گزارش کارآموزی حسابداری و مدیریت 75 صفحه doc

منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه، فوق العاده ها مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی می باشد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 75

حجم فایل: 105 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست صفحه

v بخش اول : حقوق پایه فوق العاده كارگران

مقدمه 1

اهداف و مزایای سیستم 1

خلاصه 1

روش عملیات 1

انتقال اطلاعات 4

ضمایم ( حقوق پایه ) 5

فوق العاده بدی آب و هوا 6

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 7

فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران 7

فوق العاده 2 نوبتكاری صبح و عصر 8

فوق العاده اضافه كاری 8

مقررات مربوط به مرخصی كاركنان 10

بخش 1 – 2 وام ها . 12

مزایای وامها 12

تبادل اطلاعات 13

بخش 1 – 3 استخدام 14

v بخش دوم

خالص حقوق 16

اطلاعات پایه ی سیستم حقوق 16

نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه 17

نحوه محاسبه پس انداز 17

مالیات بر درآمد 18

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق 21

محاسبه خالص حقوق 23

اجزا صورت حساب حقوق 25

گزارش صورت مالیات بر درآمد حقوق كاركنان 27

حسابداری حقوق 28

اهداف و مزایا 29

عملیات حسابداری 31

v بخش سوم : محاسبات دستمزد كارگران

نحوه تهیه برگ حضور غیاب و ارسال به واحد ها 38

افزایش یا كاهش دستمزد كارگران 39

كارگرانی كه برگ حضور غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود 40

v بخش چهارم : تعدیلات ایام دستمزد كاگران

نحوه تكمیل برگ تعدیلات ایام دستمزد 43

بیماری كارگران 43

محاسبه غرامت دستمزد ایام مرخصی 43

v بخش پنجم : مرخصی كارگران

نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی 44

v بخش ششم : باز خرید مرخصی

محاسبه باز خرید مرخصی 46

v بخش هفتم : فوق العاده ها

كلیات 47

v بخش هشتم : جدوا انواع فوق العاده های نوبتكاری

جدول 49

v بخش نهم : فوق العاده مسكن

نحوه محاسبه 50

v بخش دهم : فوق العاده ترمیم درآمد

توضیحات 50

v بخش یازدهم : فوق العاده عائله مندی

توضیحات 51

v بخش دوازدهم : مالیات

توضیحات 51

نواحی محروم و دور افتاده در كشور 52

v بخش سیزدهم : حق بیمه تامین اجتماعی

توضیحات 52

گروه بندی كارگران – محاسبه دستمزد حالات ویژه 54

عملیات سیستم دستمزد كارگران 56

اصلاح اشتباهات ویرایش 57

v بخش چهاردهم : ویرایش مقابله ای

توضیحات 58

v بخش پانزدهم : بودجه

توضیحات 59

اصول بودجه 61

ساختار و چگونگی تشكیل شماره حسابها 62

v بخش شانزدهم : چگونگی رمز واحد / شركت

بخش جدول انواع حسابهای هزینه های جاری 63

شرح انواع حسابهای هزینه های جاری . 64

دستور كارهای تعمیراتی 64

v بخش هفدهم : فرم ها و اسناد

توضیحات 65

حسابداری مالی 66

v بخش هجدهم : انواع حسابها و انواع تایپها

توضیحات 68

v بخش نوزدهم : گزارشهای پیمانكاران

توضیحات 68

انواع گزارشهای پیمانكاران 69

v بخش بیستم : حسابداری

توضیحات 71

نتیجه گیری و پیشنهاد

بخش اول : حقوق پایه و فوق العاده های كارمندان

1-1 مقدمه

منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه، فوق العاده ها مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی می باشد.

1-2 اهداف و مزایای سیستم

1-2-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود :

1- مكانیزه نمودن نحوه محاسبه كلیه پرداختهای كارمندان

2- ساده بودن روشهای عملیاتی

1-2- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:

1- استفاده از سیستم مكانیزه به منظور تغییر و یا حذف كلیه پردختها

2- حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امكان

1-3 خلاصه

1-3-الف: خلاصه به طور كلی مجموعه پرداخت به كارمندان ایرانی و كارمندان خارجی كه حقوق آنان به ریال پرداخت می كرد عبارتنداز:

1- حقوق پایه 2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها 4- پاداشها

1-4- روش عملیات:

ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به 2 شكل زیر انجام می گیرد.

– به طور مكانیزه و خودكار- به طور دستی

پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق كارمندان محتوی كلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد:

– شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینكه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه كمتر از یك ماه و یا اینكه روزانه بیش از یك ماه باشد.

– حداكثر پرداخت اعم از اینكه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینكه به صورت مبلغ باشد.

– شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی كارمند اعم از وضعیت تاهل یا تجرد- وضضعیت رتبه شخصی و چگونگی وضعیت استخدامی و غیره.

1-4-1: روش مكانیزه فوق العاده ها:

ایجاد، حذف و یا هر نوع اصلاح مربوط به هر یك از فوق العاده های تعبیه شده در سیستم با استفاده از اطلاعات پایه ای و ثابت حقوق كارمندان انجام پذیر است.

1-4-2- فوق العاده هایی كه بصورت دستی عمل می گیرند:

به منظور احتساب فوق العاده هائیكه بصورت دستی عمل می گردند از برگ ورودی – كامپیوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده می گرددكه طی آن شماره كارمندی شخصی كه استحقاق دریافت فوق العاده را دارد به كامپیوتر اعلام می گردد.

1-4-3: فوق العاده های ثابت و متغیر:

اصولاً متغیرها از نظر پرداخت 2 صورت دارند:

الف: پرداختهای ثابت ب: پرداختهای متغیر

فوق العاده های متغیر به طور كلی 2 حالت دارند:

1- فوق العاده هایی كه دارای فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهای كاركرد و یا ساعات كاركرد محاسبه و به كارمند پرداخت می گردند. مانند: فوق العاده نوبتكاری، فوق العاده كار در سكو دریا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه كاری.

2- فوق العاده هایی كه با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت نشود. مانند: كمك هزینه زایمان، فوق العاده مأموریت

الف: پرداختهای ثابت: پرداختهای ثابت بر آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد كه با توجه به مقررات و شرایط استخدامی كارمند همه ماهه به كارمند پرداخت می شود.

فوق العاده های ثابت ممكن است به طرق ذیل در سیستم ایجاد گردند:

1- در بدو استخدام كارمند و از طریق برگ اقدامات پرسنلی مانند: فوق العاده ها بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی، محرومیت از مطب پزشكان.

فوق العاده های ثابت عمدتاً 2 حالت دارند:

1- درصدی از حقوق پایه را تشكیل میدهند. مانند: بدی آب و هوا و غیره

2- مبلغی بصورت ثابت پرداخت می شود مانند: كمك هزینه مسكن

ب: پرداختهای متغیر: پرداختهای متغیر به آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد كه با توجه به شرایط كار و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت گردد.

1-4-4: فواصل زمانی پرداخت فوق العاده ها

1- سالیانه: فوق العاده هائی ستند كه فقط یكبار در سال قابل پرداخت می باشند. مانند: پاداش نوروزی.

2- سه ماهه: فوق العاده هایی هستند كه هر سه ماه یكبار پرداخت می شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارك.

3- ماهیانه: پرداخت اینگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهیانه صورت می گیرد. مانند: فوق العاده بدی آب و هوا

4- روزانه: فوق العاده هایی كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس روزمحاسبه می شود. مثل: فوق العاده نوبتكاری. فرمول:

5- ساعتی: فوق العاده هایی كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس ساعت محاسبه می گردد. مانند: فوق العاده غواص. تعداد ساعت * ( بدی آب و هوا+ حقوق پایه*درصد فوق العاده= فرمول

1-5- انتقال اطلاعات:

1-5-1 اطلاعات ورودی: منظور از اطلاعات ورودی این است كه به هنگام استخدام كارمند در شركت از آن استفاده می شود. اطلاعات ورودی توسط برگ اعلام پرداخت انجام می گیرد. كه در این برگ تمامی مشخصات فردی شخص و چگونگی دریافت حقوق آن می باشد. برای حذف و یا اصلاح و با تغییر فوق العاده ای ثابت كه به كارمند پرداخت می شود از برگ اعلام پرداخت كارمند ( سند 32- ح) استفاده می شود.

الف) حذف و قطع پرداخت: برای حذف و یا قطع پرداخت فوق العاده ثابت زیر بایستی در سند 32 –ح قید گردد: رمز واحد، شماره شناسایی، تاریخ اجرا: بایستی دقیقاً ذكر شود كه از چه تاریخ كامپیوتر نسبت به قطع پرداخت آن فوق العاده اقدام نماید.

ستون ثابت متغیر بودن مبلغ فوق العاده همواره بایستی 1 نوشته شود.

ملاك محاسبه: اگر فوق العاده مورد نظر درصدی است در ستون ملاك محاسبه بایستی صفر نوشته شود. و ستون مبلغ خالی بماند.

مبلغ: اگر فوق العاده مورد نظر مبلغ دار است در ستون مبلغ بایستی صفر نوشته شود و در نتیجه در ستون ملاك محاسبه رقمی نوشته نمی شود.

ب: تغییر و یا اصلاح نرخ فوق العاده: برای این كار بایستی در سند برگ اعلام پرداخت( 32-ح) اطلاعات زیر نوشته می شود: رمز واحد، شماره شناسایی كارمند، شماره رمز پرداخت می شود مربوطه.

ستون ثابت و متغیر: در مورد فوق العاده ثابت بایستی عدد 1 نوشته شود، تاریخ اجرا، ملاك محاسبه.

در ستون ملاك محاسبه بایستی نرخئ جدید فوق العاده نوشته شود. مثلاً: كارمندی در اصفهان خدمت نموده است و 15 درصد فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی دریافت نموده است. حال به محل دیگری منتقل شده و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی در محل جدید 20 درصد می باشد. در این جا بایستی در ستون ملاك محاسبه نرخ 20 درصد نوشته شود.

1-5-2- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداری اطلاعات

در این بخش به طور دقیق و روشن از نشخصات عمومی مورد نیاز جهت پرداخت یك فوق العاده بیان گردیده است . برای هر یك از فوق العاده ها یك برگ مشخصات پرداخت فوق العاده تهیه شده است.

بدیهی است هر نوع تغییر و اصلاحیه جدید در مورد هر یك از فوق العاده كه می بایستی در برگ مزبور ثبت شود.

مندرجات برگ مشخصات پرداخت فوق العاده به طو رتفكیك عنوان گردیده است.

1- نام فوق العاده 2- علت پرداخت فوق العاده 3- شرایط پرداخت فوق العاده 4- نحوه محاسبه فوق العاده و مبلغ فوق العاده 5- شماره فرم پرداخت 6- مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیاتی .

1-6- ضمایم( حقوق پایه )

1-6-الف: برگ اعلام پرداخت كارمندان: این برگ همان طور كه قبلاً توضیح داده شده كاملاً برای دادن فوق العاده ها به كارمندان تهیه می شود كه این برگ شامل اطلاعاتی مثل: به ترتیب برگ: نوع سند، رمز عمل، رمز واحد، شماره حساب، شماره سند و شرح فقط برای رمز متفرقه : كه این فوق العاده بابت چه كاری پرداخت می شود. كه قسمت پایین این برگ اعلام مشخصات بررسی كننده در حسابداری – تصویب كننده، تأیید كننده، تهیه كننده به ترتیب اسم و امضاهای آن ضروری است.

1-6-ب: برگ مشخصات فوق قالعاده ها : 1- بخش حقوق پایه . این برگ شامل :

– علت پرداخت: تسلیم نیروی كار كارمندان بابت اشتغال در وزارت نفت

– شرایط پرداخت: حقوق پایه در قبال تسلیم نیروی كار كارمند بابت اشتغال در شركت پرداخت می شود. و با توجه به ضرورت های عملیاتی و شرایط كار، مطلق است علاوه بر حقوق پایه، فوق العاده و مزایای دیگری پرداخت شود.

– شماره رمز پرداخت

– نحوه محاسبه: حقوق پایه هر كارمند با توجه به مدارج تحصیلی، سوابق خدمت و سایر مقررات و قوانین از طرف امور اداری تعیین می شود.

– حقوق پایه مشمول كسور مالیات و پس انداز بازنشستگی می باشد.

– نوع فوق العاده مثلاً ثابت

1-6-فوق العاده بدی آب و هوا

علت پرداخت: اشتغال كارمندان در مناطقی كه طبق تقسیم بندیها و مقررات جاری شركت مناطق گرمسیر شناخته می شوند.

شرایط پرداخت: این فوق العاده به كارمنددانی كه محل دائمی اشتغال آنها در یكی از مناطق گرمسیر كشور می باشد قابل پرداخت است.

شماره رمز پرداخت: 102 می باشد.

نحوه محاسبه: معادل 25درصد حقوق پایه .

فوق العاده فوق مشمول كسور پس انداز و بازنشستگی یا بیمه می باشد.

نوع فوق العاده : ثابت.

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

نحوه محاسبه: این گونه فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی با توجه به جداولی كه در آن نام شهرستان و شماره شهرستان و درصد حقوق پایه پرداخت می گردد.

اینگونه فوق العاده ها به منظور جبران ناراحتی های ناشی از خدمت در نقاط دور از مراكز این فوق العاده در نظر گرفته می شود و به كارمندانی كه خارج از تهران اشتغال دارند پرداخت می گردد.

حال به دیگر فوق العاده هایی می پردازیم كه امكان توضیح بیشتر وجود ندارد و همچنین نحوه محاسبه فوق العاده آنها.

محرومیت از مطب

دور ی از خانواده اقماری

نحوه محاسبه: معادل 15 درصد ( حقوق پایه + بدی آب و هوا ) برای تمامی ماه این فوق العاده در زمان مرخصی سالیانه ومرخصی استعلاجی قابل پرداخت می باشد و مشمول كسر كالیات و حق بیمه می باشد. و نوع این فوق العاده ثابت می باشد.

فوق العاده مأمور پرداخت دستمزد كارگران:

شرایط پرداخت: به آن دسته از كارمندانی قابل پرداخت خواهد بود كه مسئولیت مستقیم پرداخت دستمزد كارگران را در هر نیمه ماه به عهده دارند.

نحوه محاسبه: تا 100 پاكت با پرداخت 000/5000 ریال در هر نوبت 2000 ریال از 101 پاكت تا 2000 پاكت با پرداخت 000/000/10 ریال در هر نوبت 4000 ریال حداكثر مبلغ قابل پرداخت تا میزان 8000 ریال خواهد بود.

فوق العاده 2 نوبتكاری صبح و عصر

شرایط پرداخت: فوق العاده نوبتكاری صبح و عصر صرفاً به آن دسته از كارمندان پرداخت می شود كه در طول هفته 42 ساعت كار نوبتكاری صبح و عصر انجام می شود.

نحوه محاسبه : 10% حقوق پایه به كارمندانی كه در شمال انجام وظیفه می نمایند.

10% ( حقوق پایه + فوق العاده بدی آب و هوا ) برای كارمندانی كه طبق مقررات جاری به آنها تعلق میگیرد.

فوق العاده نوبتكاری مشمول كسر مالیات و بیمه بوده ولی مشمول كسور بازنشستگی و پس انداز نمی باشد. و نوع فوق العاده متغیر می باشد.

فوق العاده اضافه كاری كارمندان:

شرایط پرداخت: به كارمندانی پرداخت می شود كه علاوه بر ساعات كار روزانه و معمول خود بعد از اوقات اداری نیز به ضرورت و تصمیم شركت ساعاتی را نیز به انجام وظیفه اداری مبادرت می ورزند.

نحوه محاسبه: پنج هزار ( حقوق پایه + بدی آب و هوا + ویژه ) منهای 7500 ریال در ازاء هر ساعت كار اضافی و مشمول كسر مالیات و حق بیمه است. و نوع آن متغیر می باشد.

بازخرید مرخصی: ممكن است بنا به ضرورت، نیاز به بازخرید تعداد روز مرخصی كارمند گردد. حال مبلغ باز خرید مرخصی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد.

مبلغ باز خرید مرخصی :

تعداد روز های مرخصی × 12 × ( حقوق پایه + فوق العاده های مرتبط با حقوق )

365

فرض كنیم كارمندی با حقوق خالص 000/90 ریال در ماه به استخدام شركت درآمده باشد برای پیدا كردن ناخالص حقوق به قرار زیر عمل می كنیم.

حقوق ماهیانه

درصد

مالیات متعلقه

خالص درآمد

000/40

00/40

000/50

6%

600

400/49

000/60

8%

1400

400/558

000/70

12%

2600

400/67

000/80

20%

4600

400/75

000/90

20%

6600

400/83

000/100

30%

9600

400/90

000/110

30%

12600

400/97

000/120

30%

15600

600/104

حال چنانچه به ستون خالص درآمد توجه نماییم مشاهده می شود كه 000/90 ریال در جدول فوق بین 83400 ریال را از 83400 ریال كسر نماییم تا به مبلغ به التفاوت برسیم پس خالص ما به التفاوت 83400-90000 پس این 6600 ریال پس از كسر 30% مالیات متعلقه به دست آمده است .

بنابراین ناخالص ما به التفاوت 9428=100×6600

70

نا خالص ما به التفاوت = 100× خالص ما به التفاوت 9428= 100 ×6600

70 70

جمع مبلغ ناخالص حقوق خالص+ ناخالص ما به التفاوت

99428 =90000+9428

حال اگر مبلغ ناخالص بدست آمده از محاسبه فوق را در جدول مالیاتی قرار دهیم به مبلغ خالص 000/90 ریال خواهیم رسید.

اكنون طی 2 سال است كه این مالیاتها تغییر كرده اند و محاسبه آن طی یك روش ساده تری می باشد كه برای منطقه جنوب مأموریت اداری – حقوق × 10%

برای مناطقی كه مثل گچساران محروم می باشد حال اگر مأموریت دفتر باشند و از تسهیلات و همه امكانات استفاده كرده باشد این هزینه مأموریت از آنها كم نمی شود كه طبق فرمول زیر عمل می شود.

منطقه گچساران حقوق × 50%

مقررات مربوط به مرخصی كارمندان

1- مدت مرخصی اعطایی به هركارمند تمدید نمی شود مگر اینكه اجازه كتبی از اداره مربوطه و با اداره پرسنل كسب شده باشد. تقاضای تمدید یا به ادارات نامبرده در تاریخی تسلیم یا فرستاده شود كه فرصت كافی برای دادن پاسخ باشد.

1- كارمند باید در برگشت از مرخصی بلافاصله مراجعت خود را به اداره مربوطه گزارش داده و نسبت به حل و فصل قطعی و نهایی امور مربوطه به مرخصی خود از طریق اداره مربوط اقدام نماید. در صورتیكه كارمندان بدون اجازه و اطلاع قبلی شركت، در مراجعت از مرخصی تأخیر كند، در روز بیست و دوم غیبت مداوم ( از تاریخ شروع غیبت) از خدمت شركت بركنار خواهد گردید.

2- كارمندانیكه به معالجه پزشكی نیاز پیدا می كنند باید شخصاً در این مورد اقدام نمایند. در نقاطی كه بهداری شركت ملی نفت ایران دارای تسهیلات بهداری می باشد. بهداری آماده است فقط در موارد حاد و یا سوانح و حوادث خدمات درمانی را دراختیار كارمندان و خانواده بلا فصل آنان در حین مرخصی قرار دهد. شركت بیماری كارمندان در ایام مرخصی را در صورتی عذر موجه برای تأخیر یا تمدید مرخصی محسوب می دارد كه شرایط زیر عیناً رعایت شده باشد.

3- الف- در صورت ابتلاء به بیماری در تهران، بهداری شركت ملی نفت ایران در تهران، كارمندان بیمار را كه طبق گواهی پزشك معالج خصوصی نتوانند پس از پایان مدت مرخصی در محل خدمت خود حاضر شوند، مورد معاینه قرار خواهد داد، دراین صورت كارمند باید گواهی پزشك معالج را كه به تأیید بهداری شركت ملی نفت ایران نیز رسیده باشد در مراجعت همراه داشته باشد. ب: در مواردی كه كارمندان بیمار دردوران مرخصی در محلی خارج از تهران اقامت داشته باشند گواهی پزشك معالج مربوطه باید از طرف رئیس اداره بخش شركت ملی نفت در نزدیكترین نقطه ممكنه مورد تأیید قرار گیرد. ج: چنانچه كارمندی به علت بیماری در موعد مقرر نتواند سر خدمت حاضر شود باید مراتب را ضمن تعیین تقریبی تاریخ برگشت خود تلگرافاً به اداره مربوطه خود اطلاع دهد. د: در مواردیكه كارمند ضمن استفاده از مرخصی بیمار شود و بیماری وی به مدت هفت روز یا بیشتر در بیمارستان بستری گردیده و این امر توسط مقامات بهداری شركت تأیید گردد مدت بستری بودن و مدتی كه به تجویز پزشك شركت برای گذراندن دوره نقاهت صرف گردیده به مدت مرخصی وی اضافه می گردد و چنانچه پس از خاتمه مرخصی تنظیمی شركت، خدمت كارمند مورد لزوم باشد به موافقت شركت مدت بیماری، در سال بعد به مرخصی وی اضافه می گردد. و: همچنین به كلیه كارمندان توصیه می شود كه در مدت مرخصی شناسنامه عكس دار وكارت شناسایی خود را همراه داشته باشند.

بخش 1-2 : وام ها

مقدمه:

وامها را میتوان به دو نوع زیر تقسیم نمود:

الف: وامهائیكه پس از تصویب امور صندوقهای بازنشستگی و پس انداز و رفاه كاركنان قابل پرداخت می باشد. مانند: وام مسكن- وامتملك مسكن- وام تعمیرات مسكن – وام پس انداز- وام اضطراری

ب: وامهائیكه پس از تصویب امور اداری قابل پرداخت می باشد. مانند: وام خرید اثاثیه منزل- وام خرید اتومبیل- وام سربازی و سایر وامهائیكه ممكن است بنا به ضرورت و تشخیص مقامات ذیصلاح پرداخت گردد.

ج: برای كسر اقساط انواع وامها از سند 23 ح استفاده می شود.

مزایای وامها:

از میان برداشتن مشكلات عیده ای كه در سیستم های فعلی وجود دارد. 2- از میان برداشتن محدودیت تعداد وام كارمندان در سیستم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش کارآموزی حسابداری و مدیریت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش کارآموزی حسابداری و مدیریت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حقوق پایه فوق العاده كارگران ;فوق العاده بدی آب و هوا ;محاسبه خالص حقوق

کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور 40 صفحه doc

دانشگاه پیام نور به مرکزیت قزوین چهار استان قزوین، گیلان، زنجان و اردبیل در مجموع چهارده مرکز و سه واحد دانشگاهی را تحت پوشش خود دارد که از اواخر سال 1374 فعالیت خود را جهت تسریع در مسائل امور اداری مالی، آموزشی عمرانی و فرهنگی آغاز نموده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 43 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده

دانشگاه پیام نور به مرکزیت قزوین: چهار استان قزوین، گیلان، زنجان و اردبیل در مجموع چهارده مرکز و سه واحد دانشگاهی را تحت پوشش خود دارد که از اواخر سال 1374 فعالیت خود را جهت تسریع در مسائل امور اداری مالی، آموزشی عمرانی و فرهنگی آغاز نموده است.

از زمان شروع به کار تا اواخر سال 1378 کلیه فعالیتهای مالی منطقه با مسئول مالی و عاملیت ذیحسابی اداره می شد که با سعی و تلاش مسئولین محترم وقت در سازمان مرکزی و مناطق، مدیریت امور مالی موفق شد با استقرار ذیحسابی در مناطق سرعت بیشتری را در انجام امور محموله داشته باشد بخش کوچکی از امور مالی ذیحسابی دانشگاه پیام نور منطقه یک به شرح زیر است :

« سرفصلهای حسابهای مستقل و کل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی »

1) حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری

2) حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی

3) حساب مستقل وجوه هدایا و کمکهای مردمی

بدون شک برای بهره مندی، ارتقاء کیفیت به روز بودن و هماهنگی های لازم در فعالیتهای مالی منطقه و مراکز تحت پوشش نیازمند برنامه های یکنواخت و محلی در سطح منطقه است.

دانشگاه پیام نور از ساختمانهای مختلفی تشکیل شده است. که یکی از اینها ساختمان اداری است که این ساختمان از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است :

1) قسمت امور اداری و مالی

2) قسمت امور فرهنگی و برنامه ریزی درسی

3) قسمت کارپردازی و امور مالی و انبار

4) قسمت آموزش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه

رشته های تحصیلی در دانشگاه پیام نور تشکیل شده است از :

1) رشته های روانشناسی

2) مدیریت و بازرگانی

3) آمار و ریاضی

4) جغرافیا

5) الهیات و اقتصاد

6) مهندسی کشاورزی

7) علوم سیاسی

8) حقوق

در قسمت امور اداری کارهای مختلفی صورت می گیرد که از حسابداری دولتی استفاده می شود که همانطور که قبلاً گفتم : از حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری، حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی و حساب مستقل وجوه هدایا و کمکهای مردمی استفاده می شود ولی بیشتر از همه اینها از وجوه مستقل اعتبارات جاری و وجوه مستقل اعتبارات عمرانی استفاده می کنند.

فهرست مطالب

چكیده …………………………. 2

فصل اول

حساب مستقل وجوه جاری ……………. 6

نحوه ثبت فعالیت‌های مالی حساب وجوه جاری 8

نحوه به دست آوردن مبالغ برای حساب مستقل وجوه جاری 9

فصل دوم

حساب مستقل وجوه عمرانی ………….. 17

نحوه ثبت فعالیت‌های مالی حساب وجوه عمرانی 18

فصل سوم

حساب مستقل هدایا و كمكهای مردمی ….. 21

نحوه ثبت فعالیت‌های مالی حساب مستقل هدایا و كمكهای مردمی ………………………………. 21

فصل چهارم

نكات راهنماییهای لازم در رابطه با نرم افزار حسابداری و افكار سیستم ……………………. 22

فصل پنجم

نحوه ثبت نام دانشجویان ………….. 28

نحوه تسویه حساب دانشجویان ……….. 31

جدول ………………………….. 32

فصل ششم

روش پول پرداختی دانشجو و بستن پرونده دانشجویی 33

فصل اول

حساب مستقل:

یکی از اصول و استانداردهای مهم حسابداری دولتی لزوم ایجاد ونگهداری واحدهای حسابداری ومالی مستقل تحت عنوان حسابهای مستقل می باشد و علت اصلی نگهداری حسابهای مستقل آن است که سازمانهای دولتی باید برای درآمدها و سایر منابع مالی که برای مصارف خاص و محدود طبق قوانین و مقررات دریافت می نمایند. واحدهای حسابداری جداگانه ایجاد نمایند که به هفت طبقه تقسیم بندی شده است که نحوه نگهداری آن به شرح زیر است:

رقم اول کد حساب

1

2

3

4

5

6

7

حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری

حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی

حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی

حساب مستقل وجوه سایر منابع

حساب مستقل وجوه سپرده

حساب مستقل وجوه بازنشستگی

حساب مستقل وجوه هدایا وکمکهای مردمی

فهرست حساب های حساب مستقل وجوه جاری به سه گروه زیر طبقه بندی می شود:

گروه اول : گروه حسابهای بودجه ای

گروه دوم : گروه حسابهای ترازنامه ای

گروه سوم : گروه حسابهای درآمد و هزینه

در گروه اول، ریز حسابهای بودجه ای تشکیل شده از :

1) جاری با ذیحسابی

2) اعتبارات مصوب

3) اعتبارات تخصیص یافته

4) اعتبارات مصرف شده

5) ذخیره اعتبارات پرداختی های غیر قطعی

در گروه دوم، ریزحسابهای ترازنامه ای تشکیل شده از:

1) حساب بانک پرداخت

2) پیش پرداخت

3) تنخواه گردان پرداخت

4) علی الحساب

5) بدهی به سایر حسابهای مستقل

6) بدهی به سایر سازمانها

7) مازاد

در گروه سوم، حسابهای درآمد و هزینه تشکیل شده از :

1) دریافتی از ذیحسابی

« نحوه ثبت فعالیتهای مالی حساب مستقل وجوه جاری »

1)ثبت سند افتتاحیه

2)ابلاغ بودجه

3)دریافت تنخواه گردان از ذیحسابی منطقه

4)ثبت مربوط به پرداخت تنخواه به کارپرداز مرکز

5)ثبت پرداخت علی الحساب

6) ثبت پیش پرداخت

1) ثبت سند افتتاحیه : در آغاز شروع کار با سیستم کامپیوتری ثبت سند افتتاحیه توسط کاربر انجام می شود. برای این منظور مانده حسابهای بانک، تنخواه گردان پرداخت، پیش پرداخت و علی الحساب را از دفاتر دستی استخراج نموده و ثبت مربوطه به شکل زیر انجام می پذیرد :

جاری با ذیحسابی

اعتبارات تخصیص یافته

ذخیره اعتبارات غیر قطعی

بانک پرداخت

تنخواه گردان پرداخت

پیش پرداخت

علی الحساب

مازاد

نکته : تنخواه گردان پرداخت، پیش پرداخت و علی الحساب جزء حساب مستقل ذخیره اعتبارات غیرقطعی است.

طرز تهیه بدست آوردن مبالغ برای حسابهای مستقل وجوه جاری :

مانده حسابهای تنخواه گردان به اضافه پیش پرداخت به اضافه علی الحساب را ( در صورت داشتن موجودی) با هم جمع نموده و معادل آن حساب ذخیره اعتبارات غیرقطعی را بستانکار و حسابهای فوق را بدهکار می نمائیم.

سپس در این مرحله با بدست آوردن مانده حسابها ( اعتبارات تخصیص یافته به اضافه ذخیره اعتبارات غیرقطعی ) معادل آن حساب جاری با ذیحسابی را بدهکار و حساب مازاد در بستانکار می نمائیم. که این رقم دقیقاً برابر با جمع مانده حسابهای بانک، علی الحساب، تنخواه و پیش پرداخت می شود.

لازم به ذکر است که ثبت سند افتتاحیه زمانی صورت می پذیرد که سیستم برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات اولیه باید به صورت دستی وارد کامپیوتر شود. لیکن از سالهای بعد از شروع کار سیستم به صورت اتوماتیک سند افتتاحیه و اختتامیه را ثبت خواهد کرد.

نکته بسیار مهمی که در اینجا لازم به ذکر است این مطلب است که هر یک از حسابهای فوق دارای حساب و یا حسابهای معین می باشد که ثبت آنها در هر یک از حسابهای کل ضروری می باشد.

2- ابلاغ بودجه یا تصویب بودجه : به این مفهوم است که تایید و تجویز برنامه های مالی دولت بوسیله قوه مقننه می باشد. در این مرحله بودجه ای که دولت تهیه و پیشنهاد نموده است قبل از شروع سال مالی اجرای بودجه به صورت قانون در می آید و جهت اجرا به دولت یا سازمان ابلاغ می شود.

برای نوشتن ابلاغ بودجه در کاربر از کد حساب، عنوان حساب ها ، جزء یا مبلغ، بدهکار و بستانکار استفاده می شود. فرضاً ارقام مندرج در کاربر جهت یادگیری عنوان شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
رشته حسابداری;دانشگاه پیام نور;حساب مستقل

گزارش كارآموزی حسابداری (شركت مادر تخصصی صندوق) 26 صفحه doc

الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره كارآموزی ( عملیات مالی خدمات مهندسی جهاد جهت بستن پروژة تعهدات قبلی )

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فصل اول : مقدمه

اینجانب …. قبولی سال … رشته حسابداری و حسابرسی مركز امور مشاوران حقوقی ، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه با شماره پرونده …و پرونده آموزشی شماره …. برای انجام دوره كارآموزی 6 ساله به شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی ورزی معرفی شدم .

لازم به ذكر است كه اینجانب پس از قبولی در امتحان كتبی بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی كشور ( ب منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاوران حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وكالت متقاضیان مجاز خواهد بود . تأیید صلاحیت كارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امكان پذیر است .

آیین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه كارشناسی افراد مذكور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسیدن و با توجه به رشته تخصصی خود با سابقه كار حدود 10 سال در مؤسسات حسابرسی و حسابداری و همچنین شركتهای مختلف در تاریخ 5/3/83 شروع به انجام دوره كارآموزی در شركت ما در تخصص صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی نموده .

فصل دوم : آشنائی با فعالیتهای شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی و چارت سازمانی آن

شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی از تبدیل شركت خدمات مهندس جهاد سازندگی سابق كه حل تصویب نامه شماره 5592/ت/43 مورخ 11/5/1368 بصورت 100% دولتی تشكیل گردید و وظیفه ، هدف آن انجام و ارائه خدمات مهندسین مشاور در رشته های نقشه برداری و فتوگرامتری ، آبخیزداری ، آبیاری و زهكشی ، طراحی ساختمان طراحی نیروگاه برق ،‌آبی ، مطالعات راه سازی ، ژنتیك ، آزمایشگاه مكانیك خاك ، برنامه ریزی منطقه ای ، خط انتقال آب و … بوده كه با توجه به شروع كار این شركت از سال 1369 بیش از 2000 پروژه مطالعاتی و عملیاتی به انجام رسانده و هم اكنون نیز با عنایت به تغییر وظایف شركت فوق همچنان وظیفه اتمام پروژه و تعهدات قبلی را نیز برعهده دارد . با تغییر سیاستها و كاهش تصدی گری دولت و با ادغام وزارت جهاد با وزارت كشاورزی شركت فوق نیز به شركت ما در تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی طبق جلسه مورخ 25/12/1381 تا 27/1/1383 و هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 16215/28/532/20/500 مورخ 2/7/1380 وزارت جهاد كشاورزی و به استناد ماده 6 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 اگر در اساسنامه شركت فوق كه 100% آن دولتی بوده با سرمایه ای معادل دویست میلیارد ریال با هدف حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی و در زیر بخشهای زراعت و باغبانی دامداری و دامپروری ، جنگل و مرتع ، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد كشاورزی مورد تصویب قرار گرفت كه از سال 1382 شروع به فعالیت نمود و چارت سازمانی آن به شرح ذیل می باشد .

فصل سوم : فعالیتها و آموزشهای انجام گرفته در مدت كارآموزی

الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره كارآموزی ( عملیات مالی خدمات مهندسی جهاد جهت بستن پروژة تعهدات قبلی )

ب ـ اقدامات انجام گرفته در دوره كارآموزی ( عملیات مالی صندوق مادر تخصصی)

ج ـ تجربیات و مهارتهای بدست آمده در طول كارآموزی

الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره كارآموزی ( عملیات مالی خدمات مهندسی جهاد جهت بستن پروژه ها و تعهدات قبلی )

همچنان كه بیان گردید با توجه به فعالیت 12 ساله شركت خدمات مهندسی جهاد و انجام حدود 2000 پروژه قسمتی از تعهدات آن باقی مانده بود كه به شركت مادر تخصصی انتقال یافت و با توجه به رشته تخصصی و تحصیلی اینجانب و با عنایت به دوره كارآموزی كه متناسب با فعالیت من بوده اقدامات و وظایف ذیل توسط اینجانب به انجام

1ـ آشنایی با كلیه پروژه های انجام گرفته و در حال انجام از طریق بررسی پرونده امور حقوقی ، مالی و فنی و برنامه ریزی كنترل پروژه

2ـ آشنایی با مفاد قراردادها از جهت بندهای شرایط عمومی و شرایط خصوصی قراردادها كه معمولاً شرایط عمومی قراردادها ثابت و شرایط اختصاصی برای هر قرارداد به خصوص تفاوت می نماید .

3ـ آشنایی با امور مشاوران و پیمانكاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور كه انتخاب و صلاحیت مشاور توسط كارشناسان آنها بر اساس ضوابط و معیارهای فنی ، نیروی انسانی تحصیل كرده و ماهی و تجهیزات و امكانات انجام پروژه ها صورت می پذیرد در همین راستا آشنایی با نحوه دریافت رتبه و گرید هر رشته و مطالعه كتبی و نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور كه چه كسانی صلاحیت انجام پروژه های مختلف با چه حجم ریالی ( رتبه یك تا حداكثر 340 میلیون ریال ، رتبه دو تا حداكثر 840 میلیون ریال و رتبه سه از 840 میلیون ریال به بالا ) و فنی را دارا می‌باشند.

3ـ آشنایی با فهرست بهاء انجام كار پروژه های مختلف كه به دو سر فصل اصلی اجرایی یا مطالعاتی تقسیم گردیده و هر یك از آنها بر اساس نوع پروژه ها و دستور العمل محاسباتی چاپ شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور محاسبه و برای كارفرما جهت دریافت حق الزحمه ارسال می گردد .

4ـ آشنایی با چگونگی تهیه و تنظیم صورت وضعیت بر اساس كار انجام گرفت و گزارشات دفتر فنی و مدیر پروژه و استفاده از دستورالعمل فهرست بها یا چگونگی تنظیم صورت وضعیت لازم به ذكر است كه حق الزحمه برخی از قراردادها ممكن است بر اساس فهرست بهاء محاسبه نگردد كه این در شرایط خصوصی پیمان درج گردیده و مبنای محاسباتی بر اساس توافق به عنوان مثال نظر روز كار باشد.

5ـ آشنایی با خدمات ارائه شده از طرف كارفرما

در بعضی قراردادها به جهت نوع قرارداد برخی از مفاد آن مثل تهیه نقشه پایه ، تجهیزكارگاه ، انجام مطالعات فاز اول … توسط خود كارفرما انجام گرفته كه باعث كاهش رقم قرارداد بر اساس فهرست بهاء خواهد گردید .

6ـ آشنایی با مفاهیمی نظیر : كارفرما ( ضخی حقیقی یا حقوقی است كه اجرای عملیات معینی را به پیمانكار واگذار می كند .)

ـ پیمانكار ( شخصی حقیقی یا حقوقی است كه مسئولیت اجرای كامل عملیات موضوع پیمان را تا تكمیل نهایی آن بر اساس قرارداد فی مابین برعهده می گیرد )

ـ قرارداد ( رابطه ای حقوقی یبن پیمانكار و كارفرماست كه منشاء تعهد و التزام برای طرفین می باشد ) كه كارفرما برای انجام دادن موارد زیر قرارداد با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانكار منعقد می كند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی حسابداری (شركت مادر تخصصی صندوق) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی حسابداری (شركت مادر تخصصی صندوق) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش كارآموزی حسابداری شركت مادر تخصصی صندوق ;فعالیتها و آموزشهای انجام گرفته در مدت كارآموزی;حسابداری

کارآموزی حسابداری – حسابداری شرکت آب و فاضلاب 67 صفحه doc

منطقه گرگان و گنبد با وسعتی بیش از 22هزار کیلو متر مربع وبا بر گرفتن جلگه شرقی دریای خزر حدود 48% مساحت استان مازندران قدیم را شامل می گردد شرایط اقلیمی از معتدل تا خشک و نیم خشک وبارندگی 800250 میلیمتر در دشت وسیعی در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع است این منطقه از شمال به ترکمنستان ، از جنوب به استان سمنان (رشته کوههای البرز) از غرب به دریا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 68 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطا لب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول : كلیات

اهداف تشكیل سازمان آب وفاضلاب 2

امورمالی سازمان آب وفاضلاب 3

سرفصلهای هزینه تشكیلاتی اداره كل 9

مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان 11

فصل دوم : سیستم حسابداری

درآمدها 18

حقوق ودستمزد 19

مفهوم استخدام عمومی 20

حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب 26

حسابداری طرح 35

نحوه محا سبه استهلاك 39

فصل سوم: دارائی های ثابت

جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها 50

نحوه كد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی 55

صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت 60

نحوه كد گذارایی اموال جزئی 64

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه گیری 65

ضمائم 66

منابع ومآخذ 67

((به نام خدا))

فصل اول:كلیات

موقعیت جغرافیایی منطقه گرگان و گنبد

منطقه گرگان و گنبد با وسعتی بیش از 22هزار کیلو متر مربع وبا بر گرفتن جلگه شرقی دریای خزر حدود 48% مساحت استان مازندران قدیم را شامل می گردد. شرایط اقلیمی از معتدل تا خشک و نیم خشک وبارندگی 800-250 میلیمتر در دشت وسیعی در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع است این منطقه از شمال به ترکمنستان ، از جنوب به استان سمنان (رشته کوههای البرز) از غرب به دریای مازندران و شهرستان بهشر واز شرق به استان خراسان (کوههای بینالود و آلاداغ) محدود می شود. واقع شدن منطقه گرگان و گنبد در محدوده 3 حوزه مهم آبخیز رودخانه های گرگان رود –و قره سو اترک و سایر رودخانه هایی كه به خلیج گرگان می ریزند این منقطه را به عنوان یکی از مناطق پر آب می سازد.

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب

1- سالمسازی اب مورد استفاده مردم درشهرهها .

2- تسویه كردن اب مورد استفاده مردم

امورمالی سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان

بخش اول آن بخش حسابداری جاری وبخش دوم رابخش حسابداری طرح‌تشكیل می‌دهد كه براساس وظایف هریك ازآن به دوبخش به این دوقسمت تقسیم‌بندی شده است .

الف ـ بخش حسابداری جاری :

دراین بخش ازحسابداری آن قسمت ازكارها وهزینه‌ها حسابداری می‌شوندكه منافع آنی ندارند واین هزینه‌ها معمولاً به طورمتداول وهمیشگی وجوددارند . مثل هزینه‌های حقوق ، ایاب‌وذهاب . درهزینه‌های تشكیلاتی هم دربخش جاری حسابداری می‌شوندكه این بخش‌به دوقسمت زیرتقسیم می‌شوندكه عبارتند از :

1 ـ بخش حسابداری قراردادها .

2 ـ بخش حسابداری امورات جاری .

1 ـ بخش حسابداری قراردادها :

دراین بخش حسابداری مربوط به قراردادهایی است كه سازمان آب وفاضلاب استان باطرف‌قرارداد خودقراردادمی‌بندد . كه به صورت زیرقرارداد می‌بندد . اول هرسال درطی مناقصاتی كه سازمان آب وفاضلاب برای انجام بعضی ازكارهای خودبرگزارمی‌كند . هرشخص یاشركتی كه دراین مناقصات كمترین قیمت راپیشنهادكند درمناقصه برنده می‌شود. مثلاً یكی ازمناقصاتی كه سازمان آب وفاضلاب استان هرساله برگزارمی‌كندمناقصه برای حفر چاه است .كه طبق شرایط اعلام‌شده هرشخصی كه كمترین منابع را پیشنهادكند بااوقرارداد بسته می‌شود .

نمونه‌ای ازقراداد حفر چاه كه بین دوطرف بسته می‌شودبه صورت زیرمی‌باشد :

بسمه تعالی

وزارت نیرو تاریخ :

سازمان آب وفاضلاب پیوست :

شماره : 12

این قرارداد بین سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان به نمایندگی آقای دكترهاشمی مدیركل به عنوان كارفرما وآقای …………….. فرزند ………………. اهل وساكن …………….. به عنوان پیمانكارمنعقدمی‌گردد .

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

حفریك حلقه چاه عمیق اب برای مصرف به عمق 300متردرمنطقه…. به آقای ….

ماده 2 ) مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد 000/000/210ریال تعیین واعلام گردیده كه به صورت اقساط پایان هرماه پس ازارائه صورت وضعیت توسط پیمانكار وتأیید كارفرما قابل پرداخت می‌باشد . بدیهی است مبلغ قرارداد پس ازكسركسورات قانونی قابل پرداخت می‌باشد .

ماده 3 ) نحوه پرداخت :

پرداخت براساس كاركرد باتنظیم صورت وضعیت كاركرد وپس ازتأیید انجام كاروخدمات ارائه شده ازطرف كارفرما به صورت ماهیانه وپس ازكسركسورات قانونی دروجه پیمانكار كارسازی خواهدشد .

ماده 4 ) مدت قرارداد :

مدت اجرای قرارداد 1/1/83 لغایت 29/12/83 به مدت یك سال می‌باشد .

ماده 5 ) شرایط قرارداد :

1)بعد از اتمامقرارداد مبلغی به عنوان حسن انجام كار پیش كارفرما باقی میماند به مدت 3ماه.

2) پیمانكار متعهد به پرداخت كلیه كسور ات قانونی اعم ازمالیات ، بیع وغیره می‌باشد . ودرهرحال مسئولیت عدم اجرای قوانین مذكور توجه كارفرمانخواهدبود

5 ) درصورتیكه پیمانكار به هرعلتی نتواند پروژه را به موقع تحویل دهد روزی مبلغ 260000ریال جریمه دیركرد باید به كارفرما پرداخت كند.

3 ) هرگاه پیمانكار دراجرای تعهدات خودقصورنماید یابروز خساراتی ازناحیه‌اووارد گردد ملزم به جبران آن می‌باشد . ودرصورت استنكاف ازپرداخت خسارت كارفرما حق داردبراساس نظرواعلام كارشناس سازمان آب وفاضلاب گلستان هزینه‌های لازم را ازمبلغ كل قرارداد كسرنماید . ضمناً تعیین اینكه آیاپیمانكار درانجام تعهدات قصورنموده یاخیر ، درصلاحیت كارفرمامی‌باشد . وپیمانكار ازاین حیث ادعا یا اعتراض نخواهدداشت .

ماده 6 ) تضمینات قرارداد :

پیمانكار جهت ارائه وانجام تعهدات خودمبلغی معادل 000/120 ریال دروجه سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان ومبلغ مذكور تاپایان قرارداد نزد سازمان آب وفاضلاب گلستان باقی خواهدماند وپیمانكار ضمن عقد خارج لازم به سازمان آب وفاضلاب گلستان وكالت داده كه درصورت تشخیص بروز خسارت ازناحیه پیمانكار ازمحل چك مذكور خسارت خودراتأمین نماید .

ماده 7 ) مرجع حل اختلاف :

كلیه اختلافات حاصله ازتفسیرواجرای قرارداد ازطریق مذاكرات حل‌خواهدشد . درصورت عدم توافق رأی مصادره اداره حقوقی سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان حكم مرضی‌الطرفین خواهدبود ورأی مزبور قطعی ولازم‌الاجرا است .

این قرارداد مشتمل پرداخت ماده ودرچهارنسخ وهمگی دارای حكم واحداست .

پیمانكار ناظر

مدیركل‌ سازمان آب وفاضلاب استان گلستان

عامل ذی‌حساب ومسئول مالی

رئیس اداره حقوقی

نكته : قبل ازهرچیز بایدگفت كه در سازمان آب وفاضلاب استان ‌هرپرداختی باید به دستورمدیركل صورت گیرد . البته این امردرتمام اداره‌های دولتی كشوررعایت می‌شود.

پس ازتهیه وفرم توسط ناظربه بخش رسیدگی وكنترل اسناد ازنظركیفیت مجوزها ورعایت اصول حسابداری تعیین وبه كارگیری سرفصل‌ها صیحیح وتشخیص حسابها درچهارچوب آئین‌نامه‌ها وقوانین مالی می‌رود .

پس ازرسیدگی وتنظیم سند كه براساس تعداد روز می‌باشد ضرب درمبلغ قرارداد می‌شود . مبلغ مذكور به مركزهزینه‌منتقل می‌شود وباكسر % 5 مالیات ومعرفی به دارایی پس ازواریزمبلغ مالیات وارائه فیش توسط پیمانكار مبلغ اصلی قابل پرداخت می‌باشد . مراحل تنظیم سند ورسیدگی به سندتوسط مسئول مربوطه تأمین اعتبار توسط مسئول بودجه وامضای چك توسط عامل ذیحساب ونهایتاً امضای مدیركل ازمراحل انجام این كارمی‌باشد.

2 ـ حسابداری امورات جاری :

هزینه‌ها دراداره كل به دوقسمت عمده تقسیم می‌شوندكه به صورت زیراست :

الف ـ هزینه‌های تشكیلاتی ب- هزینه‌های عمومی

الف : هزینه‌های تشكیلاتی : هزینه‌های تشكیلاتی كه مختص به ستاد اداره كل می‌باشد وجزء هزینه‌های جاری می‌باشد.

سرفصل‌های هزینه‌های تشكیلاتی دراداره كل :

1 ـ حقوق ومزایای كارمندان رسمی

2 ـ حقوق ومزایای كارمندان غیررسمی

3 ـ دستمزد ومزایای كارگران رسمی

4 ـ خدمات قراردادی

5 ـ تعمیرونگهداری

6 ـ بیعه وعوارض دارایی‌ها

7 ـ سوخت وآب‌وبرق

8 ـ ارتباطات ومخابرات

9 ـ اجاره محل

10 ـ هزینة رفاهی كاركنان

11 ـ هزینه چاپ وتكثیر

12 ـ هزینه لوازم مصرفی

13 ـ كارمزدبانكی

14 ـ هزینه استهلاك دارایی‌های ثابت

15 ـ سایرهزینه‌

در سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان هزینه‌ها به دوصورت پرداخت می‌شود :

الف ـ هزینه‌هایی كه ارتباط مستقیمی باكارمندان وپرسنل دارند .

ب ـ هزینه‌هایی كه ارتباط غیرمستقیم باكارمندان وپرسنل دارند .

هزینه‌هایی كه ارتباط مستقیم باكارمندان دارند مانندهزینه‌های حقوق ودستمزد ایاب‌وذهاب وخریدوسایل لازم برای كاركنان وغیره .

هزینه‌هایی كه ارتباط غیرمستقیم باكارمندان دارند مانندهزینه‌های ماشین الات وخریدوسایل وغیره .

بیشترهزینه‌های اداره كل ازطریق تنخواه‌گردان پرداخت می‌شود چه هزینه‌هایی كه اربتاط مستقیمی به اداره كل دارند چه هزینه‌هایی كه ارتباط غیرمستقیم دارند . برای هزینه‌هایی كه ازطریق تنخواه‌گردان پرداخت می‌شود بایدمراحل زیرراطی كند .

1 ـ تنظیم فرم ودرخواست كامل توسط واحدمربوطه یادرخواست‌كننده : واحدها ، لوازم وكالاهای مربوط یاسایر نیازهای خودرا در فرمی تنظیم می‌كند . پس تنظیم فرم درخواست توسط واحدمربوطه باید به تأیید مدیركل برسد . پس ازتأیید مدیركل به امورمالی فرستاده می‌شود .

2 ـ تأیید وتأمین اعتبارفرم درخواست كالا توسط امورمالی ، فرم درخواست پس ازتأیید مدیركل به دست امورمالی می‌رسد . امورمالی پس ازبررسی این فرم آن راتأیید كرده وتأمین اعتبار می‌شود .

3 ـ پس ازتأیید وتأمین اعتبار ازطرف امورمالی جهت تأیید به دفترمدیركل انتقال داده می‌شود . پس ازبررسی توسط مدیركل وامضاء فرم هزینه ‌انجام شده ومبلغ آن توسط امورمالی پرداخت می‌شود .

مثالی مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه‌گردان :

اول سال حساب‌تنخواه‌گردان دراداره كل بازمی‌شود وثبت زیردردفاتر مالی می‌شود .

ردیف

معین ـ جزء ـ كل /كد

شرح

عطف

بدهكار

بستانكار

1

مختص موردنظر

00 – 3-10

تنخواه‌گردان ـ آقای رجب‌زداده

بانك‌آقای رجب‌زاده

000/950

000/950

پس ازانجام هزینه توسط فردتنخواه‌گردان باآوردن فرم درخواست وفاكتورهای خرید دوباره توسط امورمالی پس از بررسی فاكتورهای خرید یاانجام هزینه‌های دیگر دوباره توسط امورمالی ترمیم می‌شود .

نكته قابل توجهی كه دراینجا وجوددارد این است كه اگرفرد تنخواه‌گردان بخواهدبیش از 00/500 تومان یك‌جا هزینه یاخرید انجام دهد ،باید استعلام كند مثلاً برای خرید یك دستگاه كامپیوتر كه فرم درخواست آن تأیید مدیریت رسیدبه دست شخص تنخواه‌گردان می‌رسد . تنخواه‌گردان موظف است كه استعلام ‌كننده یعنی اینكه به چندمركزخریدوفروش كامپیوتر سرزده ومشخصات كامپیوتر موردنیاز رابه فرد یامركزمورد نظروقیمت آن مركز رابگیرد . والبته مهر وامضاء مركز راباید روی برگه استعلام خودداشته‌باشد .

پس ازاستعلام كمترین قیمت پیشنهادشده مسئول خرید آن راانتخاب كرده وآن كامپیوتر راخریداری می‌كند وبعد ازخرید امضاء وفاكتور ها وبرگه‌درخواست كالا رابه امورمالی برده كه باردیگر توسط امورمالی تمام فاكتورها وبرگه درخواست كالا ومشخصات كامپیوتر درخواست‌شده باخریداری شده وسایررا بررسی می‌كند وپس ازبررسی چك مربوطه رابه فردتنخواه‌گردان پرداخت می‌كند . نمونه‌ای ازبرگه‌خریدكالا توسط تنخواه‌گردان پرداخت‌شده است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کارآموزی حسابداری – حسابداری شرکت آب و فاضلاب ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کارآموزی حسابداری – حسابداری شرکت آب و فاضلاب – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب ;هزینه چاپ وتكثیر;مثالی مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان

پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی 72 صفحه pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مدلهای عاملی و تعادلی در حجم 72 اسلاید همراه با نمودارهای بسیار زیبا، توضیحات کامل ، فرمول نویسی دقیق و همچنین مثالهای تشریحی با فرمت پاورپوینت ویژه ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 72

حجم فایل: 722 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی- مدیریت سرمایه گذاری – تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)

تعداد اسلاید: 72 اسلاید

تهیه شده با نمودارها و فرمول نویسی بسیار زیبا و دقیق

این فایل در زمینه ” مدلهای عاملی و تعادلی” می باشد که در حجم 72 اسلاید همراه با نمودارها ی بسیار زیبا، توضیحات کامل ، فرمول نویسی دقیق و همچنین مثالهای تشریحی با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

اجزای ریسک:ریسک بنیادی

اجزائ ریسک (نگرش نظریه نوین پرتفوی)

ریسک غیرسیستماتیک

ریسک سیستماتیک

رابطه رویکرد نظریه پرتفوی و رویکرد بنیادی نسبت به ریسک

مدل های عاملی

مدل های تک عاملی

مدل بازار

تخمین بتا

تشکیل پرتفوی بهینه

ارزشیابی مدل تک شاخص

مدل های چند عاملی

مدل دو عاملی

بازده مورد انتظار و ریسک در مدل های چند عاملی

تنوع بخشی در مدل های چند عاملی

رویکرد سری های زمانی

رویکرد بخشی

رویکرد تحلیل عاملی

مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای

تولد مدل CAPM

نظریه بازار سرمایه در CAPM

فرضیاتCAPM

مفهوم ریسک در CAPM

استخراج شکل ساده مدل CAPM

نظریه تجزیه

استخراج شکل پیچیده مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

انتخاب پرتفوی و خط بازار سرمایه

تعمیم CAPM

فرصت های سرمایه گذاری وقتی که هزینه وام گیری بیشتز از وام دهی است.

مدل بتای صفر

آزمونهای تجربی مدل های تعادلی

آزمونهای اولیه CAPM

آزمون شارپ و کوپر

آزمون بلک جنسن و شولز

آزمون فاما و مک بث

انتقاد (( رول )) از آزمونهای CAPM

آزمونهای جدید CAPM

مدلهای عاملی و تعادلی

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT

مفروضات APT

روش شناسی تخمین وآزمون APT

تعیین همزمان عاملها و ویژگیها

تعیین ویژگیهای اوراق بهادار

تعیین پدیده های تاثیر گذار بر فرایند ایجاد عایدی

تعیین یک مجموعه از پرتفویهای تاثیرگزار بر فراگرد ایجاد عایدی

آزمونهای تجربی APT

APTو بازار سرمایه ایران

APT و CAPM

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی;مدل های عاملی;مدل های تک عاملی ;تشکیل پرتفوی بهینه;مدل های چند عاملی;تنوع بخشی در مدل های چند عاملی;مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای;انتخاب پرتفوی و خط بازار سرمایه ;مدل بتای صفر ;تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT;APT و بازار سرمایه ایران;APT و CAPM

گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه 85 صفحه doc

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانك جدید شرق برخاستند كه اولین بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانك در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانك تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت كرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 52% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یكسال 6% منفع

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 137 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچة بانكداری در ایران …………….. 2

تاریخچة بانك رفاه كارگران …………….. 3

معرفی بانك رفاه كارگران ………………. 3

بانك استقراضی ایران ………………….. 5

چارت سازمانی ………………………… 6

موقعیت و آدرس بانك …………………… 6

تسهیلات ارضی و صادراتی بانك رفاه ……….. 7

تسهیلات قبل از صدور كالا………………… 7

مبلغ تسهیلات …………………………. 8

مدت بازپرداخت تسهیلات …………………. 8

نرخ تسهیلات ………………………….. 9

وثایق ………………………………. 9

نحوة اعطای تسهیلات……………………. 10

اعمال نظارت بانك ……………………. 10

ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده….. 10

بازپرداخت ………………………….. 11

تسهیلات بعد از صدور كالا……………….. 12

مبلغ تسهیلات ………………………… 12

مدت بازپرداخت تسهیلات ………………… 13

نرخ تسهیلاتی پرداختی …………………. 13

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات …….. 13

نحوة اعطای تسهیلات……………………. 14

اعمال نظارت بانك…………………….. 14

بازپرداخت ………………………….. 14

تسهیلات ارزی…………………………. 15

نوع تسهیلات………………………….. 15

سقف فردی تسهیلات……………………… 15

كارمزد تعهد…………………………. 16

نرخ سود تسهیلات ……………………… 16

دورة بازپرداخت ……………………… 16

عقد قرارداد وثایق……………………. 16

عنوان صفحه

انواع خدمات ریالی و ارزی بانك رفاه…….. 17

انواع سپرده های بانكی………………… 20

حساب قرض الحسنه پس انداز……………… 20

قرض الحسنه پس انداز عادی……………… 21

قرض الحسنه پس انداز ویژه …………….. 21

حساب قرض الحسنه جاری ………………… 21

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم 22

حساب جاری دومنظوره ………………….. 22

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار……….. 23

حساب سپردة سرمایه گذاری كوتاه مدت عادی … 23

حساب سپردة كوتاه مدت ویژه ……………. 23

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت……….. 24

سپردة سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ….. 24

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت 24

انواع تسهیلات بانك رفاه ………………. 25

سایر خدمت بانك رفاه …………………. 28

انواع واحدهای مربوط به حسابداری ………. 36

حسابرسی ……………………………. 36

انواع حسابرسان………………………. 37

وظایف سازمان حسابرسی ………………… 38

حسابداری دولتی………………………. 39

خصوصیات حسابداری دولتی ………………. 39

اصول كلی حسابداری دولتی ……………… 40

حسابداری بودجه ……………………… 42

تهیه و تنظیم بودجه در بانك …………… 43

مسئول بودجه در بانك …………………. 44

حسابداری مالی ………………………. 44

حسابداری مدیریت …………………….. 46

انواع حسابهای مورد استفاده …………… 50

هزینه ها …………………………… 51

حسابهای انتظامی …………………….. 53

تنخواه گردان ……………………….. 54

سپرده ……………………………… 55

عنوان صفحه

حساب بستانكاران …………………….. 56

حواله (عهدة شعبه ها)…………………. 57

سرمایه …………………………….. 58

دارائی جاری ………………………… 58

دارائی ثابت ………………………… 58

نقطة سر به سر ………………………. 58

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج 58

برنامه های جاری و در دست اقدام ……….. 61

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ……. 62

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری …… 72

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان ……… 74

ثبت عملیات مربوط به سپرده ……………. 76

بستن حساب سپرده …………………….. 78

كاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی ……… 78

بستن حسابها در پایان سال …………….. 80

حسابهای سنواتی ……………………… 81

فرم های مورد استفاده در حسابداری ……… 82

پیشنهادات و انتقادات ………………… 85

فرمها

پیوستها

فصل اول

آشنایی با مكان كارآموزی

تاریخچة بانكداری در ایران:

بانك شاهی ایران:

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانك جدید شرق برخاستند كه اولین بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانك در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانك تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت كرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 5/2% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یكسال 6% منفعت می‌داد. بانك با این اقدام خود 12% از نرخ بهره را كاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول كاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دریافت 20000 لیرة‌ انگلیسی كلیه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنكه نتیجة قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانك شرق را گرفت و این حریف بانك شاهی ایران بود كه مبتكر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت 40000 لیرة‌ امتیاز عظیمی برای مدت 70 سال برای كشیدن راه‌آهن، حق انحصاری كلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانك و غیره را بدست آورد. 25 ژوئیه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری كه اساس آن تأسیس بانك شاهی ایران بود به مدت 60 سال تأسیس گردید. یكی از عملیات عمده این بانك حق انحصاری نشر اسكناس بود. این بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسی فعالیت می‌كرد.

تاریخچة بانك رفاه كارگران:

بانك رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسید و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد كه این سازمان سرمایة‌ اولیة را در این بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهای بازنشستگان و كاركنان كه بیمة تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشكی از سپرده‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی.

معرفی بانك رفاه كارگران:

بانك رفاه یكی از شش بانك تجاری كشور است كه از 40 سال قبل به ارائة خدمات بانكی اشتغال ورزیده و اینك با استفاده از فن‌آوریهای نوین به ارائة خدمات وسیع در همة زمینه‌های بانكی به عموم هم‌میهنان مبادرت می‌نماید. بانك رفاه با برخورداری از اعتماد و سپرده‌های مردم و توانایی‌های بالای خود، در اجرای سیاست كلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بخش صادرات كالاهای غیرنفتی و تولیدات صنعتی و كشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهد. بانك رفاه با تدوین یك برنامة 5 سالة عملیاتی در چارچوب برنامة سوم اقتصادی دولت علاوه بر رشد و توسعه سازمانی افزایش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهی پیش‌بینی كرده است. این بانك دارای یك شركت كارگزاری در بورس تهران بوده و یكی از بانكهای مهمی است كه عضو هیأت مدیره بورس می‌باشد لذا با داشتن توانایی‌ها و امكانات لازم از طریق شركت كارگزاری و هم از طریق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام می‌نماید. بانك رفاه بدلیل ایفای به موقع تعهدات ارزی از نظر بانك‌های معتبر بین‌المللی یكی از خوشنام‌ترین بانكهای تجاری محسوب می‌گردد كه با بیش از 70 كارگزار منتخب از بانكهای تراز اول دنیا نیازهای مشتریان خود را در عملیات بانكی بین‌المللی را مرتفع می‌سازد.

بانك رفاه می‌كوشد با استفاده از تجربیات پایوران ارشد خود و دستاوردهای علمی جهانی و بهرمندی از خدمات جوانان تحصیل كرده و نواندیش و آموزشهای مدوام هماهنگ با گسترش شبكه شعب، به نحو مطلوبی در خدمت مشتریان بانك و آحاد سرافراز ایران قرار گیرد.

بانك رفاه به جهت عملكرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان موفق شد در سال 1378 لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری دریافت كند و این لوح گرانقدر را در كارنامة موفقیتهای خود ثبت و ضبط نماید. این بانك در پروژه‌های عمرانی كشور منجمله راه‌سازی، آب و فاضلاب و راه‌اندازی صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌ای ایفا كرده و در جهت شكوفایی اقتصادی كشور تسهیلات صادراتی، تولیدی و كشاورزی به واحدهای فعال در این بخشها اعطا نموده است.

بانك رفاه در بخش نشر كتاب و صنعت چاپ نیز فعالیتهای چشم‌گیری داشته است بطوری كه با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسیع بانكی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب در سال 1378 موفق به كسب جایزه لوح بلورین نمایشگاه گردیده است. بانك رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهینامه ایزو گردید.

بانك استقراضی ایران:

پس واگذاری امتیاز تأسیس بانك شاهنشاهی ایران به رویتر یكی از اتباع دولت روسیه به نام ژاك برلیا پیشنهاد تأسیس بانك استقراضی ایران را داد. در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید كه انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری طرح عمومی داده شود و از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنكه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانك استقراضی ایران گردید.

بانك مزبور برخلاف بانك شاهی قسمتهای شمالی ایران حوزه فعالیت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكی در جنوب می‌پرداخت در تاریخ 22 مرداد سال 1301 شمسی این بانك به دولت ایران واگذار شد.

چارت سازمانی:

هر شعبه با توجه به معیارهای مشخصی طبقه‌بندی می‌شود اما چیزی كه در همة شعبات مشترك است نمودار سازمانی مشخصی است كه با رئیس شعبه، معاونت شعبه و حداقل یك تحویل‌دار آغاز می‌گردد. رئیس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت بركار سایر كاركنان را به عهده دارد در عین حال كه در انجام امور شعبه فعالیت می‌كند. معاونت شعبه كه شخص دوم شعبه محسوب می‌شود عموماً مسئول تسهیلات و حسابدار شعبه نیز می‌باشد. تحویل‌دار شعبه كه امور مربوط به دریافتها پرداخت نقدی انجام می‌دهد و مستقیماً با تراول و وجه نقد در ارتباط می‌باشد.

موقعیت و آدرس بانك:

بانك رفاه شعبه سه راه اندیشه واقع در جاده ملارد سه راه اندیشه می‌باشد كه دارای یك رئیس شعبه یك معاون و دو صندوق‌دار و یك تحویل‌دار می‌باشد و سرپرستی بانك

رفاه واقع در ابتدای سه‌باندی رجائی‌شهر كرج می‌باشد.

تسهیلات ارزی و صادراتی بانك رفاه:

بانك رفاه به عنوانی یكی از شش بانك تجاری كشور با استفاده از فن‌آوریهای نوین در راستای سیاست توسعة صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش صادراتی و ارزی تسهیلات مالی به صادركنندگان پرداخت می‌نماید. تسهیلات مذكور به شرح زیر به صادركنندگانی كه به صدور كالا و خدمات مبادرت می‌ورزند اعطا می‌گردد:

1- بخش صادرات

1-1- تسهیلات قبل از صدور كالا

1-2-تسهیلات بعد از صدور كالا

1-3- اعطای اعتبار به كشورهای خریدار یا خریداران كالاهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی از كشور در چارچوب مصوبات یا موافقت‌نامه‌های تجاری

1-1- تسهیلات قبل از صدور كالا:

تسهیلات قبل از صدور كالا به آن دسته از صادركنندگانی كه جهت خرید، جمع‌آوری، بسته‌بندی و یا تهیة مواد اولیه و سایر هزینه‌های قبل از صدور كالا نیاز به تأمین مالی داشته باشد اعطا می‌گردد.

مبلغ تسهیلات:

مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب خواهد بود با:

مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی ارائه شده به بانك(حداكثر تا 90%‌ مبلغ اعتبار اسنادی) مبلغ قرارداد منعقده با خریدار كالا در خارج از كشور( حداكثر تا 60% مبلغ قرارداد) مبلغ مشاركت بانك در طرح‌های تولیدی صادراتی پس از انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی و فنی و برآورد دقیق نیازهای مالی طرح توسط بانك(حداكثر تا 90% مبلغ سرمایه‌گذاری)

مدت بازپرداخت تسهیلات:

تسهیلاتی كه به منظور رفع نیازهای مالی صادركنندگان برای صدور كالا به آنان پرداخت می‌گردد، با توجه به ماهیت كار صادرات كه نیاز چندانی به مدت زمان طولانی ندارد كوتاه مدت است و زمان پرداخت هر تسهیلات با توجه به نوع كالاهای صادراتی حداكثر تا یكسال خواهد بود.

مدت بازپرداخت تسهیلات قبل از صدور به تفكیك كالاهای صادراتی به قرار زیر است:

محصولات كشاورزی 9 ماه

فروش دستباف و صنایع دستی 9 ماه

كالاهای صنعتی مصرفی 9 ماه

كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای 12 ماه

خدمات فنی و مهندسی 18 ماه

(در موارد استثنایی طبق مهلتهای مقرر در قرارداد به تشخیص بانك عمل می‌شود.)

به متقاضیانی كه برای اجرای پروژه‌های تولیدی صادراتی خرید ماشین‌آلات و یا توسعة واحدهای تولیدی خود نیاز به استفاده از تسهیلات بانك داشته باشند، با اعمال شرایط و ضوابطی متناسب با مورد، تسهیلات میان‌مدت( از 1تا3 سال) پرداخت می‌گردد.

نرخ تسهیلات:

طبق مصوبة شورای پول و اعتبار، نرخ سود پیش‌بینی شده برای بخش صادرات 17% در سال تعیین شده است.

وثایق:

برای حفظ منافع بانك و حسن‌اجرای قرارداد، یك یا تركیبی از وثایق زیربنا به تشخیص بانك اخذ خواهد شد:

1- غیرمنقول ارزنده شهری و سهل‌البیع

2- پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران

3- سفته معتبر

4- سپردة مدت‌دار (ارزی و ریالی)

5- محل اجرای طرح با بناهای احداث شده و ماشین‌آلات

6- اوراق بهادار و مشاركت، ضمانت‌نامه‌های بانكی تعهد شركتهای بیمه

7- سایر وثایق از قبیل اوراق مشاركت، سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس

نحوه اعطای تسهیلات:

تسهیلات بانك در قالب یكی از عقود اسلامی به متقاضی اعطا خواهد شد.

اعمال نظارت بانك:

از زمان پرداخت تسهیلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود بنا به تشخیص و مصلحت خود و نحوة استفاده از تسهیلات پرداختی نظارتهای لازم را به عمل آورد.

ارائه مدارك مربوطه به صادرات انجام شده:

استفاده‌كننده از تسهیلات مكلف است كه در مدت زمان معینی پس از دریافت تسهیلات كه از طرف بانك تعیین خواهد گردید نسبت به ارائة‌ مدارك قطعی صدور كالا( اظهارنامه‌های كالای خروجی، بارنامه و صدور خدمات در مقابل گواهی پیشرفت یا انجام كار طبق شرایط قرارداد) كه بابت آن تسهیلات دریافت نموده است اقدام نماید. زمان مذكور حداكثر تا سررسید قرارداد منعقده در نظر گرفته می‌شود و در موارد استثنایی كه گردش كار به زمان بیشتری نیاز داشته باشد بانك می‌تواند با انجام بررسی‌های لازم مهلت مزبور را متناسب با ماهیت كالا افزایش دهد. چنانچه متقاضی در قبال اعتبار اسنادی صادراتی از تسهیلات بانك استفاده نماید این مدت متناسب با سررسید L/C خواهد بود. در صورتیكه مدارك فوق‌الذكر در زمان مقرر به بانك ارائه نشود، براساس بخش‌نامه‌ها بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات پرداختی با نرخ سود بخش بازرگانی داخلی تسویه خواهد شد.

چنانچه متقاضی در قبال اعتبار اسنادی صادراتی تقاضای استفاده از تسهیلات ریالی بانك را داشته باشد، لازم است كه در متن اعتبارنامه بانك رفاه به عنوان ابلاغ‌كننده و معامله‌كنند اسناد درج گردد.

برای استفاده از تسهیلات لازم است متقاضی درخواست خود را همراه شرح فعالیتهای صادراتی گذشته، برنامه صادراتی آینده، توجیه اقتصادی آن، مبلغ تسهیلات مورد نیاز و جدول زمان‌بندی استفاده از تسهیلات را به یكی از شعب ارزی بانك ارائه نماید.

چنانچه متقاضی بخواهد با ارائه طرحی تقاضای استفاده از تسهیلات را به بانك تسلیم نماید، لازم است كه بدواً یك نسخه از طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی را به بانك ارائه نماید.

بازپرداخت:

مبلغ اصل و سود تسهیلاتی اعطایی باید حداكثر تا سررسید یا سررسیدهای تعیین

شده به بانك بازپرداخت شوند.

توضیحات:

بانك رفاه برای حفظ منافع صادركنندگان كالا، تأكید بر این دارد كه آنان حتی‌الامكان صادرات خود را در ازای مدارك و اسناد معتبر بین‌المللی از قبیل اعتبارات اسنادی(L/C)، بروات، اسناد وصولی و نظایر آنها انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالی با خریداران به استناد آن مدارك بتوانند در محاكم بین‌المللی احقاق حق نمایند.

1-2- تسهیلات بعد از صدور كالا:

تسهیلات بعد از صدور به آن دسته از صادركنندگان كه كالای خود را صادر كرده و جهت تدوام صادرات خود نیاز به تأمین مالی داشته باشند اعطا می‌گردد.

مبلغ تسهیلات:

مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب خواهد بود با:

1- صادرات براساس اعتبار اسنادی حداكثر معادل 90% هم ارز ریالی اسناد معامله شده.

2- صادرات بدون گشایش اعتبار اسنادی و در مقابل قرارداد صادراتی معتبر و قابل قبول بانك حداكثر معادل 60% هم ارز ریالی اسناد معامله شده.

مدت بازپرداخت تسهیلات:

مدت‌زمان تسهیلات بعد از صدور، متناسب با سررسید تعهد ارزی مربوطه می‌باشد.

نرخ تسهیلات پرداختی:

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود پیش‌بینی شده برای بخش صادرات در حال حاضر 18% در سال می‌باشد.

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات:

بانك برای اعطای تسهیلات مصوب به متقاضی بنا به تشخیص یك یا تركیبی از وثایق زیر را بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اخذ می‌نماید:

– اسناد وصولی و تعهد ارزی در صورتی كه صادرات در مقابل اعتبار اسنادی انجام شده باشد.

– تعهد ارزی و قرارداد صادراتی

– سفته معتبر

– وثایق ملكی

– پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران

– اوراق بهادار و مشاركت، ضمانت‌نامه‌های بانكی، تعهد شركتهای بیمه و …

نحوة اعطای تسهیلات:

تسهیلات بانك در قالب یكی از انواع عقود اسلامی پس از عقد قرارداد و به منظور تداوم فعالیت صادراتی مشتری به وی پرداخت خواهد گردید.

اعمال نظارت بانك:

بانك پس از انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات نظارتهای لازم جهت حصول اطمینان از حسن جریان كار را معمول خواهد داشت ضمن آنكه اظهارنامه‌های خروجی ارائه شده كه تسهیلات براساس آنها تصویب و پرداخت می‌گردد به عنوان اسناد و مدارك صادراتی مورد قبول بانك خواهد بود.

بازپرداخت:

مبلغ اصل و سود تسهیلات اعطایی باید حداكثر تا سررسید مقرر به بانك پرداخت شوند.

یادآوری‌ مهم:

اعطای تسهیلات بعد از صدور منحصراً‌ به آن گروه از متقاضیانی كه تعهدات ارزی آنها نزد بانك رفاه تودیع شده باشد امكانپذیر خواهد بود.

1-3- اعمال كلیه شرایط و مقررات در موارد 1و 2 فوق‌الذكر

3-تسهیلات ارزی:

بانك رفاه به منظور كمك به توسعه اقتصادی، گسترش صادرات و ایجاد اشتغال، تسهیلات ارزی در قالب یكی از عقود قانون بانكی بدون ربا، با شرایط زیر در اختیار صادركنندگان و تولیدكنندگان واجد شرایط قرار می‌دهد. (در صورت موجود بودن)

نوع تسهیلات:

الف- یكساله: برای خرید مواد اولیه و مصرفی

ب- دوساله: برای خرید ماشین‌آلات تولیدی و خدمات مربوط یا تكمیل طرحهای نیمه تمام

سقف فردی تسهیلات:

براساس تشخیص بانك به استناد ارزیابی از متقاضی و طرح مورد نظر و حداكثر تا سقف 5 میلیون دلار برای هر شخص حقوقی تعیین خواهد شد.

واجدین شرایط استفاده از تسهیلات:

الف- صادركنندگان كالاهای غیرنفتی و تولیدكنندگان

ب- مجریان طرحهای خودگردان با اولویت طرحهای نیمه‌تمام( بجز طرحهای نیمه‌تمامی كه از تسهیلات فاینانسی برای انجام همان قسمت طرح استفاده می‌كنند).

كارمزد تعهد:

تا 2% در سال براساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده از تسهیلات محاسبه خواهد شد.

نرخ سود تسهیلات:

نرخ سود تسهیلات ارزی منابع بانك براساس نرخ توافقی در زمان انعقاد قرارداد می‌باشد.

دوره استفاده از تسهیلات:

الف- تا 6 ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای خرید مواد اولیه و مصرفی

ب- تا دوسال از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای ورود ماشین‌آلات و اجرای طرح‌ها

دوره بازپراخت :

الف- تا 1 سال پس از معامله اسناد برای خرید مواد اولیه و مواد مصرفی

ب- تا دوسال برای ورود ماشین‌آلات و اجرای طرح‌ها كه پس از این مدت با شرایط روز و تجدید ارزیابی وثایق تا دوسال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

عقد قرارداد وثایق:

قراردادهای اعطای تسهیلات به ارز منعقد و استفاده‌كنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهد بود. وثیقه متناسب با هم ارز مالی كل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه‌های ارزی مربوطه براساس نرخ گواهی سپرده ارزی در تاریخ تصویب تسهیلات توسط بانك اعطاء‌كننده تسهیلات به نرخ روز ارز اخذ خواهد شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کارآموزی حسابداری بانک رفاه ;عقد قرارداد وثایق

پاورپوینت نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود 25 صفحه ppt

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود در حجم 25 اسلاید همراه با نمودارها و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 1.035 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی- مدیریت سرمایه گذاری – تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)

تعداد اسلاید: 25 اسلاید

این فایل در زمینه ” نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود ” می باشد که در حجم 25 اسلاید همراه با نمودارها و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

اهداف مدیریت ساختارسرمایه

مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه بهینه

ویژگیهای ساختار سرمایه بهینه

تامین سرمایه ازطریق بدهی

تامین سرمایه ازطریق سهام

نظریه های ساختار سرمایه

درآمد خالص عملیاتی

درآمد خالص

رویکرد سنتی

مدل مودیگلیانی و میلر

تئوری توازن ثابت(پایدار)

تئوری ترجیحی(تئوری سلسله مراتبی گزینه های تأمین مالی)

تئوری نمایندگی

تئوری زمانبندی بازار

تئوری موازنه ایستا

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود ;اهداف مدیریت ساختارسرمایه;مفهوم ساختار سرمایه;ساختار سرمایه بهینه;نظریه های ساختار سرمایه;مدل مودیگلیانی و میلر;تئوری توازن ثابت;تئوری ترجیحی;تئوری نمایندگی;تئوری زمانبندی بازار;تئوری موازنه ایستا

پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری 28 صفحه pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان صندوق های سرمایه گذاری در حجم 28 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری، تصمیم گیری در مسائل مالی و بازارها و نهادهای مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 596 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی- مدیریت سرمایه گذاری – تصمیم گیری در مسائل مالی- بازارها و نهادهای مالی)

فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)

تعداد اسلاید: 28 اسلاید

این فایل در زمینه ” صندوق های سرمایه گذاری ” می باشد که در حجم 28 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری، تصمیم گیری در مسائل مالی و بازارها و نهادهای مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف صندوق های سرمایه گذاری

انواع صندوق های سرمایه گذاری

ارزش خالص دارایی ها یا(Net Asset Value)NAV

ساختار عملیاتی متداول صندوق ها در سطح جهانی

هیئت مدیره صندوق های سرمایه گذاری

ارائه دهندگان خدمات

مزایای سرمایه گذاری در صندوق ها

تنوع بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک

صرفه جویی در مقیاس و پایین بودن هزینه معاملات

معایب صندوق های سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری در صندوق

سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری

عایدات سرمایه های ناشی از دارایی های فروخته شده

عایدات سرمایه ای از محل ارایی های موجود

ریسک سرمایه گذاری در صندوق

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق

ریسک نکول اوراق مشارکت

ریسک نوسان بازده بدون ریسک

تفاوت های شرکت سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری چیست؟

نقش صندوق‌های سرمایه گذاری در تامین مالی پروژه‌های خطر پذیر

مشارکت در مالکیت شرکت ها

چالش ها ومشکلات صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران

صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در زمینه سهام

ساز وکار نظارت بر صندوق های مشترک

نظارت بیرونی یا نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری ;تعریف صندوق های سرمایه گذاری;انواع صندوق های سرمایه گذاری;صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران ;ساختار عملیاتی متداول صندوق ها در سطح جهانی;مزایای سرمایه گذاری در صندوق ها;معایب صندوق های سرمایه گذاری;بازده سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری;ریسک سرمایه گذاری در صندوق;ریسک کاهش ارزش دارایی ها

پاورپوینت استهلاک و کاهش ارزش دارایی های ثابت 23 صفحه ppt

این فایل حاوی مطالعه استهلاک و کاهش ارزش داراییهای ثابت می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 358 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست
متغیرهای تعیین کننده مبلغ استهلاک سالانه
متغیرهای محدود کننده ی عمر مفید یک دارایی
روشهای اندازه گیری استهلاک
اندازه گیری استهلاک به روش مجموع سنوات
شناسایی استهلاک بر مبنای آغاز بهره برداری
اندازه گیری به روش قسط السنین
منابع طبیعی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت استهلاک و کاهش ارزش دارایی های ثابت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت استهلاک و کاهش ارزش دارایی های ثابت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت استهلاک و کاهش ارزش دارایی های ثابت;دانلود پاورپوینت استهلاک و کاهش ارزش دارایی های ثابت;استهلاک و کاهش ارزش دارایی های ثابت;حسابداری

دانلود تحقیق هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 ص DOC 17 صفحه zip

دانلود هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 صDOC تحقیق هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 صDOC مقاله هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 صDOC هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 صDOC

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 175 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

هزینه یابی کیفیت در پروژه ها چکیده : با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند.
بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است.
در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.
هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند.
حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.
مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود.
در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.
مقدمه : هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است.
در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند.
دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است).
درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.
حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.
بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.
پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و.
.
.
شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان می شود.
ساختار هزینه های کیفیت : طبق ت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 ص DOC ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 ص DOC – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 صDOC;تحقیق هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 صDOC;مقاله هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 صDOC;هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 صDOC