننده روى می‏دهد به طور اختصار اشاره می‏ كنیم :
– در اثر نشئه شدن اشیاى مجاورش را بزرگتر و یا كوچكتر مى بیند.
– اشتهاى كاذب و میل به مصرف غذا پیدا می ‏كند.
– احساس قدرت عجیب در خود داشته و دست به اعمال وحشیانه و جنون ‏آور و خشونت زا زده و احساس پرواز كردن و سفر در آسمان و نوعى انبساط خاطر و آرامش و اعتماد به نفس كاذب پیدا می‏كند.
– فرد به خواب عمیقى فرو مى ‏رود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مواد توهم زا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مواد توهم زا – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مواد توهم زا;شاهدانه ;آثار مصرف مواد توهم زا

تحقیق مهاجرت 23 صفحه doc

حرکات مکانی جمعیت با پیشرفتهای تکنولوژی و توسعه اقتصادی جوامع نسبت به گذشته افزایش یافته است وسایل مکانیزه حمل ونقل در جابه جایی انسانها نقش چشمگیر داشته و به خصوص اینکه سرعت و اسایش در وسایط نقلیه به جابه جایی انسان شتاب بیشتری داده و تحرک افزاینده ای برای انسان فراهم اورده استمهاجرت و یا به عبارت دیگر حرکت در فضای زیستی تنها مختص انسان نیست و حت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 21 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فصل اول:تعاریف ، مفاهیم و انواع مهاجرت

حرکات مکانی جمعیت با پیشرفتهای تکنولوژی و توسعه اقتصادی جوامع نسبت به گذشته افزایش یافته است. وسایل مکانیزه حمل ونقل در جابه جایی انسانها نقش چشمگیر داشته و به خصوص اینکه سرعت و اسایش در وسایط نقلیه به جابه جایی انسان شتاب بیشتری داده و تحرک افزاینده ای برای انسان فراهم اورده است.مهاجرت و یا به عبارت دیگر حرکت در فضای زیستی تنها مختص انسان نیست و حتی برخی از حیوانات نیز اقدام به مهاجرت می نمایند.(اصول و مبانی جغرافیای جمعیت-پروفسور کلارک-1373)

متاسفانه اتفاق نظر کلی در مفهوم مهاجرت بین صاحب نظران وجود ندارد ولی به طور کلی شاید بتوان مهاجرت را از دیدگاه جغرافیای جمعیت تعریف نمود که(مهاجرت عبارت است از جابه جایی بین دو واحد جغرافیایی و یا به عبارت دیگر ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر)بدیهی است مهاجرت برای انسانهایی مطرح می شود که استقررار یافته اند و برای مدتی نسبتا طولانی در مکانی ساکن بوده و احتمالا در این مدت تصمیم قطعی برای مهاجرت نداشته اند،در یک مقطع زمانی انگیزه ای اعم از اقتصادی و اجتماعی و یا سیاسی انها را به ترک سرزمین اصلی و اقامت در سرزمین دیگر والی دارد که معمولا قصد بازگشت در ان مطرح نیست بنابراین کوچ نشینها،دوره گردان،کولی ها،توریست ها،افرادی که برای کار،درس،معالجه وغیره به سرزمینهای دیگر مسافرت می نمایند،مهاجر نبوده و نمی توان انها را در زمره مهاجران به حساب اورد.در این صورت اصطلاح مهاجرت فصلی،موقت و غیره از دیدگاه جغرافیای جمعیت مورد قبول نیست.اصطلاح دیگری که بتواند حرکتهای بی شمار فضایی جمعیتها را در بر گیرد نیز وجود ندارد و اغلب اصطلاح مهاجرت برای جابه جایی انسانها و یا حیوانات در هر شکلی که باشد به کار برده می شود.(اصول و مبانی جغرافیای جمعیت-پروفسور کلارک-1373)

گر چه نمی توان مهاجرت را همواره اقدامی انتخابی تلقی کرد و این وضع درباره مهاجرتهای اضطراری بر اثر عواملی رخ می دهد که خارج ار خواست و اراده فرد بوده و بر وی تحمیل می شود،در اغلب موارد می توان مهاجرت را نوعی انتخاب از طرف مهاجر اصلی دانست.در اینجا تفکیک بین مهاجر اصلی و افرادی که همراه وی از محل اقامت خود به محل جدید عزیمت می کنند،ضروری است و چه بسا در مواردی بین خواست و انتخاب این دو گروه همسانی کامل وجود نداشته باشد.افرادی که خود تصمیم گیر اصلی مهاجرت نباشند و به دنبال مهاجر اصلی یا بر اثر مهاجرت وی اقدام به مهاجرت می کنند(مهاجران تبعی)نامیده می شوند.تعداد مهاجران تبعی معمولا بیش تر از مهاجران اصلی است.(مهاجرت-دکتر زنجانی-1380)

پی یر لروی در کتاب استعمار،مهاجرت را یک اقدام اجتماعی-اقتصادی مطابق با فطرت و نیازهای طبیعی انسان می داند و متفکر دیگری ان را پذیرش موقت یا دائم یک کشور،یک اقلیم،یا یک ناحیه به شمار می اورد که مختص انسان هم نیست.

رولان پرسا در تحلیل حرکات مهاجرتی به سه نکته توجه می کند:1-دائمی یا طولانی بودن مدت اقامت در محل جدید،2-وجود فاصله مکانی بین دو محل،3-وجود فاصله زمانی و زمان انجام مهاجرت.او با توجه به دائمی یا طولانی بودن مدت اقامت در محل جدید تمایزی بین مهاجرت و تحرک مکانی قائل می شود و ان را از حرکاتی چون کوچ،مسافرت و حرکت اونگی جدا می کند. فاصله مکانی در مهاجرت با عبور از مرز تقسیمات سیاسی مشخص می شود که عبور از ان به مهاجرتهای بین المللی و مهاجرتهای خارجی تقسیم می شود که مهاجرت بین المللی بین دو کشور مستقل انجام می شود ومهاجرت خارجی بین دو سرزمین انجام می شود که حداقل یکی از انها کشور مستقل نیست.درمهاجرت داخلی هم فرد محل اقامت خود را داخل یک کشور تغییر می دهد.در حال حاضر در هیچ یک از انواع مهاجرتها اعم از مهاجرتهای داخلی ان و انواع ان و مهاجرتهای خارجی ،فاصله مکانی طی شده بین مبدا مهاجرتها و مقصد مهاجرت تعیین کننده نبوده و انچه مهم است عبور از مرزهای جدا کننده مراکز جمعیتی و مدیریتی است.حتی عزیمت از روستایی به روستای دیگر که در نزدیکی هم قرار دارند نیز مهاجرت محسوب می شود حتی اگر یک رودخانه مرز انها باشد.اما جابه جایی عشایر مهاجرت محسوب نمی شود.

زمان انجام مهاجرت معمولا بر حسب سال مطالعه می شود.مهاجرانی که محل تولد و محل اقامت معمولی انها یکسان نیست مهاجر طول عمر محسوب می شود.انها حداقل یک بار در عمر خود مهاجرت کرده اند.مهاجران بر حسب طول مدت مهاجرت طبقه بندی می شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق مهاجرت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق مهاجرت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مهاجرت;دلیل مهاجرت;انواع مهاجرت;مفاهیم مهاجرت;انواع مهاجرت و طبقه بندی آن

مشکلات و معضلات جوانان در جامعه 19 صفحه doc

مشكلات جوانان در جامعه كنونى براستى كه ندانستن مشكلات، خود بزرگترین مشكل است مانند آنكه عدم تشخیص درست مرض، كار طبیب و مریض را مشكل مى‏سازد و راه درست درمان را مسدود مى‏نماید؛ اینك ما به پاره‏اى از مشكلات كه معمولاً باعث نگرانى جوانان است اشاره مى‏كنیم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 20 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مشکلات و معضلات جوانان در جامعه

مقدمه

الحمد للَّه رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین

اسلام آخرین دین الهى و كاملترین برنامه زندگى براى كلیه اقشار بشریت مى‏باشد. خداوند متعال براى دعوت به این دین، حضرت محمد صلى الله علیه وسلم را برگزید و او را بر سایر پیامبران فضیلت و برترى بخشید. وقتى آنحضرت صلى الله علیه وسلم به رسالت و پیامبرى مبعوث گردید نخستین گامى كه برداشت این بود كه براى ابلاغ پیامهاى الهى افرادى را در نظر گرفت تا بوسیله آنها دعوت اسلام را به بندگان الهى برساند اغلب این افراد نوجوان یا جوان بودند.

فاتحان بزرگ اسلام جوانان بودند

تاریخ گواهى مى‏دهد كه اغلب فاتحان نیرومند جوانانى بودند كه با نیروى اراده و ابتكار و استعانت از اللَّه فتوحات اسلامى را گسترش دادند »عقبه بن نافع« كه جوانى نیرومند و داراى عزم آهنین بود وقتى به كنار اقیانوس اطلس رسید، اسبش را به دریا زد و چنین گفت:

»اللهم رب محمد لولا هذا البحر لفتحت الدنیا فى سبیل اعلاء كلمتك اللهم فاشهد«

پروردگارا اگر این دریا در میان راه مانع من نبود، حتماً براى سربلندى كلمه‏ات تمام جهان را فتح مى‏كردم. الهى تو خود گواه باش

قتیبه باهلى :

قتیبه باهلى جوانى سرشار از اراده و ابتكار بود وقتى به سرزمین چین پا گذاشت یكى از همراهانش گفت »اى قتیبه! در سرزمین تركان پا گذاشته‏اید، آیا مى‏دانید كه حوادث و خطرهاى بزرگى در كمین است؟« قتیبه در حالى كه سرشار از نیروى ایمان و یقین بود پاسخ داد: »با توكل بر خدا به این سرزمین آمده‏ام، اگر اجل فرا رسیده باشد، از ابزار و لشكر چیزى ساخته نیست.«

تاكید رسول اكرم صلى الله علیه وسلم به صیانت دوران جوانى و قدردانى از آن

حضرت رسول اكرم صلى الله علیه وسلم مى‏فرماید: پنج چیز را قبل از پنج غنیمت بدانید. زندگى را قبل از مرگ، جوانى را قبل از پیرى، توانگرى را قبل از نادارى، سلامتى را قبل از بیمارى، فراغت و فرصت را قبل از گرفتارى،

آن حضرت صلى الله علیه وسلم فرمودند: هفت نفر در روز قیامت در سایه عرش الهى در حالى كه هیچ سایه دیگرى نخواهد بود جاى مى‏گیرند. نخستین آنها پادشاه و زمامدار عادل است كه قانون اللَّه را بر زمین به اجرا مى‏گذارد

نفر دوم جوانى است كه دوران با شكوه جوانى را در عبادت و بندگى پروردگارش سپرى نموده است.

در اثرى دیگر آمده است: اگر پیرمردان عبادت‏گذار و جوانان فروتن و پرهیزگار و حیوانات علف خوار موجود نمى‏بودند، خداوند متعال حتماً بر اثر گناهان عموم مردم، آنها را به عذابهاى سختى گرفتار مى‏كرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مشکلات و معضلات جوانان در جامعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مشکلات و معضلات جوانان در جامعه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مشکلات جوانان در جامعه;معضلات جوانان در جامعه;مشكلات اقتصادى و شغلى جوانان در جامعه

مشاركت اجتماعی زنان از دیدگاه قران 6 صفحه doc

جامعه‌ انسانی‌ فراهم‌ آمده‌ از انسانهاست‌ و زن‌ نیمی‌ از پیكره‌ی‌ جامعه‌ی‌ انسانی‌ را تشكیل‌ می‌دهد اما

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 10 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مشاركت‌ اجتماعی‌ زنان‌ از دیدگاه‌ قرآن‌ و حدیث‌

جامعه‌ انسانی‌ فراهم‌ آمده‌ از انسانهاست‌ و زن‌ نیمی‌ از پیكره‌ی‌ جامعه‌ی‌ انسانی‌ را تشكیل‌ می‌دهد. اما از دیدگاه‌ اسلام‌ زن‌ تا چه‌ اندازه‌ در جامعه‌ زمینه‌ی‌ نقش‌آفرینی‌ دارد و محدوده‌ی‌ مشاركت‌ اجتماعی‌ زنان‌ و حضور عینی‌ آنان‌ در جامعه‌ تا كجاست‌؟ آیا مرد می‌تواند همسر خویش‌ را از مشاركت‌ در امور مختلف‌ اجتماعی‌ باز دارد؟ یا اینكه‌ موضوع‌ مشاركت‌ اجتماعی‌ از اهمیت‌ ویژه‌ برخوردار است‌، اما با نگاه‌ همه‌جانبه‌ و دقیق‌ مورد پژوهش‌ قرار نگرفته‌ است‌. ما مسئله‌ را از زاویه‌ی‌ عقل‌، قرآن‌ و حدیث‌ بررسی‌ كرده‌ایم‌ و در نهایت‌ به‌ نقد نظرات‌ مخالف‌ پرداخته‌ایم‌. در این‌ پژوهش‌ به‌ نتایج‌ اساسی‌ ذیل‌ دست‌ یافته‌ایم‌.

1ـ عقل‌ مشاركت‌ همه‌جانبه‌ی‌ زنان‌ را تأیید می‌كند.

2ـ قرآن‌ و حدیث‌ هماره‌ زن‌ و مرد را دارای‌ هویت‌ واحدی‌ می‌شمرد كه‌ هر دو به‌ یكسان‌ قابلیت‌ استكمال‌ و رشد دارند.

3ـ زنان‌ از دو جنبه‌ انسانی‌ و مونث‌ بودن‌ برخوردارند. شریعت‌ اسلامی‌ در روابط‌ اجتماعی‌ بر بعد انسانی‌ تكیه‌ دارد و آن‌ را قابل‌ تفكیك‌ از زنانگی‌ محض‌ می‌داند. و به‌ منظور تفكیك‌ این‌دو، در هنگام‌ حضور در جامعه‌ رعایت‌ آدابی‌ را برای‌ زن‌ و مرد مقرر كرده‌ است‌.

4ـ هر انسانی‌ كه‌ از لحاظ‌ علمی‌ و عملی‌ و جسمی‌ توانایی‌ لازم‌ برای‌ به‌عهده‌ گرفتن‌ مناصب‌ مختلف‌ را داشته‌ باشد، می‌تواند به‌ این‌ امور بپردازد و اسلام‌ تفاوتی‌ بین‌ زن‌ و مرد در این‌ امور قائل‌ نشده‌ است‌.

پیشنهاد

1ـ بررسی‌ ویژگی‌ها و حدود وظایف‌ ولی‌فقیه‌ و اینكه‌ آیا زنان‌ از تصدی‌ این‌ منصب‌ منع‌ شده‌اند یا خیر؟ 2ـ بررسی‌ فیزیولوژیكی‌ جنس‌ زن‌ و مرد و تدقیق‌ تفاوت‌های‌ این‌دو و میزان‌ تأثیر این‌ تفاوت‌ها در توانایی‌های‌ جسمی‌ و عقلی‌ زنان‌.

ایمان‌ و عقلانیت‌ از دیدگاه‌ الوین‌ پلنتینجا و تحلیل‌ و نقد آن‌

دكتر نرگس‌ نظرنژاد

آیا اعتقاد به‌ خداوند معقول‌، خردپسند یا عقلا” مقبول‌ است‌؟ آیا فرد برای‌ آن‌ كه‌ در اعتقاد ورزیدن‌ به‌ خداوند، معقول‌ یا عقلانی‌ باشد باید قرینه‌ای‌ در اختیار داشته‌ باشد؟

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مشاركت اجتماعی زنان از دیدگاه قران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مشاركت اجتماعی زنان از دیدگاه قران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مشاركت اجتماعی زنان ;دیدگاه قران;عقل‌ و مشاركت‌ همه‌جانبه‌ی‌ زنان‌;ایمان‌ و عقلانیت‌

مسئله و مشکلات ازدواج 15 صفحه doc

جوان و جوانی و مسائل و مشكلات آن در طول سه دهه گذشته در ایران به صور گوناگون مطرح شده است در بیشتر مواقع این موضوع مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است اغلب با این عبارت روبه‌رو هستیم كه «مسائل و مشكلات جوانان متفاوت از مسائل و مشكلات دیگران است و

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 41 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مسئله و مشکلاتجوانان امروز

جامعه‌شناسی- دكتر تقی آزاد‌‌ ارمكی:
در حاشیه طرح ازدواج موقت به عنوان راه حل برخی مشكلات.

در میان سیاستمداران و روشنفكران و مدیران ایرانی، بسیاری از مفاهیم و مباحث بی‌رحمانه مورد استفاده قرار گرفته شده است. بسیاری از افراد این سه گروه بدون توجه به زمینه‌ها، فرآیند و ویژگی‌های مربوطه به طرح موضوعات متعدد پرداخته و با قدرت و توانایی كه در اختیار دارند، حقیقی بودن آنها را به كرسی نشانیده و در نتیجه دیگران (مخالفان، منتقدان و حاشیه نویسان) را وادار به داوری و بررسی در مورد موضوعات اشاره شده می‌كنند. یكی از این مفاهیم و موضوعات مطرح شده به واسطه گروه‌های فوق، جوانی در ایران و جوان ایرانی است.

جوان و جوانی و مسائل و مشكلات آن در طول سه دهه گذشته در ایران به صور گوناگون مطرح شده است. در بیشتر مواقع این موضوع مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است. اغلب با این عبارت روبه‌رو هستیم كه «مسائل و مشكلات جوانان متفاوت از مسائل و مشكلات دیگران است و باید به طور ویژه مورد توجه و بررسی قرار گیرد.» با وجود تاكید بسیار زیاد بر جوانان و مهم دانستن آنان، كمتر دیده شده است تا تلاش و كوششی در فهم دقیق‌تر جوانی در ایران صورت گیرد.

تنها تلاشی كه به لحاظ مدیریتی در كشور صورت گرفته است تشكیل سازمان ملی جوانان با همه مناقشه‌ها و مسائل آن است. این سازمان در بیشتر زمان عمرش متعهد به انجام تحقیق در مورد جوانان كشور بوده است. و به نظر می‌آید توانسته است سنت مناسب تحقیق و پژوهش در عرصه جوانان را فراهم كند.

البته به لحاظ بحران‌های پیش‌رو، عده‌ای سعی داشته‌اند تا از استمرار سنت ایجاد شده جلوگیری كرده و سازمان ملی جوانان را به مركز توزیع كالا برای جوانان تبدیل كنند. ولی به نظر می‌رسد سازمانی كه برای شناسایی و سامان دادن مسائل جوانان كشور طراحی شده بود به سازمان پژوهشی تبدیل شده است.

نتیجه ناخواسته این سازمان كه به نظر مبارك و میمون است، خود تبدیل به مشكل عمده مدیران فعلی آن شده است. بعضی از مدیران این سازمان هنوز به سیاست روشنی برای چرخش حركت آن برای تهییج جوانان در انجام كار خاصی دست نیافته‌اند. زیرا سنت موجود آن بیشتر مطالعاتی و پژوهشی است تا تبلیغاتی.

با شتاب گرفتن امور اجتماعی و فرهنگی در چند سال اخیر دوباره جوانان و مسائل آنها به عنوان اصلی‌ترین موضوعات در ادبیات، مطبوعات، رسانه ها و در سطح مدیریتی تبدیل شده است. بسیاری از مدیران و سیاستمداران دوباره به موضوع جوانان توجه كرده‌اند.

البته راهی كه برای ورود به بحث جوانان انتخاب كرده‌اند، بیشتر مبتنی بر ادبیات و عبارت اخلاقی و سیاسی است تا فرهنگی و اجتماعی، زیرا با طرح امنیت اجتماعی و نابسامانی اخلاقی، جوانان و ازدواج آنها مطمح نظر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، این بار نیز مسائل جوانان به دلیل مشكلات اخلاقی ایجاد شده در جامعه مطرح شده است.

جوانان مهم شده‌اند، زیرا جامعه دچار مشكلات اخلاقی شده است. به نظر آمده است كه ریشه و عامل اصلی مشكلات اخلاقی جامعه در وضعیت جوانان است. به عبارت دیگر، فرض بر این است كه اگر جهت عمل جوانان تغییر كند، از مشكل اخلاقی در ایران خبری نخواهد بود. با توجه به این وضعیت است كه باید روشن شود كه آیا ایجاد این رابطه درست است؟ آیا بین وضعیت جوانان در كشور و مشكلات اخلاقی و فرهنگی ایجاد شده رابطه وجود دارد؟ به عبارت دیگر، جوانان علت این مشكلات هستند؟اگر فرض كنیم جوانان در ایران وجود نداشتند، آیا از مشكلات اخلاقی و فرهنگی جامعه هم نشانه‌ای نبود؟ برای روشن شدن بحث لازم است در بدو امر به وضعیت مشكلات جامعه ایرانی توجهی كرده و در نهایت از مشكلات جوانان سخن بگوییم. در صورت وجود ازدواج به عنوان مشكل اصلی جوانان آن وقت باید به سراغ راه حل آن رفت: ازدواج دائم یا ازدواج موقت یا همزمان بودن هر دوی آنها.

مشكل اصلی جامعه ایرانی چیست ؟

بیش از دو دهه است كه از طریق سازمان‌های سنجش افكار عمومی در ایران، شناسایی مشكلات مهم جامعه ایرانی مورد توجه بوده است، در بیشتر تحقیقات صورت گرفته این سؤال مطرح شده است كه مشكل (مشكلات) اصلی جامعه ایرانی كدام است؟ بدون كمترین افت و خیز در این زمینه پاسخ‌ها بیشتر معطوف به اولویت مشكل اقتصادی تا مشكلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است.

بدین لحاظ در طول دو دهه گذشته بیش از هشتاد درصد از پاسخگویان مدعی بوده‌اند كه مشكل اول جامعه ایرانی گرانی و بعد از آن اشتغال و مسكن می‌باشد. در مراحل بعدی مشكل جوانان و ازدواج آنها مطرح بوده است. تمركز جامعه ایرانی بر این نوع اولویت‌بندی مشكلات جامعه و عدم تغییر جدی آن حكایت از تاریخی شدن مشكل اقتصادی و سپس مشكل اجتماعی و در نهایت مشكل سیاسی و فرهنگی است. در یك نگاه كلی با توجه به مجموعه مطالعات و تحقیقات انجام شده می‌توان به جمع‌بندی زیر دست یافت: اولویت‌بندی مشكلات جامعه ایرانی بدین شرح است: مشكل اقتصادی 60 درصد، مشكل اجتماعی 19 درصد، مشكل فرهنگی 17 درصد و مشكل سیاسی 4 درصد. از میان مشكلات اقتصادی اولویت با گرانی با 51 درصد، مسكن 22 درصد، و از میان مشكلات اجتماعی مشكل جوانان 21 درصد، مفاسد و آسیب‌های اجتماعی 11 درصد، مسائل زنان و خانواده 9 درصد، وفاق و انضباط اجتماعی 7 درصد، و از میان مشكلات فرهنگی مشكلات آموزشی 24 درصد، تهاجم فرهنگی 13 درصد و مسائل جوانان 10 درصد می‌باشد.

در این میان به طور خاص توجه به مشكلات جوانان شده است. مسائل و مشكلات جوانان مشكلات اقتصادی و مسكن 37 درصد، اشتغال 16 درصد، مسائل فرهنگی و اجتماعی 13 درصد و ازدواج 5 درصد می‌باشد. در این صورت مشكل ازدواج در مقایسه با دیگر مشكلات در اولویت چهارم قرار دارد در حالی كه مشكل اقتصادی و مسكن در اولویت اول قرار دارد.

البته با تمركز بر مشكل ازدواج، مسائلی چون تأخیر سن ازدواج دختران و پسران، روابط جنسی خارج از قاعده، كم اهمیت شدن سهم خانواده در انتخاب همسر، اهمیت اقتصادی یافتن ازدواج و … روبه‌رو هستیم. این نوع مسائل حكایت از تغییر در ساختار خانواده و ازدواج است، زیرا جامعه ایرانی با مركزیت خانواده بیشتر توجه را به ازدواج فرزندان در سن بلوغ می‌داده است.

ولی به لحاظ تغییرات صورت گرفته در نظام اجتماعی، علاقه و تلاش برای وارد شدن به آموزش عالی، دستیابی به موقعیت‌های بهتر، استقلال اقتصادی دختران و پسران، و میل به زندگی مستقل از خانواده كه ملازم با هزینه بالای تهیه مسكن و دیگر مایحتاج است، در ساختار ازدواج و خانواده ایرانی تغییرات عمده‌ای صورت گرفته است. با این وجود، سهم نیروی سامانده امور خانوادگی را نباید از یاد برد.

بر خلاف داوری موجود كه نسل جوان را عامل اصلی همه این اتفاقات معرفی می‌كند، شواهد نشان دهنده نقش و اثرگذاری نسل میانی است. به لحاظ نسلی بیش از اینكه جوانان مسئول تأخیر ازدواج باشند نسل میانی (پدران و مادران جوانان) عامل اصلی نحوه ازدواج هستند. زیرا نیروی اصلی ساماندهنده خانواده ایرانی نسل میانی تا نسل اول و سوم می‌باشند.

در این صورت باید بیشتر بر سهم و نقش نسل میانی در تغییرات خانواده و ازدواج تاكید كرد. البته نسل جدید عامل اجرای سیاست‌های طراحی شده به واسطه نسل میانی است. مسائلی كه به پای نسل جوان گذاشته می‌شود عبارتند از:

تأخیر سن ازدواج، روابط بین دختر و پسر قبل از ازدواج، بی میلی به ازدواج و عدم مسئولیت‌پذیری آنها در زندگی اجتماعی و خانوادگی. اگر كمی واقع‌بینانه به مسئله نگاه كنیم می‌توانیم از سهم نسل میانی در این زمینه آگاه‌تر شویم

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مسئله و مشکلات ازدواج ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مسئله و مشکلات ازدواج – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مسئله ازدواج;مشکلات ازدواج;ازدواج;مشكل اصلی جامعه ایرانی چیست

مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر 12 صفحه doc

گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یكدیگر و برای معرفی گروهی از مردم كوچندهٔ شبانكارهٔ چادرنشین به كار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به كار می‌روند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 30 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جامعه شناسی، ایل و عشایر

گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یكدیگر و برای معرفی گروهی از مردم كوچندهٔ شبانكارهٔ چادرنشین به كار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به كار می‌روند. ….

در گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یكدیگر و برای معرفی گروهی از مردم كوچندهٔ شبانكارهٔ چادرنشین به كار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به كار می‌روند. در برخی از متنهای تاریخی ایران، ایل به مفهوم جامعه اسكان نیافته و چادرنشین، شناسانده شده است فسایی دو اصطلاح ایل و طایفه را از یكدیگر متمایز می‌كند و ایل را به مردمی كه در تمام سال در بیابانها، در چادرهای سیاه زندگانی می‌كنند و از گرمسیرات به سردسیرات جابه جا می‌شوند، اطلاق می‌كند. و طایفه را برای مردمی كه كوچ نمی‌كنند، و از تیره‌های ایلات نیستند و در سیاه چادر یا در دهات زندگی می‌كنند، به كار می‌برد؛ اما همو در جایی دیگر برعكس، برخی از گروههای كوچنده مانند «بهاءالدینی» در ناحیه صیصكان، و «سادات میرسالار» درناحیه بهمئی كهكیلویه را كه كوچ و ییلاق و قشلاق می‌كنند، طایفه می‌نامد. گفتنی است كه تاریخ نگاران ایرانی از دوره صفوی به این سو، گه گاه طایفه را به جای ایل، برای معرفی جماعت كوچنده به كار برده‌‌اند. برخی از مردم شناسان ایران برای تمایز میان جامعه ایلی و جامعه‌های دیگر، ملاكها و ضابطه‌هایی را پیشنهاد كرده‌اند. از آن جمله‌اند: وجود ساختار ایلی، یعنی رده بندی تیره و طایفه و جز آن در ایل؛ باور اعضای ایل به تعلقشان به یكی از رده‌های این ساختار؛ و داشتن سرزمین مشترك با محدوده معین . دیگر مردم شناس فرانسوی، این ضابطه‌ها را ملاك تشخیص جامعه ایلی دانسته است: ۱. نظام خویشاوندی منسجم و نیرومندی كه مسائل و معضلات ایل بر اساس قوانین برآمده از آن نظام، در درون ایل حل و فصل می‌شود؛ ۲. سازمان اجتماعی و اداری هرمی شكل شاخه‌ای مبتنی بر نظام خویشاوندی؛ ۳. شیوه معیشتی ویژه‌ای كه بیشتر بر نگاهداری و پرورش دام استوار است (زراعت در جامعه ایلی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و تولید صنایع دستی از نوع ریندگی و بافندگی اشتغال جنبی مردم ایل است)؛ ۴. شیوه زیست خاصی كه به شكل كوچندگی و نیمه كوچندگی آشكار می‌گردد. برخی هم كوچندگی فصلی و تحرك از منزلی به منزل دیگر در قلمروی معین، و معاش مبتنی بر دامپروری را از شاخصه‌های مهم در شناخت جامعه ایلی می‌دانند و برای آن دسته از ایلها كه زمانی كوچنده بودند و سپس یكجانشین شدند، و ضمن وحدت ایلی خود، از دامداری به كشاورزی روی آوردند، اصطلاح ایل به كار می‌برند. ایل را واحدی سیاسی- اجتماعی، مركب از شماری طایفه متشكل از چند واحد پدر تبار نیز گفته‌اند. برخی هم ایل را كه مبانی آن در زندگی عشایری و سازمان اجتماعی قبیله نهفته است ، پدید آورنده ساخت ویژه‌ای از قدرت دانسته، بعد سیاسی جامعه عشایری، و تحقیق اتحادیه‌های سیاسی قبایل و طوایف عشایری را در سازمانی خاص به نام سازمان ایلی یاد كرده‌اند. ایل را به مفهوم یك واحد مستقل اجتماعی- فرهنگی نیز تعریف كرده‌اند كه سازمان اجتماعی آن قبیله‌ای، روش زیست آن كوچ نشینی (كامل یا نیمه)، و شیوه معیشت آن بیشتر دامداری است. ساختار اجتماعی ایل به منزله قبیله را، نظام عشیره ای مبتنی بر اتحاد چند عشیره شكل می‌دهد. هر عشیره از جماعتی تركیب شده است كه افراد آن بر اساس پیوندهای خونی متحد شده و یك واحد مستقل هم بسته را به وجود آورده‌اند. با توجه به آنچه گذشت ، می‌توان گفت كه ساختار اجتماعی و سیاسی ، مهم‌ترین عامل هویت دهنده به جامعه ایلی است. ایل ممكن است جامعه‌ای عشایری، یا جامعه‌ای ده نشین و كشاورز باشد كه در صورت اخیر، گله‌هایش را چوپانان به چرا ببرند. از این رو ،جامعه‌های كوچ نشین شبان و جامعه‌های یكجانشین كشاورز تا زمانی كه سازمان اجتماعی- سیاسی خود را حفظ كرده باشند، ایل به شمار می‌روند(۱).

طبقه بندی ایلها

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مردم شناسی ;جامعه شناسی;ایل و عشایر

مراسم قالیشویان اردهال 3 صفحه doc

هر سال این مراسم در دومین جمعه از ماه مهر با شرکت جمعی از عاشقان به مولا سلطانعلی (ع) در 40 کیلومتری غرب کاشان برگزار می شود در این مراسم مردمان فین و کاشان با چوب که از آن برای زنده کردن یاد اجداد مطهرشان که با چوب به کمک مولا سلطانعلی (ع) شتافته بودند شرکت میکنند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 55 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مراسم قالیشویان اردهال

هر سال این مراسم در دومین جمعه از ماه مهر با شرکت جمعی از عاشقان به مولا سلطانعلی (ع) در 40 کیلومتری غرب کاشان برگزار می شود. در این مراسم مردمان فین و کاشان با چوب که از آن برای زنده کردن یاد اجداد مطهرشان که با چوب به کمک مولا سلطانعلی (ع) شتافته بودند شرکت میکنند در این مراسم مسئولین مملکتی ائمه جماعات و تعدادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم شهید پرور ایران و همچنین از دیگر کشورهای اسلامی حضور دارند نکته قابل توجه آنست که جمعیت بقدری زیاد است که انسان را به یاد بیابان عرفات و مشعر الحرام در مکه و جمعیت آنجا می اندازد.

در سنه 500 هجری قمری مشهد اردهال دارای 7 مدرسه علیمه به سرپرستی عالم جلیل القدر سید ابوالرضا راوندی بوده است که این خود نشان دهنده ارج نهادن به علم و دانش است.

سردابه اعجاب انگیز: این سردابه در سال 1340 ه مورد بازدید حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه ) قرار گرفت. این سردابه حاوی اجساد شهدا به طور تازه و بدون هیچگونه تغییری بوده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مراسم قالیشویان اردهال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مراسم قالیشویان اردهال – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مراسم قالیشویان اردهال ;قالیشویان اردهال ;مقبره سهراب سپهری