بررسی مقیاس یا اندازه گرفتن 39 صفحه doc

تایچی اهنو با گفتن «جایی كه در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده می دهد راه دیگر گفتن این است «جایی هیچ چیزی اندازه‌گیری نمی شود، چیزی توسعه پیدا نخواهد كرد»

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 35 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقیاس یا اندازه گرفتن

تایچی اهنو با گفتن «جایی كه در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده می دهد. راه دیگر گفتن این است «جایی هیچ چیزی اندازه‌گیری نمی شود، چیزی توسعه پیدا نخواهد كرد».

این فصل اندازه گیریهای ابزارها را بررسی می كند و می فهمیم كه اندازه گیری به تنهایی هیچ چیزی را توسعه نمی دهد. علم آمادیك وسیله قدرتمندی است كه ابعاد نامرئی را به چیزهای مرئی و قابل فهم تبدیل می كند. هیچ راهی وجود ندارد تا در این متون صدها ابزار موجود را كاملاً تعریف كنیم. منابع اضافی در كتاب شناسی می تواند یافت شوند. به وسیله نگاشت جریان ارزش، نمودارهای اسپاگتی و داشبوردهای سمبولیك، تعداد زیادی از تكنیكها و روشهای اندازه گیری بیشتر بحث خواهد شد.

یك مسیر كوتاه در آمار

كلمه آمار می تواند باعث افسردگی یك اپراتور ماشین شود. هنوز علم آمار هر روز مورد استفاده قرار می گیرد میانگین دیگر پسر كوچك شما، میزان سوخت گاز وسیله شما، میانگین زمانی آموزش برای یك اپراتور یا میانگین اضافی كاری هفتگی. اینها نمونه‌هایی از علم آمار هستند كه هیچ كس بجز ریاضی دانان نمی توانند آنها را بفهمند. و به طور معمول می بینیم كه مردم از استفاده از علم آمار در بخش هایی كه پیچیدگی آن نسبت به این مثالهای ساده زیاد نیست جلوگیری می كنند اما هنوز نیاز به آنها خیلی مهم و با ارزش می باشد. هیچ كتابی درباره Siasigna نباید زمان كمی را برای بحث كردن درباره اصول و استفاده از آمار در یك برنامه بهبود مستمر صرف كند. علم آمار توصیفات عدد ساده می باشد. اندازه گیری به ما كمك می كنند تا چیزهای نامرئی را مجسم كنیم.

علم آمار راهی است كه اعتمادمان را نسبت به یك مشاهده كه از جهت دیگر فقط یك ایده است افزایش می دهد. آنها به ما كمك می كنند تا عملكرد یك تیم ورزشی را در مقابل تیم دیگر بسنجیم یا درباره خریدن یك ماشین یا انتخاب جایی برای زندگی، تصمیم بگیریم. دو نوع آمار اصلی وجود دارد: توصیفی و استنباطی.

آمار توصیفی

آمار توصیفی مقادیر اطلاعات زیاد را خلاصه می كند. برای مثال: در یك گروه از 42341 نفر افراد تماشا كننده به مسابقه فوتبال، 31656 نفر مجوز معتبر دارند.

بنابراین 75 درصد از كل افراد در یك مسابقه راننده های با مجوزی بودند. برای رسیدن به این درجه از دقت و لیاقت باید اطلاعات مورد نیاز برای هر شخص جمع‌آوری شود.

آمار استنباطی

آمار استنباطی از یك سری اطلاعات برای بدست آوردن نظر و ایده استفاده می كند برای مثال: اگر از 250 نفر افرادی كه در یك مسابقه مصاحبه شدند و 180 نفر راننده‌های با مجوزی بودند ما می توانیم تشخیص دهیم یا استنباط كنیم كه 72% از كل شركت كنندگان راننده های با مجوزی بودند. این آمار استنباطی است كه توجه كمتری نسبت به مصاحبه 100% از شركت كنندگان دارد اما آن مقدار زیادی زمان و كار را صرفه جویی می كند. در این مورد نتایج استنباطی با دقت 96% با نتایج توصیفی مقایسه‌ می شوند. و 4% از راننده های دارای جواز توجیه ناپذیر هستند. وقتی كه از روشهای نمونه برداری برای قضاوت كردن استفاده می كنیم یك مقیاسی از دقت بدست می آوریم.

داده ها

تعداد زیادی از انواع داده ها وجود دارد كه برای اثبات و آنالیز كردن داده های آماری شامل داده های غیر واقعی ترتیبی و اختلاف و نسبت استفاده می شود. داده‌های غیر واقعی (نامی) در گروههای منطقی طبقه بندی می شوند. برای مثال شما 100 تا از وسایل نقلیه مسافری را كه از جلوی منزلتان عبور می كنند را محاسبه كنید ودرصد هر وسیله نقلیه را مشخص كنید (مانند 35 اتوبوس- 25 كامیون و 40 Suvs).

اطلاعات ترتیبی، ارزش اندازه گیری را برای یك نمونه معین می كنند. برای مثال شما ارزش هر وسیله نقلیه را كه عبور می كنند ارزیابی كنید (برای مثال كمتر یا بیشتر از 000/10 $ قیمت) اختلاف داده ها باعث مقایسه بین دو نمونه ها می شود برای مثال شما زمان بین ماشینهایی كه از جلوی منزلتان عبور می كنند را اندازه بگیرید: نسبت داده‌ها معین می كند این كه چطور زمان یك داده با داده دیگر متفاوت است. برای مثال شما تعداد افرادی كه دو ماشین هستند و زمانی كه بیش از یك نفر در ماشین وجود دارند را محاسبه كنید.

اصطلاحات

همچنین بعضی اصطلاحات كلیدی در آمار وجود دارد كه برای كمك به فهم ابزارها استفاده می شوند مانند جمعیت- تغییرات- نمونه- كیفی- كمی- میانگین- متوسط- حدود تغییرات (دامنه)- انحراف و تغییرات نمونه.

یك جمعیت مجموعه ای از اعداد می باشد. برای مثال همه ماشینهای قرمز یا همه ماشینهای با شیشه پایین. یك متغیر یك مشخصه فردی در جمعیت است كه صرف نظر از بقیه دسته بندی می شود. برای مثال هر ماشین قرمزی كه اتومبیل كروكی نیز می‌باشد.

یك نمونه كوچكترین جزء از یك جمعیت بزرگتر می باشد. برای مثال ممكن است شما به جای تماشای 100 ماشین كه از جلوی منزلتان عبور می كنند. یك نمونه 10‌تایی از آن را بگیرید. داده های كیفی داده هایی می باشد كه اندازه گیری آنها مشكل می‌باشد. برای مثال چه تعداد اتومبیلهایی هستند كه شما به تمیزی آن توجه می كنید. كمی یك مشخصه قابل قبول است. برای مثال تمام ماشینهایی كه فرمان 15 in یا 38cm دارند.

میانگین، ارزش متوسط یك جمعیت یا یك سری اطلاعات می باشد. برای مثال میانگین (محول) مقادیر 5و4و5و4و6 عدد 8/4 می باشد. مقادیر فوق را با هم جمع كرده و بر تعدادشان تقسیم كنید بنابراین 9=5÷24 می شود. متوسط عدد میانی یك سری از مقادیر می باشد. برای مثال مقادیر را در یك ردیف از كوچكترین تا بزرگترین مرتب كنید 6و5و5و4و4 و عدد مركزی را بیابید كه 5 می باشد.

یافتن عدد مركزی در اینجا آسان بوده و یك عدد فرد از مقادیر می باشد. اما اگر شما یك اعداد تصادفی از مقادیر داشته باشید ممكن است دو عدد میانی به عنوان متوسط پیدا شود. حدود تغییرات (دانه) اختلاف بین كوچكتر و بزرگترین مقدار می‌باشد. برای مثال تفریق كمترین عدد از بزرگترین عدد در اعداد فوق 2=(4-6)، (6و5و5و4و4) بنابراین حدود تغییرات در اینجا 2 می باشد. حد و تغییرات ساده ترین محاسبه از تغییرات در اندازه گیری یا سنجش یك فرایند می باشد. بخاطر اینكه تمام 6 سیگما روی كاهش تغییرات ناخواسته پایه گذاری شده است حدود تغییرات خیلی مهم می باشد.

واریانس نمونه مجموع محدود فاصله از میانگین تقسیم بر تمام اعداد نقاط داده منهای یك است. (محاسبه S در فصل 2 و جدول 1-5 نشان داده شده است). اندازه پیچ در محدوده یك سیگما خیلی شبیه به پیدا كردن واریانس نمونه در یك سری از اعداد می باشد. برای مثال جدول (1-5)

جدول 1-5: واریانس نمونه

مقدار مجذور تغییرات میانگین

تغییرات میانگین

میانگین

X داده ورودی

64/0

8/0-

8/4

4

64/0

8/0-

8/4

4

04/0

2/0

8/4

5

04/0

2/0

8/4

5

44/1

2/1

8/4

6

10/0

واریانس نمونه

8/2=2(8/4-6)+2(8/4-5)+2(68-5)+2(8/4-4)+2(8/4-4)

1/0=4÷8/2 همچنین و 4=1-(تمام نقاط داده)5

انحراف استاندارد نمونه مجذور ریشه مثبت از واریانس نمونه می باشد. برای مثال واریانس نمونه مقدار 7/0 محاسبه شد مجذور ریشه و از این عدد انحراف استاندارد می باشد (S) بنابراین:

حدود كنترل

این بخش درباره محاسبه حدود كنترل بحث نخواهد كرد. (انواع مختلفی حدود كنترل وجود دارد). در عوض آن روی روابط بین یك هدف و بیان كنترل به وسیله حدود 6 سیگما كه بالای هدف قرار می گیرد متمركز می شود. وقتی چیزی داخل نمودار كنترل قرار می گیرد حدود سیگما مفید می باشد. مانند حدود كنترل روی یك نمودار قدیمی. حدود كنترل، مقادیر محاسبه شده ای متفاوت از حدود سیگما هستند اما نتایج مقادیر می تواند خیلی نزدیك به حدود 38 شود. مثال رنگ كردن خطوط پیچیده در بزرگراه. حدود كنترل نشان می دهد كه اندازه گیریهای بخشی در داخل ارزش انتظاری می باشند. اگر اندازه گیری بخشی ترویج به حركت تدریجی در جهت پایان انجام دهند. حدود كنترل بال (UCL) یا حدود كنترل پایین (LCL) سپس یك روند دولتی می تواند بدست بیاید.

این طور نیست تا بگوئیم شما باید تمام وقتتان را برای تحدیل فرایند سپری كنید. اما دیدن روشهایی كه روی می دهد می تواند از یك سقوط جلوگیری كند. اعم از اینكه رانندگی با یك ماشین یا طی كردن یك فرایند.

روشها به وسیله بخشهایی كه بدون انقطاع به طرف پایین حدود كنترل یا حدود سیگما حركت می كنند مشخص می شود. (اگر اتومبیل شما در معرض پیشامد متوالی به سوی نابودی قرار گیرد شما یا مسافر شما به تقاضای یك راه صحیح روی می‌آورید). بعضی از تغییرات جزئی در پشت و جلوی نمودار كنترل انتظار می رود و بطور طبیعی نیز بررسی شده است. آن یك حركت ناگهانی یا پیشامد پیوسته و یكنواخت در جهت محدودیت است كه یك زنگ خطر بوده و نیاز به توجه و بهبود دارد.

خلاصه

در خلاصه، یك آمار استنباطی مناسبی وجود دارد. شمار زیادی از افرادی كه در مغازه شما كار می كنند احتمالاً از انجام اعمال ریاضی لذت نمی برند. قادر بودن برای به قدرت خود در آوردن اعداد و روشن شدن نتایج برای قابل فهم بودن خلاصه ها، یك مهارت بحرانی در دسترس به 6 سیگما خواهد بود. (اگر شما ریاضیات را در بعضی وقتها یا استفاده از آمار تمرین نكرده باشید نیاز محلی خود را به فروشگاه كتاب چك كنید. كتابها در ریاضیات و آمار میان اولین فرستاده به جعبه های بازیافت می‌باشد.

با اظهار تفكر، ابزارهای نرم افزاری وجود دارد كه می تواند به افزایش سرعت مجموعه فرایند و كاهش بعضی از نیازهای اعضای تیم آموزش كمك كند. اگرچه، بعضی از زمینه های اصلی برای اعضای تیم تا قادر به انتخاب ابزار درست در زمان درست شوند. مورد نیاز می باشد. ولی از جهات دیگر آن جعبه ابزار كاملاً انباشته بدون هیچ آموزش مكانیكی می باشد. آنها باید، زمان و مكان استفاده اساسی هر ابزار و چگونگی كاربرد آن را بدانند. آنها به یك درجه از ریاضیات و آمار برای استفاده از این ابزارهای اساسی را نیاز ندارند. اما نیازمند بعضی از فهم اساسی كه نمی توان از آن چشم پوشی كرد، می باشند.

برای اطلاعات بیشتر راجع به كاربرد آمار به سایت www.statasdirectcom رجوع كنید.

كنترل فرایند آماری SPC

با یك مقدمه از آمار شما اكنون آماده هستید تا ببینید كه این ریاضیات چطور در كنترل فرایند آماری بكار برده می شوند.

اصطلاحات

هیستوگرامها یك ارائه یا معرف گرافیكی از تاریخ یك فرایند می باشند. مانند مثال قالبهای سیمان در بحث Sixsigma. هیستوگرام می تواند چگونگی بخشهای تولیدی از یك فرایند را كه در پراكندگی نرمال واقع می شوند مشخص كند. مانند هیستوگرام نشان داده شده در جدول (1-5).

تمام پراكندگی ها نرمال نیستند. پراكندگی های غیر نرمال چندین علت دارند. در كاربرد قالب سیمان این می توانست به وسیله داشتن اپراتورها، شیفتها یا ماشینهای بخشهای تولیدی مختلف یا حتی دو وسیله اندازه گیری مختلف، حداكثر نتایج اندازه‌گیری نشان داده شده مختلف علت محسوب شود. (جدول 2-5).

این به عنوان پراكندگی bi-Modal معرفی می شود. اگر قسمتها، نامنظم در خارج مرتب شوند یا اگر فرایند اجازه دهد بخشها بزرگتر باشد اما نه كوچكتر نسبت به یك استاندارد و هیستوگرام كه به نظر می رسد ناقص بود. یا دارای انحراف می باشد در جدول (3-5) می توانست نتیجه بدهد.

چندین نوع و شكل پراكندگی با توضیح كه چرا آنها راهی كه انجام می دهند را نشان می دهند، وجود دارد. (جدول 3و5 پراكندگی ناقص) نمودار .

نمودارهای كلید ابزارهای آماری برای ثبت تغییرات می باشند. یك نشانه ریاضی برای میانگین و تقریباً هم نام برای یك نمودار دو بخش نشان داده شده به عنوان نمودار می باشد. (به عنوان یك مبحث معنی دار: R برای دامنه یا اختلاف بین كوچكترین و بزرگترین اندازه گیریها تعیین می شود.)

برای مثال اگر پنج تا قالب سیمان وزن شوند و نتایج ها به قرار زیر می باشند: 18و17و18و16و19 و وزن كل برای همه پنج قالب 88(1b) می شود. برای پیدا كردن میانگین، وزن كل یعنی (88 1b) برتعداد قالبها (5) تقسیم نمود. و نتیجه آن میانگین می شود كه برابر 17.6 1b است. این میانگین به عنوان یك خط بالای نمودار در جدول (2-5) نشان داده شده است.

آن هدف نمی باشد اما به بیان دقیقتر میانگین در روابط هدف می باشد. دامنه به وسیله تفریق وزن سنگین ترین قالب (19 1b) از سبك ترین قالب (16 1b) بدست می‌آید كه نتیجه آن 3 می شود. در یك نمودار ارزش دامنه نمی تواند كمتر از صفر باشد. طرح ریزی این دو مقدار () اولین قدم در بهبود یك جدول مانند مقدار نشان داده شده در جدول (2-5) می باشد.

ستونهای تحت كنترل به شما اجازه می دهد تا وزنهای بعدی را به طور گرافیكی شرح دهید. ارزش نمودار R و این است كه انجام فرایند را در مرزمانی ارائه می‌دهند و به تشخیص روندها و مشكلات بالقوه قبل از اینكه آنها، ناقص باشند كمك می‌كنند. برای مثال در جدول (3-5) حتی با دامنه نسبتاً با ثبات میانگین () وزنهای قالب بتونی به كندی روندی نزولی دارد داشتن این می تواند به تیم برای فهمیدن چگونگی علت روند قبل نزول آن كمك نماید.

در دامنه های كوتاه اندازه گیریهای انفرادی ممكن است نموداری باشد. در دامنه تولید طولانی پنج یا اندازه گیریهای زیادی ممكن است در این مثال با هم میانگین شوند.

یكی از كمكهای بعدی در بهبود یك نمودار و با معنا این است كه بر مشخصات مشتری و حدود كنترل بالا و پایین در نمودار تاكید نمائیم. جایز است ببینیم رابطه موقعیت آنچه كه مشتری می خواهد با آنچه كه فرایند تولید می كند. اگر فرایند روند صعودی داشته باشد یك محدوده مشخص یا در طول هدف تعریف می شود. سپس بطور واضح بعضی از اندازه گیریهای كنترل نیازمند تثبیت سریعتر می باشند.

جدول (4-5) نشان می دهد كه محدوده های مشخصه مشتری نمودار در جدول (3-5) را تحت پوشش قرار می دهد. این ابزار برای تشخیص و ثبت علتهای معمول (تغییرات نرمال) یا علتهای خاص (تغییرات غیرعادی) كه اگر ما حدی نداشته باشند ممكن است موجب بروز مشكلاتی در كیفیت محصول شود.

دوام ماشین آلات قابلیت اعتماد ابزار- تغییرات اپراتور و فاكتورهای دیگر می توانند روندها و تغییرات نامعقول را نشان دهند. بسته های نرم افزاری به آنالیز روندهای موجود كه شامل بعضی از پیچیده ترین ابزارهای آماری هستند كمك می كنند. محاسبه محدودیتهای سیگما گام بعدی در اینجا می باشد. نتایج ما در جدول (5-5) نشان داده می شوند.

جدول 5-5: محاسبه حدود سیگما

هدف (خط مركز)

000/20

تلرانس بالا

000/5

تلرانس پایین

000/5

حدود مشخصه بالا (USL)

000/25

حدود مشخصه پایین (LSL)

000/15

میانگین

600/17

حدود سیگما

140/3

سه سیگما

421/3

بالا

000/19

پایین

000/16

دامنه

000/3

CPK

160/0

CP

462/1

برای مثال 25 بلوك سیمان وزن می شوند كه نتایج آن مقادیر زیر می با شد.

وزن:18 17 16 18 18 19 21 20 21 22 20 17 18 18 20 20 21 19 19 20 18 22 19 19 211b

دامنه (حدود تغییرات): 0 1 1 2 0 1 2 1 1 1 2 3 1 0 2 0 1 2 0 1 2 4 3 0 2

جمع كل این مقادیر 481 و بزرگترین دامنه آن 6 است (از 16 تا 22)

برای محاسبه حدود كنترل بالا و پایین اول میانگین حدود تغییرات (دامنه) را پیدا می‌كنیم.

كه در آن:

R: میانگین حدود تغییرات وزن

RS: مجموع دامنه (حدود تغییرات)

RN: شماره دامنه

حال میانگین وزنی را می یابیم.

كه در فرمول فوق:

: وزن میانگین

MS: مجموع اندازه گیریها

MN: تعداد اندازه گیریها

فرمول محاسبه حد كنترل پائین (LC) عبارتست از:

E2: ثابتی از پك جدول آماری= 66/2 (برای اداده های انفرادی)

چنانچه داده های وزنی بجای اینكه وزنهای هر كدام از قطعات باشد، میانگین یك گروه فرعی (زیر گروه) باشد باید به یك جدول آماری رجوع كرد تا مقدار مناسب را برای آن بیابیم. این جداول را می توان در كتب آماری یافت.

و حالا،… ادامه محاسبه:

583/15= (375/1*66/2) – 24/19= LCL

(UCL)

فرمول محاسبه حد بالای كنترل عبارت از::

در اینجا محاسبه كننده حدود سیگما یك مقدار حدود سیگنا 14/1 یا یك مقدار سه سیگما 421/3 را نشان می دهد. وقتی كه این مقادیر دو نمودار قرار می گیرند و جدول (6-5) را تحت پوشش قرار می دهند.

می توان مشاهده كرد هنگامی كه تغییرات نسبتاً كوچكی درون سه سیگما قرار گرفته و بخشهایی هستند كه از حدود قابل قبول كه توسط مشتری تثبیت می شود خارج می شوند. این نشان می دهد كه فرایند از توانایی بیشتری برخوردار نیست و نمی توان از آن استفاده كرد.

برای رضایت مشتری فرایند باید تحت كنترل باشد. در غیر این صورت قطعات معیوب برای تعمیر یا انبار به بیرون فرستاده می شوند. متمركز شدن فقط بر عملكرد 6 سیگما برای یك سازمان قابل قبول نمی باشند. توانایی محاسبه حدود سیگمای یك فرایند این است كه چطور به هدف (حدود قابل قبول) فرایندی كه اجرا می شود نزدیك شویم. با یك تمرین كوچك شما می توانید نحوه تجسم و تصویر این محدوده‌ها و ترمیم هیستوگرام را شروع كنید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی مقیاس یا اندازه گرفتن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی مقیاس یا اندازه گرفتن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
یک مسیر کوتاه در آمار;آمار استنباطی;حدود کنترل

بررسی و مقایسه تاریخچه حسابداری 20 صفحه doc

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 44 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمهحسابداری

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ،
کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به
تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.
 • حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد.
 • حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم .

تاریخچه حسابداری

در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد.

در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند.در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی كه به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. این گزارش در پایان هر سفر تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم وچهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد.

لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت .

از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود.

ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

 • حساب
 • دوره مالی
 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر معین
 • درآمد
 • هزینه
 • سرمایه
 • دارایی
 • بدهی
 • سند حسابداری

مراحل حسابداری

فرایند حسابداری دارای چهار مرحله به شرح زیر می باشد:

 • ثبت فعالیتهای مالی
 • طبقه بندی اقلام ثبت شده
 • خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول
 • تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

انواع حسابداری

حسابداری خود به رشته های مجزا و تخصصی تقسیم می شود که این رشته ها عبارتند از :

 • حسابداری مالی(عمومی)
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری صنعتی (قیمت تمام شده)
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری بودجه ای
 • حسابرسی
 • حسابداری سیستمها
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابداری اجتماعی

مفروضات حسابداری

باید دانست که مفاهیم حسابداری مفروضاتی هستند که مبنای صورتهای مالی و سایر اصول حسابداری می باشند و به چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی می گردند:

 • فرض داشتن شخصیت حقوقی جداگانه
 • فرض تداوم فعالیتهای مالی
 • فرض وجود واحد اندازه گیری
 • فرض دوره مالی

اصول حسابداری

اصول حسابداری به شش دسته کلی تقسیم می شوند :

 • اصل قیمت تمام شده
 • اصل وضع هزینه های همان دوره از درآمد همان دوره
 • اصل افشای حقایق
 • اصل قابل اعتماد بودن
 • اصل قابلیت مقایسه
 • اصل ثبات رویه

حسابداری میانه

حسابداری محصول نیاز انسان به حسابگری و استفاده از اطلاعات برای ارزیابی وقایع گذشته و پیش بینی آینده است. بنابراین در هر زمان كاركرد حسابداری باید متناسب با محیط اقتصادی، قانونی، اجتماعی و سیاسی تعریف و مرزهای آن مشخص شود. از این رو حسابداری را می توان به عنوان دانشی تعریف كرد كه هدف آن ارائه اطلاعات، اساسا اطلاعات مالی درباره یك واحد اقتصادی و اجزای آن به استفاده كنندگان برون سازمانی و درون سازمانی برای تسهیل تصمیم گیریهای اقتصادی و پاسخگویی است.
متون آموزشی دانشگاهی در حوزه حسابداری مالی عموما مبتنی بر استانداردهای حسابداری آمریكاست. در صورتی كه باید موارد مغایرت این متون با استانداردهای حسابداری ملی اصلاح شود تا متون مناسب برای حسابداری مالی در داخل كشور دراختیار دانشجویان قرار گیرد.

حسابداری میانه برمبنای استانداردهای حسابداری ملی نخستین جلد از مجموعه ای است كه باتوجه به سرفصلهای موردنیاز دانشگاهها برای دروس حسابداری میانه 1 و 2 تهیه شده تا این مشكل موجود در متون درسی تا حدودی مرتفع شود.

حسابداریهدف :

حسابداری یك سیستم است كه در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شكل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانك‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده كنند. به همین دلیل فردی كه تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش كافی نمی‌شود و بیشتر تراز حسابها می‌باشد. برای مثال یك حسابدار تجربی نمی‌تواند براحتی بین دارایی كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند كه چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت كرد.

حسابداری به عنوان یك نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد.

محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است كه مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و …) قرار می‌گیرد.

ماهیت :

یك حسابدار متخصص، در آینده می‌تواند مدیر مالی یك سازمان یا شركت گردد یعنی می‌تواند به مدیریت یك شركت ایده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه‌گذاری نماید تا استفاده بهینه كند و یا اگر شركت به منابع مالی جدید نیاز داشت یك مدیر مالی بر اساس دانش آكادمیك خود می‌تواند بگوید كه از چه طریقی باید تامین مالی كرد. و مجموع این فعالیت‌ها خارج از توانایی یك حسابدار تجربی است.

«حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك می‌كند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌ بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یك شركتی سرمایه‌گذاری كند، تمایل دارد كه وضعیت مالی آن شركت و یا نتایج عملیات آن شركت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی كه به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود.

«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتكا دارند كه این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یكی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی كشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امكان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند كه كمترین ریسك و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسك سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است كه یكی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.

رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و مقایسه تاریخچه حسابداری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی و مقایسه تاریخچه حسابداری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حسابداری;تاریخچه حسابداری;ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

بررسی تئوری حسابداری 46 صفحه doc

این سوال پیش در آمدی است بر بحث پیامدهای اقتصادی كه در فصل های بعدی آمده است حسابداری اثباتی ( تئوری اثباتی ) چنین استدلال می كنند كه تمام مقرارت حسابداری دارای عواقب اقتصادی می باشند و این عواقب را باید در زمانی كه راجع به یك استاندارد یا یكی از مقررات ، تصمیم گیری می كنیم ، مد نظر داشت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 36 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تئوری حسابداری
فصل اول:

1- روش اولین صادره از آخرین وارده و تولید ناخالص ملی :

این سوال پیش در آمدی است بر بحث پیامدهای اقتصادی كه در فصل های بعدی آمده است . حسابداری اثباتی ( تئوری اثباتی ) چنین استدلال می كنند كه تمام مقرارت حسابداری دارای عواقب اقتصادی می باشند و این عواقب را باید در زمانی كه راجع به یك استاندارد یا یكی از مقررات ، تصمیم گیری می كنیم ، مد نظر داشت .

فصل بعدی ، بررسی هیئت استانداردهای حسابداری مالی را نشان می دهد كه مسئولیت آنها بیان حقیقت است ، مهم نیست كه چه نتایج اقتصادی را در بر دارد. این بیشتر در چارچوب مفهومی و با دقت توضیح داده شده است. هر چند Pilate و منتقدان FASBپرسیده اند كه «حقیقت» چیست؟

نظر من این است هر چند برخی مواقع مشكل است كه حقیقت حسابداری تعریف شود و مشكل است كه در زمانهای مختلف سنجیده شود ، اما آن شناخته ترین موضوع می باشد . برای مثال ، ما همگی ارزیابی كردیم كه حسابداری بهای تمام شده ی تاریخی، حقیقت را دربارة بهای جاری دارایی ها نمی گوید. حتی اگر چه ممكن است جوابهای دقیقی ازآنچه كه حقیقت واقعی اقتصادی را تشكیل می دهد، نداشته باشیم. حتی اگروجود داشته باشد، من معتقدم كه ما همگی تصدیق می كنیم كه فهمیدن این موضوع ، توانایی ما را در تشخیص سرمایه گذاریهای خوب و بد بهبود می بخشد .

به طور واضح ،آن سهامداران حاضر قادر می سازد خبرهای بد را از به عنوان كسرسهام اعلام نماید . دردنیای امروز كه افراد تنها به نتایج اقتصادی بی واسطه توجه می كند ،این همان حقیقت افشاء تعریف می شود ، به بعضی از افرادازآن آسیب می بینند در حالی كه بعضی دیگر از آن منفعت می برند . اما اگر بررسی طولانی تری را اتخاذ نماید ، سهام داران حاضر ، به عنوان سهام دار شناسایی می شوند و جنبه های این گفتگو را تغییر می دهند بنابراین من بر این اعتقادم كه این مشكلی را ایجاد نخواهدكرد یك توافق ملی را پایه ریزی می كند و اینكه ما باید حقیقت را بگوییم و نتایج را ادامه دهیم .

2- شركت Allegheny Beverage

به طور كلی ، این مورد بر منافع عمومی قابل دسترس متكی می باشد اما در ابتدا توسط پرفسور جان شانك توسعه یافت . جزئیات بیشتر دربارة موفقیت شركت Allegheny Beverage قابل دسترس می باشد كه ممكن است از Clearing House قسمتی سهامداران بوستون ، MA 02163 خریداری شود .

این مورد شامل جزئیات شكایت تكمیل شده توسط SEC بر ضد شركت و مؤسسه تجاری حسابرسان می باشد . آن هم چنین شامل فتوكپی مقاله ای است كه در روزنامه Wall street در 21 ماه دسامبر سال 1973 ارائه شد‌ ، می باشد كه در آن Allegheny اذعان كرد كه عملكرد ارزش فروش سال قبل از فروش آن كاملاً مستهلك كرده است . یك نكتة نوشته شده توسط یكی از دستیاران دانشجوی من ارائه شد كه نتیجة واقعی موفقعیت ALLgheny به شرح زیر نشان
می دهد :

تصمیم ABC ، سرمایه ای كردن هزینه بهره برداری مشخص و بررسی هزینه های بازار می باشد. تمام قراردادهای مشروط فروش را برای فروش ماشین آلات نشان میدهد در حالی كه درآمدسال 1971 بررسی نشده است . به راستی این تنها یكی از چندین كارهای نادرست مدیریت می باشد كه در آن زمان تحت امنیت SEC قرار گرفته است

SEC یك درخواست در مقابل ABC در ماه می سال 1973 تهیه نمود كه در آنabc مسئولیت نقض كردن قوانین اوراق بهادار مثل تقلب و متزلزل كردن بخشها را بر عهده گرفت هزینه های كه به طور غیر قانونی ایجاد شد باعث شدكه ارزش سهام افزایش یافت و سودهای در سال 1971 از طریق استفاده از كارهای چون حساب سازی ایجاد شود آن هم چنین اظهار كرد كه رئیس شركت به طور غیر قانونی 540000 دلار از صندوق های شركت به عنوان سوء استفاده شخصی برداشت نموده است و هزینه بعدی این بود كه 10 میلیون اوراق قرضه به طور نامشروع توسط Valu Vend در معرض فروش قرار گرفت و اظهار داشت كه اوراق قرضه از طریق یك معامله ساختگی و با استفاده از مشاركت های ساختگی فروخته شدند. تقاضا ABC به خاطر جلو گیری از تخلفات بیشتر اقدام به دستیابی به یك دستورالعمل كه ABC را مجبور می سازد گزارشات خود را بر اساس آن تهیه نمایند او اظهار داشت كه این گزارشات گمراه كننده است و آنرا باید تصحیح نماید . در ژانویه سال 1975 دادگاه دولت مركزی فقط به این بسنده كرد و بر اساس آن رأی صادر نمود كه در آن ABC ، در رابطه با اوراق قرضه منع شده است .

علاوه بر این ، این دادگاه هم چنین دستور داد كه رئیس باید 70000 دلار به ABC بپردازد تا سوء استفاده شخصی از صندوقهای شركت را جبران نماید و25000 دلار جداگانه تهیه شود تا به اشخاصی كه سهام آورده اند پرداخت شود و به خاطر رها شدن از فشار شركت سهام را بازخرید نمایند. ABC حسابرسی را انجام داده و متوجه شد كه 540000 دلار كه توسط رئیس كلاهبرداری شده است باید در حقیقت باز پرداخت نماید ، ABC یك كمیته رسیدگی مستقلی پایه ریزی كرد تا روشهای حسابداری اش را تعدیل نماید.تاگزارشات مالی كه توسط SECتأیید شده بود تهیه نمایند. ABCبدون در نظر گرفتن هزینه های كلاهبرداری دستورات دادگاه تأیید نمود در گزارش سالانه اش در سال 1975 ، ABC اظهار كرد كه نماینده مستقل ویژه مبلغ 54000 دلار از رئیس شركت دریافت نماید ولی هیچ مبلغی بابت خسارت دریافت نشده است. ABC یك كمیته رسیدگی مستقل پایه ریزی كرد و شركتهای Benjamin Botwinnick به عنوان حسابرسان جدید جایگزین شدند . از این رو صورت های مالی سال 1971 تعدیل نشدند . در ماه اكتبر سال 1973 یك سهامدار و یك كار مند در مقابل حق ABC از تمام ساكنان میشیگان دلیل آنها خرید سهام عمومی كه ABC بین آوریل سال 1971 و می 1973 خریداری نمود . اظهارات آنهاهمانند درخواست ABC بودو خساراتهای از بابت خرید سهام ABC باقیمت های بالا وهمچنین مبالغی از بابت كلاهبرداری مطالبه نمودند.

از این رو ، حركت هایی برای ایجاد یك گروه ملی و گسترش گروه های مختلف تأیید نشد .بنابراین هر گونه نتیجه ای از این درخواست ، هیچ تأثیریبر روی شركت نداشته است .ABC تنها شركتی نبود كه رسماً محاكمه شد حسابرسان شركت Benjamin Botwinicle به خاطر اخلاق حرفه ای شركت را به دادن اطلاعات غلط و گمراه كننده محكوم نمودند. آنها هیچ كار جدیدی كه نیاز به تهیه گزارش به SEC در یك دوره 10 ماهه داشته باشد را قبول نكردند . شركای مسئول ABC بایستی حداقل در 100 ساعت از دوره های آموزشی و سمینارها در رابطه با موضوعات حسابداری عمومی و حسابرسی كه در سالهای بعد برگزار می شود شركت كنند . همه شركاء بایستی 40 ساعت و یا دوره های آموزشی مربوطه بعدی كه در طی 5 سال برگزار شود شركت نمایند .Poor Benjamin اسمش بد نام شدو از زمانی كه كار حسابداری شركت abc را بر عهده گرفت ، كار حسابداری دیگری انجام نداده بود. سرانجام یك بانك و دو شركت دیگر به خاطر خلافهای بیشتری كه در نتیجة نقش شان دررابطه با معامله اوراق قرضه ساختگی داشتند بر كنا ر شدند . یكی از شركت ها نیز به طور رسمی باز خواست شد . این كار قابل ملاحظه بود چرا كه این اولین بار بود كه چنین شركت هایی و نه منحصراً شركای آنها بازخواست شدند . به عنوان یك توضیح اضافی ، ABC ضرر خالص 5/12 میلیون دلاری را در سال 1972 نشان داد كه 8 میلیون دلار از آن به خاطر هزینة كسر شده ، هزینه های مالی معوق قبلی بود و كاهش ارزش موجودی ها در اثر استهلاك و ذخایر مربوط به قراردادهای بخش Valu Vend را منعكس می كرد . نكته اخلاقی این داستان در اینجا ممكن است بیشتر از سایر موارد وجود داشته باشد .

برای یك گزارش از این مورد یا موارد متشابه می توانیم از شكل ظاهری متفاوتی استفاده كنیم .من معمولاً تعریف حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی كه وقایع را گزارش می كند ، شروع می كنم . سپس شروع به توسعه رویدادهایی كه گزارش شده اند ، می پردازم . من متذكر شدم كه گزارشات ما بر معاملات مبتنی بر حوادث متمركزشود وما حوادثی مثل تورم و تغییر مدیریت را نادیده می گیریم . سپس من می پرسم كه چه موقع یك رویداد شناسایی می شود . حسابداران جدید و حتی بعضی دانشجویان كه هیچ چیزی جز رعایت بدهكاری های و بستانكاری نمی دانند و تحت تأثیر زمان دقیق شناسایی درآمد كه در كتاب استاندارد نوشته شده است قرار می گیرند. آن مانند یك شوك آرام به آنها است زمانی كه یاد می گیرند چگونه درآمد را شناسایی كنند و آن را توسعه دهند . یك مورد مثل Allegheny Beverages یا مورد بعدی یعنی گروه شش پرچم در تكزاس و یا مجموعه ای از موارد دیگری ممكن است، وجود داشته باشد تا مشكلاتی كه مدیریت و حسابدارانشان با آن در تصمیم گیری كه آیا یك اتفاق ویژه در صورت های مالی شان شناسایی شده است ، روبه رو هستند را روشن نمایند . سوالات ویژه ای كه در اینجا پرسیده می شود جامع نمی باشد . اما روشهایی را كه ممكن است استفاده نمایندكه یادگیری مفاهیم مشكل را در آغاز این فصل تقویت كند ، جوابهای كوتاه به شرح زیر است :

1- رویكرد استقرایی كه با یك تعریف كه در GAAP گنجانده شده است ، شروع می شود و به طور منطقی آنچه كه باید در این مورد خاص انجام شود را نشان می دهد . یك رویكرد استقرایی ممكن است به وسیلة بررسی آنچه كه در رابطه با كار آن صنعت می باشد ، شروع شود و یك قانون كمی از آن استنباط می گردد . استقراءبا مشاهده شروع می شود اما آنها مشاهدات ضروری نیستند كه یك شخص به وسیله مشاهدة آنچه دیگران انجام می دهند ، بیان می كند . شخص می تواند مجموعه ای از فرضیات را بسازد و یك قانون كلی از آن استنباط كند . آنها به كار صنعت اعتماد دارند . آنها می تواند به كار دیگر صنایع نگاه كنند . آنها می توانند برای هر كشور قوانین ویژه ای را ایجاد نمایند . آنها ممكن است كه از كد مالیاتی برای عقاید خود استفاده كنند . به طور خلاصه ، آنها می توانند هر یك از رویكردها كه در این فصل توضیح داده نشده است را رسیدگی نمایند .

2- این مورد دارای مفاهیم اخلاقی است . یك بدگمانی واضع نسبت به مدیریت كه سعی
می كند تا درآمدش را بیش از واقع جلوه دهد وجود دارد. از طرف دیگر، درنتیجه مباحثه با حسابرسان، هر چیزی دربارة شركت های تابعه افشاء شده است . آیا این كافی است كه جزئیات را با یك توصیح اضافی درباره اینكه چگونه شخص درآمدش را بیش از واقع بالا ببرد ، آشكار سازیم ؟ آیا یك شخص از افشای عادلانه در اینجا سخن می گوید به حسابرسان یك جابجائی تكنیكی از این كلمه را ارائه داده اند . من دوست دارم این جابجایی را با تعریف متعارف تری مقایسه كنم . آیا كار مدیریت می تواند تنها با توصیف كردن كارهایش برای صاحبان سهام عادلانه باشد .

3- این سوال ، همانند سوال قبلی است . با شروع دربارة انتشار سهام آیا این كافی است كه صاحبان سهام را با یك معمای مشكل رو به رو شوند یا بایستی مدیریت آنها را با یكدیگر قرار دهد ؟

4- نظریه پردازانی كه درباره كارایی بازار بحث می كنند كه به طور میانگین ، سرمایه گذار نباید با چنین معماهای مشكلی در مرحله اول روبرو شوند سرمایه گذاران خبره و ماهر كاملاً قادر هستند كه در كنار یكدیگر قرار دهند تا تحت بهترین شرایط ، مدیریت ممكن است برای آنها زمان و انرژی را ذخیره كنند و تعداد زیادی از سرمایه گذاران علی رغم انتقادهای كه وجود دارد به تئوری خود ادامه می دهند وحسابرسان احتمالاً حق دارند كه دربارة آن نگران باشند .

5- یك راه حل تركیبی بایستی به راه حل استقرایی با استفاده از اصول و شروط اصلی استانداردهای نزدیك باشد یك راه حل معنایی باید بدنبال بدست آوردن مادة اصلی اقتصادی از معامله باشد . یك راه حل برنامه ای باید به این انتشارات مانند پیامدهای اقتصادی گزارش معامله در یك روش ویژه نگاه شود .

3- شش نشانه(پرچم) در تكزاس :

به طور كلی این مورد بر پایه منابع قابل دسترس عمومی می باشد . اما از اصل این مورد را جان شانك تحت عنوان « شركت سهامی بزرگ جنوب غربی » از دانشكده هاروارد ارائه نمود ( 542-172-9 )

این مورد بیشتر توسط پرفسور كین فریز و جان شانك توسعه یافت و در گزارش مالی شركت توسط Mark E Haskins Keneth R Ferris .E. Richard Brownlos ظاهر شد. این مورد در تعدادی مورد همراه با انتشارات موجودتوسط شركت Allegheny Beverageارائه شد . آنچه كه با ایجادارزش افزوده می گردد . حقیقت این است كه شركت سهامی بزرگ جنوب غربی یك شركت تابعه از شركت پنسیلوانیا می باشد .

همان طور كه پرفسور شانك در تفسیرش دربارة این مورد متذكر شد كه فروش ظاهری اقدامی است كه در یك معامله صوری اوراق بهاداری را می فروشد . تكزاس در تاریخ 6/3/69 به راه آهن مركزی Penn ( مبتنی بر اصل تلفیقی ) اجازه داد كه تا گزارش خود را اعلام نمایدو آنرا برای سه ماه دوم سال 1969 ( اگر چه فروش در اصل گزارش موقت شركت افشاء نشده بود ) رسیدگی كند و بنابراین به تعویق انداختن آگاهی عمومی از خطرات موقعیت مالی راه آهن مركزی Penn باعث شد كه سرانجام چند ماه بعدتر به بزرگترین ورشكستگی را منجر شود.

سوال این است كه آیا معامله در واقع یك فروش بودو یا همان طور كه نویسندگانی مثل پیت ومارویك استدلال كردند ، یك معامله ساختگی بود . در حالی كه SEC سه سال بعد آن را اثبات كرد. در این سطح ، هیچ چیز غیر معمولی دربارة فروش وجود ندارد . این یك حوزة فروش است كه در یك نرخ بهره نرمال معقولی برای یك دوره به اوج می رسد . اما توضیح اضافی دو چیز را آشكار می كند كه ممكن است دارای سیگنالهای هشداری باشد .

اولاً ، اموال شركت تضامنی كه بر اساس تغییر قیمتها فروخته شده است به عنوان شریك ضامن عام می باشد . بنابراین یك معاملة مربوط كه در اینجا پنهان شده است ، وجود دارد .

دوماً شركت تضامنی در فروش ظاهری اوراق بهاداری به دیگران می فروشد به عبارت دیگر ، یك روش برای تفسیر آنچه ممكن است واقع شود این است كه به طور ساده یك شركت سهامی ساختگی پایه ریزی كرد كه قادر باشد سود را شناسایی كند آنچه در توضیح اضافی پنهان شده است ، این حقیقت است كه پایه ریزی فروش در طی یك دورة 35 ساله انجام شده است . این ممكن است به وسیله تقسیم سود توسط پرداخت های اصولی ایجاد گردد . فهرست های ارزش كنونی می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا نشان دهد كه برای پرداخت های سالیانه حدوداً 8 میلیون دلاری مورد نیاز است كه اصل و بهره را پرداخت نماید تا سند را تسویه حساب كند یعنی 8/2 میلیون دلار تخفیف 5/6 درصدی برای 35 سال حدود 38 میلیون دلار می باشد. این پول بر اساس اقدامی به وجود می آید كه معامله گر اوراق بهاداری شركت تضامنی را می فروشد . آن توسط شركت تضامنی شریك ضامن عام پرداخت می شود . در این رویداد ، پولی را كه بر اساس معامله اوراق بهادار با دیگران به وجود می آید ، بی نتیجه می ماند و به شریك ضامن عام برمی گردد . من آن را در زمان تدریس كردن این مورد كه مالكان اصلی شش نشانه(پرچم) بودند ، آشكار نكردم من احساس می كنم وقت كافی برای فكر كردن دربارة افشاء انتشارات شناسایی درآمد وجود دارد . تنها در پایان ، بعد از اینكه من از كلاس خواستم كه رأی گیری كنم، من بقیه داستان را افشاء می كنم . من معتقدم كه مهم است كه به فقدان جزئیات افشاء مربوط به معامله تاكید كنم لزوماً روش حسابداری صحیح برای این معامله تغییر نمی كندبلكه نیاز به یك افشاء سازی عادلانه وجوددارد .

4-شركت Elmo ( نوامبر 1973 شماره 4 )

الف)حسابداری جریمه را زمانی به عنوان یك هزینه دورة كنونی در نظر می گیرد كه جریمه در نتیجة یك رویداد غیر معمولی كه در یك دوره اتفاق می افتد ، مورد توجه قرار می گیرد . از آنجا كه جریمه موضوعی است كه دارای ماهیت غیر تكراری است و یك قلم غیر مترقبه را به عنوان یك بخش قبل از اقلام غیر مترقبه نشات داده می شود . بخش تجهیزات كنترل آلودگی هوا از به وجود آمدن جریمه های بیشتر جلوگیری می كند . این احتمالاً مهمترین كار است كه مورد توجه و ملاحظه قرار می گیرد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تئوری حسابداری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تئوری حسابداری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تئوری حسابداری;شركت Allegheny Beverage;شش نشانه(پرچم) در تكزاس

بررسی و مقایسه حسابداری از دیروز تا امروز 25 صفحه doc

شاید زمانی كه لوكاپاچولی درسال 1494 میلادی پایه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می كرد حتی گمان نمی كرد كه روزی حسابداری تا این حد پیشرفت كند اگر بخواهیم حسابداری و تاریخچه آن را بررسی كنیم باید به سالها پیش از لوكاپاچولی برگردیم خوارزمی، دانشمند معروف ایرانی برای اولین بار درباره مفهوم صفر، شیوه نگارش نشانه ای اعداد و شمارش دهدهی در رساله جب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

حسابداری از دیروز تا امروز

شاید زمانی كه لوكاپاچولی درسال 1494 میلادی پایه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می كرد حتی گمان نمی كرد كه روزی حسابداری تا این حد پیشرفت كند.
اگر بخواهیم حسابداری و تاریخچه آن را بررسی كنیم باید به سالها پیش از لوكاپاچولی برگردیم. خوارزمی، دانشمند معروف ایرانی برای اولین بار درباره مفهوم صفر، شیوه نگارش نشانه ای اعداد و شمارش دهدهی در رساله ” جبر و مقابله ” توضیحاتی را داد و جالب است كه بدانید سیستم دهدهی كنونی در واقع ترجمه این رساله است كه بوسیله لئونارد فیبوناچی در ایتالیا انجام گرفت و از آن طریق عالمگیر شد.

می توان گفت كه پیشرفت حسابداری در اواخر قرون وسطی مدیون سوداگران است. زیرا به همین دلیل بود كه سیستم های حسابداری به تدریج پیشرفت كرد و جایگزین سیستمهای قدیمی تر شد. البته نقش رشد اقتصادی را نمیتوان نادیده گرفت.

لوكاپاچولی در قرن 15 میلادی رساله ای نوشت و فصلی از این رساله را به حسابداری اختصاص داد و برای نخستین بار سیستم حسابداری دو طرفه را توصیف و دفاتر اصلی حسابداری را تشریح كرد. جای تذكر است كه محمد بن محمد ابوالوفای بوزجانی در قرن دهم میلادی یعنی پنج قرن قبل از لوكاپاچولی رساله ای به نام ” ضروریات علم حساب برای كاتبان و كاسبان ” نوشت كه راهنمای خوبی در حساب عملی بود. اما متأسفانه پژوهشی درباره این كتاب صورت نگرفت.

در طول دو قرن بعدی تنها یك پیشرفت عمده در حسابداری دوبل اتفاق افتاد و آن تفكیك اموال شخصی حاكم از حسابهای دولتی و تفكیك اموال شخصی تاجر از حسابهای تجارتخانه توسط سیمون استوین ریاضیدان هلندی بود (فرض تفكیك شخصیت). در نتیجه حساب سرمایه در سیستم حسابداری دوبل ایجاد شد.

با توجه به پیشرفتهای انجام شده از نظر اقتصادی و اجتماعی عناصر اصلی سیستم حسابداری دوبل همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در این فاصله طولانی، سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت آن در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات متنوع در قالب صورتهای قابل اعتماد و مفهوم است.

البته پیشرفتهایی از نظر روشها و شیوهای حسابداری صورت گرفته است و شاخه هایی در حسابداری پدید آمده است. اما تمام آنها مبتنی بر سیستم حسابداری دوبل یا دو طرفه است.

مهمترین این شاخه ها عبارتند از: حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت.

در تعریف حسابداری …

هر واحد تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی در جریان فعالیتهای خود در طول زمان، معاملات و عملیات مالی متعدد و متنوعی نظیر خرید و فروش اموال، کالاها و خدمات، دریافت و پرداخت پول، اخذ و بازپرداخت وام و تسهیلات مالی انجام می دهد. این معاملات و عملیات و وقایعی نظیر کهنگی و فرسودگی اموال که به تدریج و با مرور زمان رخ میدهد بر موسسه اثر مالی می گذارد. حسابداری رشته ای از دانش است که با کاربرد آن، اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بطور منظم:

جمع آوری، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری (فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول)،

ثبت (به ترتیب وقوع)، طبقه بندی (در گروههای همگن) و

تلخیص و تجمیع (صورتهای مالی)

میشود و در قالب گزارشهای مفهوم در اختیار اشخاصی قرار می گیرد که می خواهند درباره امور موسسه یا داد و ستدهای خود با آن آگاهانه تصمیم بگیرند. همان طور که در بالا گفتیم حسابداری رشته ای از دانش است؛ اما آیا واقعاْ این طور است؟

درباره حسابداری تعاریف مختلفی وجود دارد که حسابداری را علم، فن، فرآیند و حتی هنر نامیده اند.

در یک نگاه کلی فن و هنر بودن حسابداری کاملاْ کنار گذاشته می شود. اما این مطلب باقی می ماند که آیا حسابداری یک شاخه از علم و دانش است و یا یک فرآیند؟
به نظر من حسابداری بیشتر از اینکه یک علم باشد یک فرآیند است. زیرا در یک سیکل کامل اطلاعات به عنوان ورودی سیستم وارد میشوند و صورتهای مالی به عنوان خروجی، خارج میشوند. پس ناگفته پیداست که حسابداری یک سیستم است که اطلاعات، ورودی آن و صورتهای مالی به عنوان آخرین مرحله از عملیات حسابداری به عنوان خروجی آن در نظر گرفته میشوند.

همین پیروی از یک سیکل منظم دلیلی است برای فرآیند بودن حسابداری. امروزه یک سیستم حسابداری خوب و منطبق با نیازهای موسسه رمز موفقیت یک موسسه است. سیستم حسابداری که بهتر و کارا تر عمل کند، می تواند موسسه را به اهداف خود نزدیکتر کند. زیرا این نوع سیستم مدیریت را آگاه میکند که هر تصمیم را در چه زمان و چگونه باید عملی کرد.

مختصری در باره سه نوع از حسابداری

حسابداری صنعتی

این حسابداری که به تدریج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نیاز به دانستن بهای تمام شده محصولات تولیدی بود. دراین نوع از حسابداری هدف اصلی سیستم دانستن، بهای تمام شده یک واحد از نظر تمامی عوامل هزینه می باشد. همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شیوه های تولید، در سده های بعد، روشها و شیوه های هزینه یابی پیشرفته ای ابداع و بکار گرفته شد که هزینه عملیات را به درستی شناسایی نماید.

حسابداری صنعتی امروزه که ثمره این فرآیند شتاب آمیز تکاملی است اصولاْ همان هدف اندازه گیری و گزارش بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت ها را دنبال می کند.

حسابداری مالی

این نوع از حسابداری را میتوان حسابداری گزارش نیز نامید. زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابدری، تهیه صورتهای مالی اساسی می باشد که مورد نیاز استفاده کننده گان از این صورتهای مالی است.

شاید بتوان گفت که دلیل اصلی پیدایش این نوع از حسابداری، اصل تفکیک شخصیت می باشد. این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پراختند ممکن ساخت و به این شکل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد. این نوع از مشارکت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد. البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان، افزایش شمار شرکتهای سهامی دانست.

یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این دوران تأثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بر درآمد بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشورهای صنعتی اروپا وسیله ای برای تأمین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزیی از نظام مالیاتی کشورها شد. تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد. به این ترتیب دولت ها به صورت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی موسسات درآمدند.

دیگر استفاده کنندگان از این صورتهای مالی عبارتند از: بانکها، اعتبار دهندگان، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمایه، جامعه و مدیریت موسسه.

حسابداری حرفه ای و حسابرسی

حسابداری دولتی

در دولت ـ شهرها یا جمهوری های کوچک در ایتالیای کنونی، همزمان با رشد و توسعه حسابداری بازرگانی‌، کوششهایی در جهت تدوین حسابی جامع برای حکومت برخی از جمهوریهای کوچک صورت گرفت. اما تغییر اساسی در حسابداری دولتی به دنبال انقلاب کبیر فرانسه در نیمه دوم قرن هجدهم و تحولات و اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی در برخی دیگر از کشورهای اروپایی در نیمه اول قرن نوزدهم رخ داد و اندیشه حاکمیت مردم بر درآمدهای دولتی را مسلط کرد.

اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر نیمه اول قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از کشورهای اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید. پیدایش و رواج سیستم بودجه، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته ای متمایز انجامید

در گذر سالها و به ویژه پس از بحران بزرگ اقتصادی غرب (۱۹۳۳ـ ۱۹۲۹) و جنگ جهانی دوم دولتها در سراسر جهان، نقش بزرگی را در اقتصاد و امور اجتماعی کشورها به عهده گرفتند و اموری چون رفاه اجتماعی، بهداشت، آموزش، اشتغال، ایجاد تأسیسات زیربنایی و عام المنفعه، توسعه شهرها و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و عمران کشور را به وظایف متعارف خود که حفظ نظم و امنیت و تأمین عدالت اقتصادی بود، افزودند .
این تحول همه جانبه به پیدایش انواع و اقسام موسسات و سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی انجامید و بودجه از شکل فهرستی از اقلام درآمد و هزینه های پیش بینی شده به صورت برنامه مالی جامعی در آمد که هدفهای اقتصادی و اجتماعی و انواع برنامه ها و فعالیتهایی را که دولت برای رسیدن به هدفها اجرا خواهد کرد شامل می شد.

حسابداری دولتی نیز در همین راستا تکامل یافت و از شکل ساده نگهداری حساب درآمدها و هزینه ها به سیستم پیچیده کنونی تبدیل شد.

حسابداری مدیریت

دراواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته علمی خاص توسط فردریک تیلور مطرح گردید. مدیریت علمی بطور بسیار خلاصه، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمانها به منظور یافتن مناسبترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقیق و کامل از آنچه می گذرد و نتایجی که بر اثر هر گونه تغییر حاصل می شود تأکید دارد. این نوع از مودیریت نیاز زیادی به اطلاعاتی از قبیل بهای تمام شده محصولات و خدمات، مقدار تولید، هزینه اجزاء مختلف تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات و ظرفیت منابع مختلف نظیر ظرفیت تولیدی ماشین آلات و تجزیه و تحلیل این اطلاعات داشت. این جریان، نیاز به اطلاعات و به خصوص اطلاعات مالی را فزونی بخشید.
افزایش استفاده مدیران از اطلاعات مالی موجب شد که روشهای هزینه یابی تولیدات، خدمات و فعالیتها بهبود و توسعه یابد و اطلاعات مفصل تری از جنبه های مختلف مالی فعالیت ها فراهم آید. بدین ترتیب، حسابداری مدیریت به عنوان رشته ای خاص در اوایل دهه ۵۰میلادی قرن حاضر شکل گرفت. وظیفه حسابداری مدیریت در ابتدا این بود که اطلاعاتی را که برای مقاصد حسابداری مالی و حسابداری صنعتی در روال عادی عملیات تهیه می شود با کاربرد روشهای ویژه برای تصمیم گیریهای مدیریت آماده کند. ابداع مدلهای تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات، پیدایش روشهای برنامه ریزی ریاضی عملیات و تکنیکهای تحلیلی ارزیابی و کنترل و پیدایش و توسعه دانش و تکنولوژی اطلاعات و رشد فزاینده آن در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی موجب شد که حسابداری مدیریت در جهت انطباق با شرایط زمان و نیازهای برنامه ریزی و کنترل عملیات، به سرعت بهبود و توسعه یابد و اموری چون تجزیه و تحلیل تولید و بهای تمام شده، روشهای برنامه ریزی عملیات، تهیه بودجه عملیات، تهیه بودجه های نقدی و سرمایه ای، مدیریت موجودیها و مدلهای قیمت گذاری را شامل شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و مقایسه حسابداری از دیروز تا امروز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی و مقایسه حسابداری از دیروز تا امروز – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حسابداری از دیروز تا امروز;تلخیص و تجمیع صورتهای مالی;مختصری در باره سه نوع از حسابداری

بررسی دیدگاه های مختلف حسابداری 35 صفحه doc

هیات اصول حسابداری در امریکا((APBحسابداری را به عنوان فعالیت خدماتی توصیف می کند که حسابداران آن را تشخیص داده و پذیرفته اندکدام دیدگاه باید در فرآیند حسابداری مورد استفاده قرار گیرد؟

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 25 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

دیدگاه های مختلف حسابداری

هیات اصول حسابداری در امریکا((APBحسابداری را به عنوان “فعالیت خدماتی” توصیف می کند که حسابداران آن را تشخیص داده و پذیرفته اند.کدام دیدگاه باید در فرآیند حسابداری مورد استفاده قرار گیرد؟

دراینجا تئوری های مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم که بعنوان پاسخ پیشنهاد شده اند.

تئوری مالکیت:

لیتل تون گفت :سرمایه ماهیت سیستم ثبت دو طرفه است .بدون آن دلیلی برای بدهکار بودن وستانکار بودن

وجود ندارد ودفترداری ثبت دوطرفه صرفا مجموعه ای از قوانین می باشد .این دیدگاه از تاریخ قرن 18 شروع شد واین زمانی بود که تعداد کمی از نویسندگان کتاب درسی سعی کردند تا منطق حسابداری را برمبنای هدف شرکت ماهیت سرمایه ومعنای حساب ها از دیدگاه مالک را ارئه کنند.این موضوع واقعا احیای تمرکز پاسیولی در مورد موضوع مالکیت بود این فرد مالک مورد توجه قرارمی گیردتمام مفاهیم روش هاوقوانین حسابداری باتوجه به علاقه مالک در ذهن شکل می گیرند ثبت ها از دیدگاه مالک ثبت می شوند واین حتی برای شرکت هم درست می باشد وبه عنوان وسیله ای در نظر گرفته می شود که از طریق آنسهامداران ومالکان به دنبال دست یابی به هدف خودشان می باشند که این افزایش ثروت می باشد.

حساب های ترازنامه ای:

معادله حسابداری زیر وجود تئوری مالکیت رانشان می دهد A-L=P

P مالکیت ارزش خالص مالک را در تجارت نشان می دهد.

ترازنامه سرمایه مجموع تمام عناصردر زمان خاص می باشدکه ثروت برخی از افراد ومجموعه اشخاص را تشکیل می دهد .هدف کلی کشمکش تجاری افزایش ثروت یعنی افزایش سرمایه می باشد.دارایی ها متعلق به مالک هستند بدهی ها تعهدات مالک می باشند در این راستا ما می توانیم درک کنیم که هدف حسابداری تعیین ارزش خالص مالک در تجارت می باشد وبه این علت برخی حسابداران معتقدند که ارزش جاری بیشتر از هزینه تاریخی به آن توجه می شود .تئوری اقتصادی یک شرکت نظر مالکیت را با تاکید بر نقش مالک کارآفرین را مورد توجه قرار می دهد مفهوم سود به عنوان بازده کارآفرینی در نظر گرفته شده است .اقتصاددانان با استفاده از ارزش جاری حسابداری آشنا هستند اگرچه تئوری مالکیت می تواند هزینه تاریخی را شامل شود به نظر میرسد ارزش جاری بیشتر منطقی باشد .

درآمد:

به علت تصمیمات و فعاتیت های مالک یا نماینده او درآمدها به دست می آیند و هزینه ها متحمل می شوند.

حساب های درآمد و هزینه به درستی حساب های فرعی pمی باشند که موقتا هدف تعیین درآمد مالک را مجزا می کند .درآمد افزایش در سرمایه و هزینه کاهش در سرمایه می باشند .واتلر توضیح می دهد:

تئوری ثبت دوطرفه بر مبنای ایده ای است که حساب های درآمدوهزینه همان ویژگی های درآمدبه عنوان ارزش خالص می باشند یعنی حساب ها می خواهند ارزش خالص را افزایش دهند که توسط پستانکاران افزایش یافته حساب ها می خواهند ارزش خالصی را کاهش دهند که درتربیت معکوس به آن پرداخته شده است.

بنابراین درآمد افزایش در ثروت مالک طی یک دوره تجاری می باشدواین افزایش ثروت متعلق به اوست.

اگر چنین باشد چه درآمدی ارائه می شود وبعدا تمام ویژگی هایی که برروی تغییردر ثروت مالک طی یک دوره داده شده تاثیر می گذارند باید در درامد مشمول باشند .آیا باید تمام موارد افزایش در ارزش محاسبه شوند حتی اگر هیچ گونه معامله خارجی انجام نشده باشد ؟آیا باید افزایش ارزش ثبت شود اگردیدگاه سرمایه را در نظر بگیریم ؟دیدگاه ارزش خالص بیان می کند که افزایش ارزش باید ثبت شود .

مالات مضاعف در مورد درآمد یکسان زمانی اتفاق می افتد که شرکت ها باید مالیات بر درآمد را بپردازند وهمچنین زمانی است که سهامداران سود سهام را دریافت می کنند واین نتیجه دیدگاه سرمایه می باشددرآمد موسسه متعلق به مالکانی است که باید مالات بر درآمد را بپردازند زمانی که درامد کسب می کنند ودوباره باید مالیات بر درآمد را بپردازند وقتی که این درآمد به شکل سود سهام از تجارت بدست آمده باشد.تئوری مالکیت موسسه تجاری را به عنوان ابزار مالکان در نظرمی گیرد و به بیان دقیق تر این که یک واحد اقتصادی مستقل با هویت خود مجزای از سهامداران می باشد.

اثر عملکرد:

تا حد زیادی عملکرد موجود حسابداری براساس تئوری سرمایه می باشد سود سهام توزیع درآمدها می باشد

بهره بدهی و مالیات بر درآمد به عنوان هزینه در نظر گرفته شده زیرا دیدگاه مالکیت چنین می گوید .برای مالکیت فردی و شرکت تضامنی حقوق پرداخت شده به مالکانی که در موسسه تجاری کارمی کنندبه عنوان هزینه در نظر گرفته نمی شود زیرا مالک وشرکت واحداقتصادی یکسانی هستندویکی نمی تواند به دیگری پرداخت کند آن را به عنوان هزینه کسر کند. روش حقوق صاحبان سهام برای سرمایه گذاری های بلندمدت منافع مالکان شرکت سرمایه گذارراتشخیص میدهند وبنابراین ان راتعیین می کنندتابه عنوان درامددرصد سهم درامد سرمایه پذیر ثبت شود.

در تلفیق صورت های مالی روش شرکت اصلی برمبنای تئوری سرمایه می باشداین شرکت اصلی به عنوان مالک شرکت فرعی می باشد .منافع اقلیت از دیدگاه مالک شرکت فرعی ادعاهای گروهی از افراد بیگانه را ارائه می کند اگرچه منافع اقلیت با تعریف هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در مورد بدهی نسبتی ندارند تحت تئوری شرکت اصلی انتخابی وجود ندارند که آن راعنوان بدهی درترازنامه تلقی می کنیم.روش اتحاد منافع یک مجموعه تجاری را به عنوان “واحدکردن منافع مالکیت دو یا چند شرکت می شناسد و این کار از طریق مبادله اوراق مالکیت سهام انجام می شود “این موضوع قطعا دیدگاه سرمایه می باشد.

اصطلاحاتی که ادعاهای مالکیت رامعین می کنندوبنابراین منعکس کننده تئوری سرمایه هستنددرحسابداری رایج بوده و شامل درامد سهامداران درآمدهای هرسهم وارزش دفتری هر سهم می باشد .در انتخاب شاخص کلی قیمت برای تعدیل سطح قیمت تئوری سرمایه از ما می خواهد تا منافع مالک را مورد توجه قرار دهیم که او به عنوان یک فرد نگران رفع نیازهای اقتصادی خود می باشد واین موضوع ما را به سمت شاخص قیمت مصرف کننده راهنمایی می کند سرمایه مالی نسبت به دیدگاه سرمایه فیزیکی تحت مفهوم سرمایه مناسب می باشد .اولین مورد سرمایه گذاری مالی مالکان را مورد تاکید قرارمی دهد در حالی که مورددوم برروی توانایی شرکت تمرکز دارد تابدون توجه به ادعاهای مالکیت سطح عملیاتی فیزیکی راحفظ کندتحت دیدگاه سرمایه این نکته همچنین منطقی است که کاهش ارزش بدهی را به عنوان سود غیر عملیاتی در نظر بگیرند.

محدودیت ها:

دیدگاه سرمایه حسابداری زمانی گسترش یافت که شرکت های تجاری کوچک بوده و اساسا شرکت های تضامنی و مالکیت فردی بودند.اماباپیدایش این شرکت این تئوری که عنوان مبنایی برای توضیح حسابداری شرکت سهامی کافی نبودند از لحاظ قانونی این شرکت سهامی واحد اقتصادی مستقل است مالکان با حقوق مربوط به خود می باشند در این صورت این شرکت سهامی مالک دارایی هایی می باشد وتعهدات موسسه تجاری را در نظرمی گیردنه سهامداران این شرکت های سهامی نه تنها تعهدات تجاری رادرنظرمی گیرند

بلکه ویژگی بدهی محدود را مورد توجه قرار می دهند ومعنایی ندارد که بگوییم سهامداران مسئول بدهی های شرکت هستند اگر سهامدار یک شرکت سهامی بزرگ بخواهد حقوق فرض شده مالک را از طریق پس گرفتن دارایی ها از شرکت اعمال کند او با قانون رو به رو خواهد شد .برداشت وجوه نقد (سودسهام) در واقع توزیع از طریق روش های قانونی رسمی می باشند.

پاسخ گویی در مقابل مالک عملکرد مهمی برای شرکت سهامی بزرگ می باشد واین به علت فاصله بین مدیریت و سهامداران می باشد برای شرکت کوچک مالکان از وضعیت مالی موسسه تجاری آگاه هستند به طوری که دیدگاه پاسخ گویی یا مباشرت معنادار نمی باشد .در مقابل ارتباط سهامداران با امورشرکت بزرگ حداقل می باشد وآن ها بنابراین وابسته به اطلاعاتی هستند که توسط مدیریت برای ان ها گزارش شده است.

تئوری بنگاه:

تئوری بنگاه در پاسخ به موارد نقص دیدگاه سرمایه مربوط به شرکت سهامی شکل گرفته است . ویلیام پاتون طرفدارآمریکایی این تئوری می باشداین تئوری بااین حقیقت شروع می شودکه این شرکت سهامی یک واحد اقتصادی مجزا با هویت مربوط به خود می باشد .اگر یک فروشنده بستنی ثبت های حسابداری جداگانه ای رابرای تجارت خود درنظر بگیرید این ضرورتا به این معناست که او دیدگاه تئوریکی واحد تجاری مستقل را در نظر بگیریدحتی تحت مفهوم سرمایه جدا بودن تجارت از امور شخصی اثبات شده است .

اگرچه تئوری بنگاه به طور خاصی برای حسابداری شرکت سهامی مناسب باشند طرفداران معتقدند که این تئوری برای شرکت های تضامنی شرکت های مالکیت فردی و حتی برای سازمان های غیر انتفاهی به کار می رود .سوال این است که آیا حساب ها ومعاملات باید از دیدگاه بنگاه به عنوان واحد عملیاتی طبقه بندی شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرندیا این که آیا روش ها واصول حسابداری باید از دیدگاه بهره واحد از جمله مالکیت فردی شکل بگیرد. واحد سازمان حسابدار عمدتا نگران این بنگاه می باشد

برای هر شرکت تجاری پاتون می گوید:این تجارت می باشد که دفتردار تاریخچه مالی و حسابدار سعی می کنند ثبت کنند ومورد تجزیه و تحلیل قرار دهند دفاتر وحساب ها ثبت تجاری هستند صورت های دوره ای عملکردها و شرایط مالی گزارش موسسه تجاری هستند .

درست است که این بنگاه یک فرد نیست و نمی تواند با توافق خودش عمل کند این بنگاه یک موسسه می باشد اما با این وجود پاتون می گوید این بنگاه چیز واقعی می باشد و وجود واقعی وقابل اندازه گیری دارد . برای یک شرکت سهامی وقتی سهام عادی صادر می شود عمر شرکت به عمرسهامداران وابسته نیست.باعث گسترده تر از دیدگاه حسابداری می فهمیم که یک بنگاه به عنوان هربخشی ازمنافع اقتصادی تعریف شده که ماهیت جداگانه ای دارد.

دو دیدگاه واحد اقتصادی مستقل(بنگاه):

هنگامی که موقعیت واحد اقتصادی مستقل را در نظر می گیریم هدف حسابداری چیست؟دو نوع تئوری بنگاه موجود می باشد و هرکدام منجر به نتیجه یکسانی می شوند که مباشرت یا پاسخگویی از اهمیت اولیه آن می باشد نوع سنتی تئوری بنگاه شرکت تجاری را به عنوان واحدعملیاتی در نظر می گیرد که در آن سهام داران وجوه را برای موسسه تجاری تامین می کنندبنابراین این بنگاه بایدحسابداری رابرای سهامداران انجام دهد و وضعیت و نتایج سزمایه گذاری آن ها را گزارش کند این تفسیرجدیدتراین بنگاه را به عنوان واحد تجاری برای خودش در نظر می گیرد و به وجودآن علاقه مند است .از آنجایی که این بنگاه تجاری حسابداری را برای سهامداران انجام می دهد تا این که شرایط قانونی را درک کنندوهمچنین رابطه مطلوب را باآنها حفظ کندو در چنین موردی ممکن است وجوه بیشتری درآینده مورد نیاز باشد .

اگرچه هردونوع این تئوری برروی بنگاه به عنوان یک واحد مستقل نگاه می گنند .این دیدگاه سنتی سهام داران را به عنوان یک عضو پیوسته در تجارت در نظر می گیرد در حالی که دیدگاه جدیدتر ان ها را به عنوان افراد بیگانه تلقی می کند .این محتوای اطلاعاتی صورت های حسابداری برای تصمیم گیری که در سال های اخیر مورد تاکید قرار گرفته اند به سادگی می توانند باهردوی تفاسیر بنگاه سازگاری داشته باشند.

ترازنامه:

ارزش جدیدمالک مفهوم معناداری نیست زیرااین واحداقتصادی موردتوجه می باشد.مالکان و پستانکاران

به عنوان سهامداران وتامین کنندگان وجوه می باشند معادله حسابداری به شرح زیر است:

دارایی ها =حقوق صاحبان سهام

پاتون معتقد است که معادله بالا بیان کاملا منطقی وضعیت شرکت می باشد .حقوق صاحبان سهام حقوق یا ادعاهای مربوط به دارایی های واحد تجاری را ارائه می کند .پستانکاران به طور خاص ادعای قابل تعیینی را دارند وسهام داران در رابطه با دارایی ها در مورد انحلال ادعای بیشتری رادارنداما ازدیدگاه واحد تجاری هردو آن ها تامین کنندگان وجوه می باشدسهامداران هیچ ادعایی رانسبت به هرگونه دارایی خاص وحتی درآمد شرکت دارند آن ها نسبت به کل دارایی ها و سودسهام حق وحقوقی دارندواین زمانی است که توسط هیئت مدیره اعلام شودو این ها حقوقی هستندکه ازطریق توافق قراردادی به دست می آید

واین به علت مالکیت نیست.

ترازنامه دارایی های واحد تجاری را نشان می دهد که پاتون به ارائه صورت مستقیم ارزش برای واحد تجاری وحقوق صاحبان سهام اشاره داد .و او آن را با بیان غیر مستقیم کل ارزش می نامد.دارائی ها متعلق به شرکت هستند وبدهی ها تعهدات شرکت هستند نه مالکان این موضوع مورد بحث قرار گرفته زیرا مبلغ سرمایه گذاری شده توسط سهام داران باید محاسبه شود واین هدف به طور منطقی منجر به استفاده از هزینه تاریخی برای دارایی های غیر پولی منجر می شودزیراکل حقوق سمت راست ترازنامه بایدبا سمت چپ ان برابر باشد.بعد از دستیابی به وجوه ارائه شده توسط سهام داران شرکت این وجوه را در دارایی ها سرمایه گذاری می کند و برای دارایی های غیر پولی این موضوع قسمت اصلی خرید می باشند . اما مسئولیت محاسباتی ضرورتا اثر میزان اصلی سرمایه گذاری را به کار نمی گیرد . سهام داران هم چنین به تغییرات در ارزش سرمایه گذاری علاقه مند هستند . طرفداران ارزش جاری اشاره می کنند که تئوری بنگاه فرض می کند که سرمایه گذاران به حد کافی به موسسه تجاری نزدیک نیستند تا اصلاحات خود را در مورد ارزش انجام دهند بنابراین مسئولیت محاسباتی باید بیان کند که این اصلاحات یعنی تغییرات در

ارزش ها گزارش شده اند هم چنین بحث شده که این واحد مستقل تجاری نیازداردکه ارزش جاری دارایی را به منظور تصمیم گیری درست بشناسد .

تحت مفهوم مالکیت تعیین ارزش خالص مالک در تجارت از نگرانی عمده ای برخوردار است وبنابراین ترازنامه از اهمیت بالایی برخوردار می باشندبرای تئوری بنگاه برروی تعیین درامد تاکید شده ودرنتیجه سودوزیان تا حدزیادی با ترازنامه در ارتباط می باشد .تاکید بر درآمد به دو دلیل می باشد :

1-سهام داران اساسا به درامد علاقه مند هستند زیرا این میزان نتیجه سرمایه گذاری آن را طی دوره نشان

می دهد ودلیل دیگر برای وجود شرکت ایجاد سود می باشدواین ضرورتابرای بقای شرکت می باشددرآمد با انجام کارهای موسسه به وجود می آید .درآمد به عنوان جریان ورودی دارایی ها به علت معاملات انجام شده توسط شرکت باتوجه به تولید آن تعریف شده است. هزینه طبق توئری مالکیت با هزینه نهایی ایجادشده توسط مالک در ارتباط می باشد که ارزش خالص را کاهش می دهد برطبق تئوری بنگاه هزینه تا هزینه دارایی ها دیگر خدماتی در ارتباط می باشدکه شرکت ازآن ها استفاده کرده تاطی این دوره درآمدی راکسب کند. مفهوم مالکیت سمت راست ترازنامه را مورد تایید قرار می دهد یعنی Pدر معادله حسابداری امامفهوم بنگاه به سمت چپ ترازنامه توجه دارد یعنی دارایی ها.علت این است که دارایی هابه عنوان چیزهای واقعی هستند که شرکت با آن ها سروکار دارد درصورتی که حقوق صاحبان سهام بیشتر انتذاعی هستند وباادعاهای مربوط به دارایی ها در ارتباط می باشند ویک روش غیر مستقیم بررسی ارزش دارایی ها می باشند .

دارایی ها وهزینه ها ضرورتا ماهیت یکسانی دارند آن ها خدمات را ارائه می کنند فقط یک سوال وجود دارد که آیا این خدمات به طور تمام وکمال مورد استفاده قرار گرفته یا برای استفاده آتی باقی می مانند. ویژگی اساسی درآمد این است که دارایی بیشتری را ایجاد می کنند پاتون ولیتلتون می گویند تئوری حسابداری باید مفاهیم درآمد وهزینه را طی دوره تغییرات دارائی موسسه تجاری توصیف کند تا این که حقوق صاحبان سهام سهامداران یا مالکان را افزایش یا کاهش دهد . درآمدباعث افزایش دارایی می شود در صورتی که هزینه ها دارایی ها را کاهش می دهند .

درامد متعلق به شرکت است اگر چنین است چرا بعدا به سود انباشته تلقی شده اگرچه متعلق به سهام داران است . پاتون ولیتلتون بحث کرده اند که سهامداران ادعای قراردادی نسبت به کل دارایی ها دارند وبه این علت است که درآمد جایگزین سود انباشته می شود . سهامداران مازاد بر مصرف را به دست می اورند و مابقی وقتی نقدینگی شرکت رابه پستانکاران پرداختیم به دست می آیداین توصیف بانسخه متداول تئوری بنگاه تکوین می شود تفسیر جدیدتر حساب سود انباشته را به عنوان حقوق صاحبان سهام شرکت یا سرمایه گذاری درآن در نظر می گیرد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی دیدگاه های مختلف حسابداری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی دیدگاه های مختلف حسابداری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دیدگاه های مختلف حسابداری;تئوری مالکیت;حساب های ترازنامه ای

بررسی اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری 106 صفحه doc

از سال 1937 میلادی كه نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تكیه كلام های متداول قرار دارد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل: 57 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :

تعریف دستمزد ……………………

دوایر كنترل حقوق و دستمزد …………

بررسی های دستمز د ………………..

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد .

حداقل دستمزد …………………….

ساعات كار عادی …………………..

ساعات كار اضافه كاری ……………..

نوبت كاری و فوق العاده نوبت كاری …..

شب كاری …………………………

حقوق و مزایای مستمر نقدی ………….

حقوق و مزایای مستمر غیر نقدی ………

بازنشستگی ………………………

قانون كار وا مور اجتماعی ………….

ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد

پرداخت بر اساس زمانهای مبتنی بر زمان .

حسابرسی حقوق ودستمزد ……………..

طرحهای تشویقی دستمزد ……………..

طرحهای اضافه پرداختی تشویقی مدیران ..

نمونه های عمده طرحهای تشویقی مدیران ..

فرمولهای محاسبه پرداختهای تشویقی ….

حق بیمه اجتماعی …………………

انواع بیمه ……………………..

ثبت های حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد

تسهیم هزینه حقوق ودستمزد ………….

فصل دوم :

مالیات چیست ؟…………………….

مالیاتهای تكلیفی …………………

سایر معافیتهای مالیاتی درآمد حقوق ….

نحوه محاسبات مالیات حقوق …………

مجازاتهای قانونی متخلفان …………

مقدمه

از سال 1937 میلادی كه نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تكیه كلام های متداول قرار دارد .

این مفهوم در همه زمینه های علوم رواج یافته و رفته رفته در اصطلاحات فنی و حرفه ای در رسانه های همگانی غیر نفوذ كرده است . از اواخر دهه 1960 میلادی تغییرات و تحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده كه مهمترین آنها نگرش به حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی است .

در پی این تحولات یكی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری ، طرح واجرای سیستم های حسابداری می باشد . سیستم مجموعه ای از اجزای بهم پیوسته است كه در جهت نیل به یك یا چند هدف به هم وابسته اند به طوریكه یك یا چند داده وارد ن شود یك یا چند ستاده از آن خارج شود .

سیستم از اجزای كوچكتری تشكیل شده است كه به آن خرده سیستم می گویند . انواع سیستم در حسابداری عبارتند از : سیستم حسابداری دستی : به یك سیستم حسابداری كه رویدادهای مالی به كمك قلم ، كاغذ وتوسط نیروی انسانی پردازش می گردد .

سیستم حسابداری مكانیكی : در این سیستم برای پردازش داده ها ( رویدادهای مالی)از وسایل مكانیكی مانند ماشین های اداری صندوق دار و از این قبیل استفاده می شود .

سیستم حسابداری كامپیوتری : در این سیستم پردازش داده ها ( رویدادهای مالی ) به كمك كامپیوتر در اندازه های مختلف بر اساس برنامه ای كه مبتنی بر اصول متداول حسابداری است با سرعت و دقت صورت می گیرد . سیستم حقوق و دستمزد یكی از سیستمهای مهم موجود در داخل سیستم كلی موسسات است كه نقش با اهمیتی در ایجاد رابطه مناسب بین كاركنان ، كارفرما و ادارات دولتی ایفا می كند .

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد :

هزینه حقوق ودستمزد نشان دهنده سهم نیروی كاری در تولید ، محصولات و ارائه خدمات بوده و یكی از مهمترین هزینه های عملیاتی اغلب موسسات است وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق و د ستمزد از ساده ترین و درعین حال با اهمیت ترین آنها است . محاسبه و پرداخت درست و مناسب حقوق و دستمزد یكی از عوامل موثر در ایجاد رابطه مطلوب بین كاركنان ( كارگران ) و كارفرما می باشد .

كارگر كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اهم از فرد ،حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند و كارفرما كسی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند .

(‌ماده 2 قانون كار مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

مدارك سیستم حقوق و دستمزد كه به درستی تهیه و آسانی قابل فهم باشند نیز یكی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت موسسات ، كاركنان و مقامات قانونی از قبیل اداره كار ، بیمه ،مالیات و … است .

تعریف سیستم حقوق و دستمزد :

در موسسات مختلف پرداخت حقوق و دستمزد به هریك از كاركنان می تواند بر اسسا ساعات كار و به صورت دستمزد روزانه یا هفتگی یا ماهانه باشد هنگام پرداخت حقوق ودستمزد اطلاعات مربوط به دریافت هریك از كاركنان میبایست همراه با ریز محاسبات و مبتنی بر مدارك كاركرد وی پردازش و ارائه شود . بنابراین می توان سیستم حقوق و دستمزد را به صورت زیر تعریف نمود .

سیستم حقوق ودستمزد مجموعه از اجزا به هم پیوسته در داخل یك موسسه است كه داده های مربوط به سهم نیروی كار در تولید محصولات و یا ارائه خدمات را به صورت اطلاعات حقوق ودستمزد تبدیل می كند . داده های مربوط به سهم نیروی كار عبارتند از : نام كارمند ، شمارة‌تأمین ا جتماعی ، ساعات كاركرد ، نرخ و دستمزد ، اضافه كار ، كسورات بیمه مالیات و غیره و…

در حسابداری بهای تمام شدة هزینة‌ دستمزد و سهم نیروی كار به طور مستقیم و غیر مستقیم در تولید محصول مصرف شده است . یكی از عوامل بهای تمام شده محصول می باشد .

تعریف دستمزد :

دستمزد تولیدی عبارت است از وجوهی كه برای كار انجام شده تولیدی در یك مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد . بنابراین كمیت وكیفیت نیروی كار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است كه همواره باید كنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب كیفیت نیروی كار حفظ شود . كنترل حقوق ودستمزد به لحاظ ارتباط و تأثیری است كه این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند .

كاهش و تثبیت بهای تمام شده از یك طرف با تشویق و ترغیب كارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر با سرپرستی كنترل مداوم آنان امكان پذیر است . همچنین با كنترل هزینه های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امكان افزایش تولید و كاهش زمان استاندارد انجام كار فراهم می گردد .

در این قسمت به لحاظ ساده تر شدن موضوع به توضیح برخی از اصلاحات می پردازیم:

دستمزد مستقیم :

عبارت است از هزینة‌كار انجام شده ای كه مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت و یا تعهد شود به عبارت دیگر دستمزد كارگرانی را كه مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند .

دستمزد غیر مستقیم :

عبارت است از هزینة نیروی كار انجام شده ای كه مستقیماً به جهت ساخت محصول صرف نشده باشد به عبارت دیگر دستمزد كارگران ، سرپرستارن و كسانی كه به تغییر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیماً تأثیری در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم می گویند .

زمان استاندارد برای انجام كار :

عبارت است از میزان كار مورد انتظار از هر كارگر در زمان معین ، زمان استاندارد از طریق زمان سنجی حركات لازم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت ؛ توقف و تأخیرات احتمالی بدست می آید .

دوایر كنترل كنندة حقوق ودستمزد :

واحدهای تولیدی به منظور كنترل حقوق ودستمزد از دوایری نظیر

1) كارگزینی

2) برنامه ریزی تولید

3) زمان سنجی

4) ثبت اوقات كار

5) دایرة حقوق و دستمزد و دایرة حسابداری بهای تمام شده استفاده می كنند . این دوایر اطلاعات لازم را جمع آوری ، ثبت ، نگهداری و به مدیریت واحدهای دیگر گزارش می نماید .

6) اكنون توضیح مختصری در مورد وظایف هریك از دوایر كنترل كنندة حقوق ودستمزد می پردازیم :

الف) دایرة كارگزینی

افرادی كه برای استخدام وارد مؤسسه ای می شوند ابتدا باید در بخش كارگزینی مؤسسه اقدام به انعقاد قرار داد كار نموده و با توافق هایی كه در ارتباط با نحوه و شرایط روزكار و زمان و مدت قرار داد و سایر مواردی كه طبق قانون كار مشخص شده به عنوان یكی از پرسنل موسسه شروع به كار می نماید . سپس واحد كارگزینی وظیفه دارد تا با ثبت قرارداد كار با نیروی كار رسماً او را به استخدام موسسه درآورد .

همان طور كه گفته شد وظیفه این دایره تهیه و تدوین و یا اصلاح دستورالعمل ها، آئین نامة‌استخدامی و فرمول های پرسنلی می باشد به گونه ای كه با قانون ومقررات بیمه و تأمین اجتماعی مطابق باشد . از وظایف دیگر این دایره امور مربوط به استخدام آموزش ، ترفیعات ، مرخصی ها ، نقل وانتقالات ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تعیین شرح و ظایف و برقراری ارتباط با سازمانها و اتحادیه های كارگری می باشد .

ب) دایرة زمان سنجی :

وظیفة این دایره بررسی و محاسبه استاندارد برای ساخت یك واحد محصول است . زمان استاندارد انجام كار را با توجه به امكانات و شرایط فیزیكی تعیین می كند ، بدین ترتیب كه ابتدا زمان هر حركت را با بررسی حركات لازم برای تولید اندازه می گیرند و سپس با جمع مدت حركات زمان استاندارد برای ساخت یك واحد محصول ، در دوایری نظیر برنامه ریزی تولید ، حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری بهای تمام شده به دلایل كاربرد دارد .

ج) دایرة برنامه ریزی تولید :

این دایره قبل از شروع عملیات با استفاده از زمان استاندارد محصول ، برنامه تولید را برای هر سفارش دایره و یا مرحلة تولید می كند تا ازاین طریق ، امكان مقایسه و كنترل هزینه های واقعی دستمزد با بودجة‌ دستمزد ، همچنین مقایسه ساعات كار واقعی با ساعات استاندارد و تولید واقعی با تولید پیش بینی فراهم گردد ضمناً با بررسی برنامه ریزی تولیدی انحراف كارایی كارگران كه ممكن است به دلایل مختلف از جمله تأخیر ناشی از كمبود اولیه خراب ماشین آلات با تجدید نظر در دستورالعمل های اجرایی باشد بررسی می گردد .

د) دایره ثبت اوقات كار

وظیفه این دایره گرد آوری اطلاعات مربوط به اوقات كار انجام شده در مورد هریك از سفارشات ، مراحل تولید و یا محصولات می باشد اطلاعات مربوط به اوقات كار صرف شده با استفاده از دو كارت ( كارت ساعت و كارت اوقات كار) مشخص ، ثبت و نگهداری می شود .

الف ) كارت ساعت ( كارت حضور و غیاب ):

این كارت حضور هریك از كاركنان در كارخانه در ساعت شروع و خاتمه كار آنان در هر روز یا هر نوبت كاری همچنین ساعات كاری را نشان می دهد . در موسسات مختلف برای حضور و غیاب كاركنان از كارتهای متنوعی استفاده می شود .

ثبت زمان ورود و خروج كاركنان بر روی این كارت ها ، برخی به وسیة‌ماشین ، ساعت كارت زن وكامپیوتر و برخی دیگر با دست انجام می شود .

ب) كارت اوقات كار :

این كارت نشاندة اوقاتی است كه برای ساخت و تكمیل هر سفارش صرف كرده است.

به عبارت دیگر این كارت حاوی اطلاعاتی در مورد نوع كار انجام شده می باشد .تكمیل كارت های ثبت اوقات كار به عوامل متعدد و نوع عملیات بستگی دارد . در موسساتی كه تولید ، به صورت صفارش انجام می شود كارت اوقات كار، در محاسبه و پرداخت نهایی دستمزد كاركنان ، یا كاركنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی در موسساتی كه تولید به صورت سفارش انجام نمی شود كارت اوقات كار نیازی نیست اگر هر كارگر روی سفارشات متعددی كار كند باید زمان شروع و پایان كار برروی هر سفارش به سرپرست اطلاع دهد كه دراین صورت كارت ها به وسیلة‌سرپرست تكمیل می گردد . كارت های ثبت اوقات كار ابزار محاسبه و پرداخت پاداش كارگران بر اساس طرح های تشویقی است .

دایرة‌حسابداری حقوق و دستمزد

وظیفه این دایره تنظیم لیست حقوق ودستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی كه از دوایر دیگر دریافت داشته است ، وظیفه طبقه بندی لیست و دستمزد را بر حسب نوع كار ،دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد .مشاركت حقوق و دستمزد هریك از كاركنان در این دایره نگهداری می شود كه مدارك حقوق و دستمزد شامل :

حقوق پایه ، اضافه كاری ، حق نوبت كاری ، پاداش ، مرخصی استحقاقی ، هزینة اوقات تلف شده ، طرح های تشویقی ، حقوق و دستمزد ، حق بیمه و هزینه های رفاهی كارگران می باشد .

دایرة‌حسابداری پس از آنكه اطلاعات و توافق های مربوط به كار نموده و ورود و خروج افراد موسسه ثبت و مدت زمان كار او كه مشخص شده در اختیار دایرة‌حسابداری قرار می دهد كه معمولاً‌پس از یك ماه كار می باشد ، اقدام محاسبه مدت كاركرد فرد با توجه به قرارداد كار و محاسبه ساعات اضافه كاری و شرایط قانون كار ، حقوق و دستمزد متعلقه پرسنل مذكور را دكورات قانونی ایشان را تعیین و بعد از آن دریافتی را به كارگر پرداخت ودر دفاتر ثبت می نماید .

بررسی های دستمزد

پس از آنكه هر گونه تصمیمی بتواند در زمینة سیاست حقوق و دستمزد اتخاذ گردد انجام یك بررسی در مورد حقوق دستمزد به منظور ذیل به استانداردهای پرداخت رد دیگر سازمانها ضرورت دارد .

بررسی حقوق و دستمزد به منظور وصول یك تعادل و همبستگی پرداخت برون سازمانی صورت می گیرد یعنی تعادل بین سطح حقوق و دستمزد یك سازمان و آنچه در سازمان های قابل مقایسه وجود دارد برای این منظور حقوق ها و دستمزدایی را كه به افراد موجود در یك طبقه شغلی مثل مسئول و نگهداری ونصب پرداخت می شود می توان از محل آمارهای منتشره توسطدولت به دست آورد با این وجود این آمار ها ممكن است مناسب و قابل اطمینان نباشد زیرا :

الف) امكان اشتغال بیش از اندازه كه در آن حقوق ها ودستمزدهای پرداختی برای جلب افراد می تواد بیش از میانگین ملی باشد .

ب) بیكاری كه در آن حقوق ها و دستمزدهای پرداختی كمتر از میانگین ملی است .

نتایج حاصله از بررسی های حقوق و دستمزد باید با دقت و احتیاط تفسیر شود زیرا نرخ های پرداخت متأثر از عواملی چون كمك های جنبی پرداخت های تشویقی و امنیت شغلی هستند به هر حال بررسی ها شاخص هایی را به دست می دهد كه سازمان بدان وسیله بتواند اشكال های حقوقی و دستمزد كنونی مشاغل خود را مقایسه كند و در صورت لزوم با انجام تعدیل های لازم در جهت مسیر سیاست حقوق و دستمزد قرار گیرد .

برای بیشتر مردم حقوق یا دستمزدشان موضوع حساسی است و لذا در قبال تغییر دلخواه آن مقاومت نشان می دهد ونسبت به هر گونه اقدامی كه منجر به ارزش گذاری بر شغلشان می شود بد گمان هستند . بنابراین از پیش توجیه كردن افراد در زمینه آنچه در نظر است درباره تغییر نظام انجام گیرد شایسته است برخی از افراد منجمله نمایندگی كه مورد قبول كاركنان است و نسبت به شغل تحت بررسی آگاهی دارند مشاركت داشته باشند . نظام در قلمرو حقوق و دستمزد طی چندین سا ل به منظور ایجاد وحفظ ساختارهای پرداختی است كه سازمان برای حصول اهدافش بتواند به كمك آن به جذب ،‌نگهداری ، پرورش وانگیزش كاركنان مورد نیازش با كیفیات مورد نظرش بپردازد .

« اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد »

برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد شناخت و علاوه بر آن از قوانین و مقررات مربوط ( قانونكار ، بیمه های اجتماعی و مالیات و …) اطلاعات كافی داشت برخی اطلاعات مربوط به دستمزد شامل مدت كاركرد حقوق پایه ، اضافه كاری ، حق نوبت كار ، مرخصی استحقاقی ، پاداش ، كارآموزی ، اوقات تلف شده ، طرح های تشویقی ، بیمه های اجتماعی ، سهم كارفرما، بیمه عمر و حوادث ناشی از كار و هزینه های رفاهی كارگران می باشد كه شرح مختصری در مورد بعضی از آنها داده می شود .

حقوق پایه :

حقوقی است كه با رعایت قانون كار ( برای كارگران رسمی ) و یابوسیلة عقد قراردادی كه مقادیر قانون كار نباشد ( برای كارگران قراردادی ) ، برای انجام یك ساعت كار ویا تولید یك واحد محصول تعیین وبه صورت ساعتی ، روزانة ، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می شود، در صورتی كه مزد كارگر بر اساس تعداد تولید و بدون توجه به ساعات كاركد ( پارچه كاری ) محاسبه و پرداخت شود ، اصلاحاً آن را كارمزد می گویند .

نكته : دستمزد روزانه كارگر نباید از حداقل دستمزد تعیین شده در قانون كمتر باشد .

حداقل دستمزد :

حداقل دستمزد به دستمزدی گفته می شود كه هیچ كارگری نباید از این حداقل كمتر دریافت كند كه این حداقل برای مناطق مختلف كشور و در صنایع مختلف متغییر میباشد .

حداقل دستمزد به دستمزدی گفته می شود كه هیچ كارگری نباید از این حداقل كمتر دریافت كند كه این حداقل برای مناطق مختلف كشور و در صنایع مختلف متغیر می‌باشد .

مادة 34- كلیة‌دریافت های قانونی كه كارگر اعتبار قرار داد كار اعم از مزد و حقوق ، كمك عائله مندی ، هزینة مسكن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می‌نامند .

مادة 35- مزد عبارت است از وجوه نقدی و غیر نقدی و یا مجموع آنها كه در قبال انجام كار به كارگر پرداخت می شود .

تبصرة 1- چنانچه مزد با ساعت انجام كار مرتبط باشد مزد ساعتی و درصورتی كه بر اساس میزان انجام كار و یا محصول تولید شده كارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده یا میزان كار در زمان معین باشد كارمزد ساعتی نامیده می شود .

تبصرة 2- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی و كارمزد ساعتی ، و كارمزد مشاغل شمول موضوع این ماده كه با پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسد تعیین می گردد . حداكثر ساعت كار موضوع مادة فوق نباید از حداكثر ساعت قانونی تجاوز نماید .

مادة 36- مزد ثابت عبارت است از مجموعه مزد شغل و مزایای پرداختنی یا طبع شغل

تبصرة 1- در كارگاه هایی كه دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل به مزایایی است كه بر حسب ماهیت شغل یا محیط كار .

تبصرة 2- در كارگاههایی كه طرح طبقه بندی مشاغل به مراحل اجرا درآمده است مزد گروه و پایه بامزد مبنا را تشكیل می دهد .

تبصرة 3- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل كمك هزینة مسكن خواربار و كمك عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جز و مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود .

مادة 37- مزد باید در فواصل زمانی مرتب روز و در غیر تعطیل و ضمن ساعت به وجه نقدی رایج كشور با توافق طرفین به وسیلة چك ، به عهدة بانك و با رعایت شرایط ذیل پرداخت می شود .

الف ) چنانچه بر اساس قرار داد با عرض كارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته 15 روز یك بار به نسبت ساعات كار و یا روزهای كارگر صورت گیرد .

ب )‌در صورتی كه بر اساس قرارداد یا عرف كارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت در آخر ماه صورت گیرد . در این صورت مزد مذكور ،حقوق نامیده می شود.

تبصره: در ماههای 31 روز ، مزایا وحقوق بر اساس 31 روز محاسبه و به كارگر پرداخت می شود .

مادة 38- برای انجام كار مساوی در شرایط مساوی و در یك كارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود .

تبعیض و تعیین میزان سود براساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع می باشد .

مادة 39- مزد و مزایای كارگرانی كه بصورت نیمه وقت یاكمتر از ساعات قانونی تعیین شده به كار اشتغال دارند به نسبتی كار ساعات كار انجام یافت محاسبه و پرداخت می شود .

مادة 40- در مواردی كه با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداختی پرداخت شود باید ارزش تعیین شده برای این گونه پرداخت ها منصفانه ومعقول باشد.

مادة41- شورای عالی كار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد كارگران را برای مناطق مختلف كشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید .

1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصدی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

2- حداقل مزد بدون اینكه مشخصات جسمی و شغلی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازة باشد تازندگی یك خانواده كه تعداد متوسط آنها توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود را تأمین نماید .

تبصره – كارفرمایان موظفند كه در ازای كار در ساعت تعیین شده قانونی به هیچ كارگری كمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید ننمایند ودر صورت تخلف ..ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد .

مادة 42- حداقل مزد موضوع مادة 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود پرداخت های غیر نقدی به هر صورت كه در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود كه اضافه بر حداقل مزد است .

مادة 43 – كارگران كارمزد ، برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبة‌میانگین كارمزد آنها در آن روزها ، كاركرد آخرین كاركرد ماه كار آنهاست . مبلغ پرداختی در هر حال نباید كمتر از مزد قانونی باشد .

ساعات كار عادی :

ساعات كار عادی مدت زمانی است كه كارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام كار در اختیار كارفرما قرار می دهد .

به غیر از مواردی كه در این قانون مستثنی شده است ساعات كار عادی كارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز كند وبه موجب تبصرة 1 ماده 51 قانون كار ، كارفرما با توافق كارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند ساعت كار را در بعضی از روزهای هفته كمتر از میزان مقرر و در دیگر روزهای اضافه براین میزان تعیین كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44ساعت تجاوز نكند .

ماده 52- در كارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی ساعات كار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید .

ساعات كار اضافی كاری :

به كاری كه علاوه بر ساعات معمولی روزنامه و هفتگی انجام می شود اضافه كاری گفته می شود .

مطابق مادة 59 قانون كار و تبصرة آن برای ارجاء كار اضافی در شرایط عادی به كارگر با شرایط ذیل مجاز خواهد بود .

الف ) موافقت كارگر

ب) پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار مادی

ج) عدم تجاوز مدت كار اضافی ، ارجاعی به كارگران از 4 ساعت در روز در روز مگر در موارد استثنایی و با توافق طرفین

د ) روز جمعه روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از فرد می باشد . كارگرانی كه به هر عنوان روز جمعه كار كنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند كرد مطابق قانون كار از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 كار روز و از ساعت 22 تا 6 با مداد كار شب محسوب می شود .

اگر قسمتی از كار در روز و قسمتی از كار در شب انجام شود ، كار مختلط محسوب می گردد كه مطابق قانون ، به آن قسمت از كار كه در شب انجام می شود 35% مزد ، ساعت كار عادی تعلق می گیرد مشروط به اینكه كارگر نوبت كار نبا شد به موجب مادة 61 قانون كار ارجاع كار اضافه به كارگرانی كه شبانه یا كارهای خطرناك و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است . به قسمتی از دستمزد ساعات اضافه كاری كه علاوه بر نرخ ساعات كار عادی به كارگران پرداخت می شوند فوق العادة اضافه كاری می گویند .

مبلغ فوق العادة اضافه كاری با توجه به دلایل انجام آن یكی از حسابها بدهكار می گردد .

الف ) به حساب كالای در جریان ساخت

ب ) حساب سربار ساخت

ج) به حساب سربار اداری و تشكیلاتی و یاحساب سربار توزیع و فروش

چنانچه اضافه كاری به علت اضافه تولید انجام شود فوق العاده آن به حساب سربار كارخانه بدهكار می گردد تا از طریق این حساب به تمام محصولات تولید شده اعم از اینكه در ساعات عادی و یا ساعات اضافه كاری ساخته شده باشند به طور یكنواخت سرشكن گردد .

برای ثبت هزینة دستمزد و فوق العادة اضافه كاری به ازای جمع دستمزد ساعات كار عادی و دستمزد عادی ساعات اضافه كاری حساب كنترل كالای در جریان ساخت و به ازای جمع دستمزد و فوق العادة اضافه كاری حساب كنترل حقوق ودستمزد شبانه كار می شود .

حساب كنترل كالای در جریان ساخت

حساب كنترل سربار ساخت

حسابت كنترل حقوق و دستمزد

ثبت دستمزد عادی ودستمزد اضافه كاری

نوبت كاری و فوق العاده نوبت كاری

در بسیاری از واحدهای تولیدی به دلایل مختلف ، كارگران به صورت نوبتی كار می كنند .

مادة 55- نوبت كاری عبارت است از كاری كه در طول ماه گردش داشته باشد به نحوی كه نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود .

علت استفاده از این روش انگیزة اقتصادی می باشد به این معنی كه كارفرمایان برای اینكه از دستگاههای خود و سرمایه های خودی به طور دائم استفاده كنند كارگران را به چند دسته تقسیم می كنند و هر دسته را در یك نوبت كاری یا شیفت كار می‌گمارند كه این امر باعث می شود كه به نحوی از راكد ماندن سرمایه كاسته شود .به كارگری كه در طول ماه به طور نوبتی كار كند اگر نوبت كار او در صبح وعصر واقع شود .

10% و اگر نوبت كار او در صبح و و عصر و شب قرار گیرد 15% ودر صورتی كه نوبت كار در صبح و شب و یاعصر و شب باشد 5/22% علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت كاری پرداخت خواهد شد .

ساعات نوبت كاری ممكن است از 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید لیكن جمع ساعات كاری در 4 هفتة متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز نماید . برای ثبت هزینة دستمزد و فوق العاده نوبت كاری ، به ازای دستمزد عادی نوبت كاری حساب كنترل كالای در جریان ساخت و به ازای فوق العاده نوبت كاری حساب كنترل سربار ساخت بدهكار می گردند درمقابل به ازای جمع دستمزد و فوق العاده نوبت كاری حساب كنترل حقوق و دستمزد بستانكار می شود.

حساب كنترل كالای در جریان ساخت

حساب كنترل سربار ساخت

حساب كنترل حقوق ودستمزد

ثبت دستمزد و فوق العاده نوبت كاری

شب كاری

طبق مادة 52 قانون كار ، كارهایی كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 باشد را كار روز گویند و كارهایی كه از زمان 22 تا 6 صبح باشد را كار شب می گویند و كارهایی كه بخشی از آن 6 ساعت در روز و بخشی در شب وارد شود را كار شب می‌گویند .

اگر كارگر نوبت كارگر نباشد و ساعت كار او بین 22 تا 6 صبح باشد كار محسوب می شود و به ساعات كار او 35% فوق العاده شب كاری علاوه بر ساعات كار عادی به وی تعلق می گیرد .

نكته : طبق قانون كار ارجاع كار اضافی به كارگرانی كه شب كار و یا شیفت شب ویاكارهای سخت و زیان آور را انجام می دهند ممنوع است.

حقوق و مزایای مستمر نقدی :

مجموعه پرداخت های ماهانه و یا سالیانه كه معمولاً در لیست حقوق و مزایا ثبت یا پرداخت می گردد شامل اقلام زیر می شود .

1- حقوق ثابت

2- مزایای مستمر شغلی

3- حق مقام

4- حق اولاد

5- حق مسكن

6- حق ایاب و ذهاب

7- امرار معاش

8- فوق العاده بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات ، محل خدمت ، اشتغال خارج از مركز ، سختی شرایط محیط كار ، نوبت كاری كشیك ، حق جذب ، مزایای ارزی اشتغال مأموران خارج از كشور ، مرزی

9- فوق العادة كسر صندوق

10- فوق العادة تضمین صاحبان جمعان و سایر مزایا كه طبق مقررات استخدامی كارفرما تحت عناوینی غیر از موارد فوق همراه با حقوق و مزایای نقدی ماهانه به طور مستمر به اشخاص حقوق بگیر پرداخت و یا تخصیص داده می شود .

مزایای مستمر غیر نقدی :

الف )‌استفاده از مسكن ، واگذاری از طرف كارفرما ، ( با اثاثه یا بدون اثاثه ) به استناد یا تبصرة ذیل مادة‌83 قانون مالیات های مستیم مبنای تقویم درآمدههای غیر نقدی مسكن با اثاثیه مبلغ 25% حقوق مزایای مستمر نقدی ( به استناد مزایای نقدی معاف كار موضوع ماده 91 مالیات ها ) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمندان كسر می گردد .

ب ) استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف كارفرما با راننده یا بدون راننده كه اتومبیل اختصاصی با راننده 10% و بدون راننده 15% حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع مادة 91 مالیاتها ) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می شود .

ج) سایر مزایای نقدی مستمر ( معادل تمام شده برای پرداخت كنندة حقوق ) از قبیل خواربار ؛ بن و …

مزایای نقدی غیر مستمر به استناد قانون مالیات ها و قانون كار عبارتند از :

اضافه كاری ،فوق العاده ماموریت ، هزینه سفر ، پاداش انجام كار ، عیدی و پاداش آخر سال وجوه پرداختی بابت لباس كار و یا در اختیار گذاردن آنها ، پرداخت هایی بابت هزینة معالجه و درمان كاركنان ، باز خرید ، مرخصی ، پاداش بهره وری ، و سایر مزایای غیر مستمركه طبق مقررات استخدامی یا قانون كار از طرف كارفرما به كاركنان پرداخت و یا تخصیص داده می شود

حق اولاد :

حق اولاد معادل 3 برابر مزد روزانة كارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در ماه پرداخت می شود . حق اولاد حداكثر تا 3 فرزند بیمه شده پرداخت می شود به شرط اینكه بیمه شده حداقل سابقة‌720 روز كار را داشته باشد .

سن فرزندان كارگر هم باید كمتر از 18 سال باشد و یا به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا بر اثر بیماری و نقص عضو طبق گواهی كمیسیونهای پزشكی موضوع مادة 91 قانون كار و تأمین اجتماعی قادر به انجام كار نباشند .

حق خواربار و مسكن

مبلغی است كه هر سال توسط هئیت دولت تعیین شده و برای افراد متأهل و مجرد متفاوت است . قابل ذكر است كه حقوق خواربار و مسكن مشمول بیمه و مالیات می شود .

ایاب و ذهاب :

كارفرما در صورت دوری كارگر و عدم تهیه وسایل نقلیه عمومی بایستی برای رفت و آمد كاركنان وسیله نقلیه مناسب در نظر بگیرد و یاهزینة رفت و برگشت آنها را پرداخت نماید .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری;اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد ;حداقل دستمزد

بررسی تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری 66 صفحه doc

این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینكه آیا این متود بكارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است كه آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل: 57 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری : موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

چكیده :

این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینكه آیا این متود بكارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است كه آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند كه به وسیلة شركت های كانادایی اجرا كنندة بخش 3062 روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .

نتایج مان نشان می دهد شركت ها برای ضررهای ناشی از كاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می كنند و هم كمتر . ما همچنین نشان می دهیم كه هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل می‌شوند.

كلید واژه ها :

حسابداری برای سرقفلی ، كاهش یا نقصان در سرقفلی ، هئیت بازرسی ، حاكمیت شركت ، تغییرات اجباری حسابداری

در این مقاله بررسی شده است كه آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها روی موقعیت های پذیرش شركت ها تأثیر می گذارد و اگر تأثیری دارد این تأثیر چگونه است .

وقتی شركت ها باید از متود عطف بماسبق استفاده كنند تا تغییر اجباری حسابداری را بحساب آورند ، موقعیت چگونه است .مهمتر آنكه به بررسی گزارش انگیزه ها و محدودیت های توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی می پردازیم كه به وسیلة شركت های كانادایی گزارش شده است .

این شركت ها از استانداردهای اصلاح شدة سرقفلی خریداری شده پیروی كردند .

از سال 2002، گرچه استانداردی به طور مشترك تهیه شد و اجرا گردید SFAS 142 در ایالت متحده ، بخش 3062سازمان كانادایی كتابچة حسابداران صاحب امتیاز در كانادا ) اما شركت های كانادایی و امریكایی باید (a) كاهش ارزش سرقفلی را متوقف كنند و (b) تست نقصان دو مرحله ای روی سرقفلی هر سال را در تاریخ معینی در یك روز انجام دهند همچنین در استاندارد ، تأكید شده شركت ها باید ضررهای ناشی از نقصان تشخیص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتی تغییر در اصل حسابداری تشخیص دهند.

محتوای كتب كانادایی فرصت بی نظیری را فراهم می كنند تا بررسی كنند آیا چنین موقعیت حسابداری مهم است یا خیر .

برعكس SFAS142 ، كه متود اثر انباشتی را ملزم می سازد ، بخش 3062 تأكید می كند كه متود عطف بماسبق برای بحساب آوردن تغییر در سیاست حسابداری به كار رود ( یعنی پذیرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عایدی های محفوظ می شود به جای آنكه درآمد خالص مطرح گردد)

آگاهی از موقعیت های گزارش مدیران در محتوای تشخیص سهم متعارفی مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال های آینده افزایش خواهد یافت :

درماه مه 2005 ؛SFAS 154 FASB را صادر كرد . تغییرات حسابداری اصلاحات خطا كه استفاده از متود عطف بماسبق برای به حساب آوردن تغییرات در اصول حسابداری ، برای سال های مالی آغازین در 15 دسامبر 2005 یا پس از آن الزامی است .

ما روی پذیرش SFAS142 / بخش 3062تأكید می كنیم و برای این انتخاب چندین دلیل وجود دارد اولاً پیرامون این موضوع ، بحث و جدال هایی برپاست چون آن جایگاه قابل توجهی را برای تغبیر مدیریت ، قضاوت و تمایل ( انحراف ) هم در زمان پیدا شدن و هم در دوره های آینده به جا می گذارد و به برآوردهای غیر قابل بررسی ارزش شركت و سرقفلی موجودش نیاز دارد .

همچنین SFAS142 ./ بخش 3062 یك محیط مناسب برای تست زمینة فرصت طلبی مدیریتی است با توجه به تشخیص اثر انباشتی تغییرات حسابداری اجباری مطابق با متود عطف بماسبق .

ثانیاً گرچه تشخیص سهم متعارفی ؛ به مدیران فرصت می دهد تا عایدهای عملیاتی آینده را با به حداكثر رساندن ضرر اولیه حفظ كنند ، اما آنها باید اثر منفی ضررهای ناشی از كاهش را روی كیفیت ترازنامه‌اشان و روی انتظارات جریان نقدی آینده شركت كنندگان بازار در نظر بگیرند . بنابراین آشكار نیست كدام یك از انگیزه ها مستولی می شوند .

ثالثاً تصمیمات بر اساس پذیرش استانداردهای جدید اتخاذ می شود واحتمالاً بیشتر از یك دورة‌حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتی از نقصان های موجود روی یك افق محدود و معین ، پذیرش حذف حساب ها می تواند به صورت شیوه های چاره اندیشی احتمالی ( بازدارنده ها) برای مدیریت عایدی های بالقوه آینده مشاهده شود . چون آگاهی (‌ارزیابی بالا ) از ضررناشی از نقصان انتقالی ، جایگاهی را برای ضررهای ناشی از نقصان یاكاهش سالانة متعاقب مهمتر به جای می گذارد ، نهایتاً پذیرش بخش 3062 / SFAS142 ، آستانة كاهش را پایین آورده و تشخیص ضررهای كاهش بزرگ را امكان پذیر می سازد .

در مقاله ای ، (2006)Weber Beatty نشان می دهند كه موقعیت های پذیرش SFAS142 به صورت قراردادی و با انگیزه های بازاری در خصوص تبادل بین زمان و تشخیص دادن ویژة صورتحساب در آمد در ایالات متحده توأم می باشند.

این مقاله حداقل از لحاظ 2 جنبة اصلی با مقالة weber Beaty فرق می كند .

اولاً مطالعه ما به بررسی موقعیت های پذیرشی پرداخته كه در این موقعیت ها شركت ها به جای متود اثر انباشتی ، باید از متود عطف بماسبق استفاده كنند .

شاهد تحربی و روایتی بیان می كند كه هر دو متود اجرا ، به طور متفاوت دریافت می شوند حتی اگر هیچكدام اثری روی عایدهای بالای خط نداشته باشند مطابق با نظریة (2003)Karleff ، متود عطف بماسبق ، میتواند از عهدة خنثی كردن اثر به خوبی برآید و به رویدادهای منفی نیز توجه می كند چون آنها در گذشته مدفون می شوند در صورتحساب درآمخد ظاهر نمی شوند . واین برعكس متود اثر انباشتی است بنابراین ، بررسی صورتحساب درآمد برای گزارش رویدادهای منفی مفید بوده و مزیت هایی به همراه دارد . با توجه به این ایده (1992)Hoskin Gujarthi (1995) Lilien Haw Balsam نشان می دهند كه وقتی موقعیت بین اثرانباشتی و متود عطف بماسبق را بر می گزینند تا تغییرات حسابداری ، را به حساب آورند ، مدیران تمایل دارند تا متود اثر انباشتی راانتخاب كنند واین موقعی است كه اثر تغییر ، افزاینده درآمد است . برعكس ، آنها وقتی متود عطف بماسبق را ترجیح می دهند كه اثر انباشتی تغییر ، كاهندة درآمد باشد . تشخیص سهم متعارفی نیز برای شركت ها فرصتی را فراهم آورده تا وقتی اثر تغییر را در سیاست حسابداری در عایدهای سه ماهه اشان فاش می كنند، كمتر به آینده ارتباط داشته باشد . نزدیك به 50% شركت های نمونه امان تست نقصان ناشی از سرقفلی انتقالی را در گزارش های عادی های سه ماهه اشان حتی ذكر هم نكردند .

ثانیاً ، ما به چهارچوب گزارشی جامع تری متكی هستیم تا بزرگی ضررهای ناشی از كاهش سرقفلی انتقال گزارش شده را شرح دهیم .توانایی مدیران برای فرصت طلبی كردن حداقل تا حدی به كارآیی اطلاع رسانی هیئت بازرسی بستگی دار SFAS142/ بخش 3062 برای سال های مالی آغازین در 1 ژانویه 2002 و یا پس از آن بكار رفت . این دوره با فشارهای زیاد از جانب هیئت های بازرسی برای مهار كردن بهتر میدریت عایدی ها، و كلاهبرداری در صورتحساب مالی و اصلاح استانداردهای حاكمیت شركتی به طور سراسری مطابق با آن هدف توأم می باشد علاوه بر این ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی ، بزرگ بودند.

بنابراین انتظار می رفت كه تست نقصان ناشی از سرقفلی انتقالی در معرض رسیدگی دقیق و جامع هئیت های بازرسی قرار بگیرند .

از شركت های دارای تناسب بالاتر مدیران و رؤسای آگاه به زمینه های مالی و مستقل انتظار می رود كه در گزارش هئیت های بازرسی ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی غیر عادی پایین تری را ثبت كند.

در اینجا به شركت های كانادایی می پردازیم كه باید ازمتودهای عطف بماسبق استفاده كننده متودهایی كه منجر به استفاده از مجموعه انگیزه های گزارش دهنده می شوند، این انگیزه ها تاحدی متفاوت از ایده های weber Beaty (2006) هستند .آن همچنین فرصتی را برای خدمات ارزنده به این صنف را فراهم می كند .اولاً انتظار داریم ، انحراف هدف نسبت مالی تؤام با ضررهای بزرگتر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی باشد . تحت متود عطف بماسبق ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی ، سرمایه ها و سهم متعارفی را به طور برابر كاهش می یابند بدون آنكه درامد خالص تحت تأثیر قرار بگیرد ، و این باعث افزایش و یا بالا بردن ارزش RoA RoE می شود .

ابتكار ، انگیزه ای را برای شركت های دارای حدی پایین تر از میانگین RoA RoE خلق می كند تا نقصان اولیه را به حداكثر برساند و به این ترتیب ارزش این نسبت ها به سمت هنجار صنعت آورده می شود. این انگیزه فقط برای شركت هایی مطرح است كه از متود عطف بماسبق استفاده می كنند چون ضرر انتقالی ، به طور برابر ، سرمایه ها ، سهم متعارفی و درآمد خالص تحت متود اثر انباشتی را كاهش می دهد به این ترتیب RoA RoE نیز كاهش می یابند. ما همچنین انتظار داریم كه ارزش اختیارات سهام قابل تبدیل به پول و نیاز به تأمین مالی با ضررهای پایین تر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی همراه باشد . نهایتاً برای بررسی اینكه آیا استفاده از متود عطف بماسبق در واقع رفتار گزارش دهندة متفاوت را تحریك می كند‌، ما گزارش عملیات شركت های لیست شدة متقاطع در ایالات متحده را باگزارش عملیات شركت های لیست شده در بورس سهام تورنتو ( TsX) مقایسه می كنیم شركت های موجود در لیست متقاطع (‌عرضی ) كه ضرر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی را تحت Gaap كانادایی گزارش میدهند . مسئول ضرر انتقالی درآمد خالص هستند و این تعهد مطابق با GaapUS است و طبق آن رقمی از عایدهای ارزیابی شده در نوشته ای برای صورتحساب های مای افشاء می شود

اینكار به طور بالقوه ، بعضی از مزیت های بررسی صورت حساب درآمد را برای تشخیص ضرر انتقلای ، حذف می سازد و انگیزه ای برای شركت های لیست شدة عرضی جهت ثبت ضررهای كمتر ناشی از نقصان سرقفلی وانتقالی خلق می كند تا اختلاف بین درآمد خالص گزارش شده تحت Gaap ایالت متحده و كانادا به حداقل برسد .

این فرضیه می تواند فقط در مجموعة قوانین كانادایی تست شودچون شركت های ایالات متحده لیست شده در TSX نباید اصلاحی در زمینة اختلافات اصلی بین Gapp كانادا و ایالات متحده را فراهم كنند.

نتایج تجربی ، ارتباط بین ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقال گزارش شده و انگیزه های گزارش دهندة مدیران و محدودیت های آنها را نشان می دهند به نظر می‌رسد این نتایج را ثبت می كنند تا انحراف از میانگین صنعت RoA RoE به حداقل برسد مثل وقتی كه آنها تغییری را رد CEO تجربه می كنند نتایج در شركت هایی ثابت هستند كه ضررهای پایین تری از نقصان انتقالی از ثبت كردند تا از انحراف بیشتر از اهرم میانگین صنعت جلوگیری شود ، وقتی سودهای تشخیص داده نشده قابل اندازه ای روی اختیارات سهام اجرایی قابل عرضه وجود داشته باشند و وقتی آنها در ایالت متحده در لیست عرضی باشند، همین موقعیت مطرح است . یافته هایمان نیز نشان می دهند كه شركت هایی با تناسب بالاتر علم مالی و رؤسای مستقل در گزارش هئیت بازرسان ، ضررهای پایین تر غیر طبیعی از كاهش سرقفلی انتقالی ثبت می كنند كه با چنین روسایی ثابت است، و به طور مؤثری فرصت طلبی مدیریتی را باتوجه به ضررهای نقصان سرقفلی انتقالی محدود می كند. آنالیز بیشتر نشان می دهد كه موقعیت های گزارش دهندة سرقفلی شركت ها تحت تأثیر انگیزه ها قرار می گیرند تا ضررهای ناشی از كاهش سرقفلی انتقالی را تنها وقتی به حداكثر برسانند كه ضرر انتقالی انتظار رود با این حال ، انگیزها برای به حداقل رساندن ضررهای ناشی از كاهش سرقفلی انتقالی تحت تأثیراینكه آیا سرقفلی كل شركت كاهش یافته یا خیر قرارنمی گیرند.

بقیة مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است : بخش بعدی اطلاعات زمینه را فراهم می كند و مروری بر تحقیق قبلی دارد،بخش بعد از آن ، فرضیه های تحقیق را فراهم كرده است ، مدل ها و متغیرها در بخش چهارم معرفی شدند .

نتایج نیز در ادامة این مباحث ارائه شدند و بخش آخر نتیجه گیری از مطالب است

زمینه

حسابداری برای تغییرات حسابداری

تغییرات حسابداری میتوانند بااستفاده از یا اثر انباشتی ، متود عطف بماسبق و یا متود فرانگری گزارش شوند نظریة APB شمارة‌20 در سال 1971 صادر شد تغییرات حسابداری حاكی از آن است كه اثر تغییر ارادی در اصل حسابداری بااستفاده از متود اثر انباشتی گزارش می شود (AICPA 1971)

روند حسابداری برای تغییرات حسابداری اجباری درهر اعلامیة جدیداً صادر شده‌ای طراحی شد همراه با متود اثر انباشتی كه در طول دهة‌90 ، به طور چشمگیری عمومی شد مادامیكه FASB قادر بود متودی انتخاب كند كه هزینه های اجرای استانداردهای جدید را به حداقل برساند، اغلب به خاطر بالارفتن هزینه های ایجاد شده توسط كاربران مورد انتقاد قرار می گرفت كاربارنی كه با گزارش های مایل مطابقت نیافته سروكار داشتند.

SFAS154 – تغییرات حسابداری و اصلاحات خطا –APB شماره 20 درماه 2005 جایگزین شد. 154 SFAS به صورت بخشی از پروژه تقارب (همگرایی) كوتاه مدت FASB توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) صادر شده الزاماً بیان میكند كه اثر تغییرات ارادی و اجباری حسابداری با استفاده از متود عطف بماسبق گزارش شد. انتظار می رود كه 154 SFAS گزارش مالی را با بالا بردن ثبات اطلاعات مالی بین دوره ها تقویت میكند، بنابراین هزینه ای مطرح شده برای كاربرانی كاهش می یابد كه دیگر با تغییرات به شیوه ای كه شركت ها، تغییرات حسابداری را اجرا می كنند، سروكار ندارند (2005FASB). با این حال اگر یك استاندارد جدید به طور گسترده ای به فرضیات صلاحدیدی متكی باشد، متود عطف به ماسبق ممكن است، فرصت طلبی مدیریتی را تشویق كند چون تنظیم انباشتی، متسقیماً از طریق بازكردن عایدی ای محفوظ جریان می یابد، بنابراین موقعیت های گزارش دهنده مدیران تحت پوشش قرار می گیرد. یك چنین استانداردی، بخش 3062/142 SFAS در رابطه سرقفلی خریداری شده است.

حسابداری برای سرقفلی

بخش 3062/142 SFAS بیان می كند كه شركت ها (a) باید كاهش سرقفلی را حذف كنند و (b) یك تست دو مرحله ای نقصان روی سرقفلی هر سال در یك تاریخ انجام دهند. شركت ها باید ابتدا ارزش متعارف هر واحد گزارشی را با ارزش دفتری اش مقایسه كنند. اگر ارزش دفتری مازاد وجود داشته باشد، ارزش متعارف سرقفلی یا كم كردن ارزش متعارف سرمایه های خالص به استثنای سرقفلی از ارزش متعارف واحد گزارشی، محاسبه میشود. ارزش متعارف سرقفلی تهیه شده واحد گزارشی نیز با ارزش دفتری اش مقایسه می شود و مازاد آن به صورت یك حساب حذف شده ثبت می شود. بخش 3062/142 SFAS برای سال های مالی بكار می رود كه در 1 ژانویه 2002 و یا پس از آن شروع می شوند. یك تست نقصان انتقالی باید قبل از پایان سه ماهه دوم سال پذیرش اجرا شود تا تغییر در سیاست حسابداری بكار رود. متود اثر انباشتی باید برای به حساب آوردن تعییری در ایالات متحده بكار رود در حالیكه در كانادا، استفاده از متود عطف بماسبق معرفی شده است. ضررهای نقصان سالانه برای درآمد حاصل از عملیات در هر دو كشور منظور می شوند.

روند نقصان، موقعیت یا گزینه تشخیص حذف حساب را با مجبور كردن شركت ها برای تست نقصان سرقفلی هر سال حذف می كند، در حالی كه آنها با صلاحدید قابل توجهی در رابطه با زمان بندی و اندازه گیری ضررهای نقصان هنوز برجای می مانند. اولین منبع صلاحدید مدیریت، اختصاص دادن تراز باز سرقفلی به واحدهای گزارش دهنده متفاوت است. دومین منبع صلاحدید مدیریتی، سنجش ارزش متعارف واحد گزارش دهنده و سرمایه ها و بدهكاری های قابل شناسایی اش است. صلاحدید شركت در رابطه با ضررهای انتقالی، به دو شیوه انجام میشوند: یا آنها، ضرر ناشی از نقصان انتقالی را زیاد ارزیابی می كنند و حذف حسابی بزرگتر از نقصان اقتصادی لازم ثبت می كنند، یا اینكه آنها كم ارزیابی كرده و یا نقصان لازم را تشخیص نمی دهند . مدیران ممكن است انگیزه هایی برای به حداكثر رساندن ضرر انتقالی داشته باشند چون آن روی صورتحساب درآمد تشخیص داده نمی شود، متناوباً، آنها ممكن است بخواهند تا تشخیص نقصان را تا دوره های بعدی به تاخیر بیاندازند چون اثر منفی ضرر انتقالی میتواند روی كیفیت ترازنامه و روی انتظارات جریان نقدی بعدی شركت كنندگان بازاری چشمگیر باشد. آنها (مدیران) همچنین می خواهند تا تشخیص نقصان را در صورتی به تأخیر بیاندازند كه معتقد باشند ارزش های متعارف افزایش می یابند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حسابداری برای تغییرات حسابداری;تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری ;حسابداری برای سرقفلی

بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر 38 صفحه doc

گزارش عملكرد مالی صورت سود و زیان در ادبیات حسابداری بین المللی، كشورهای جهان از لحاظ حسابداری به دو هسته و یا طبقه اصلی تقسیم می شوند 1 كشورهای آنگلوساكسون نظیر آمریكا، انگلستان، كانادا، استرالیا 2 كشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، بلژیك، ایتالیا (غیرا از انگلستان بقیه كشورهای اروپایی)

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 81 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

حسابداری بین الملل

(بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر)

گزارش عملكرد مالی

صورت سود و زیان

در ادبیات حسابداری بین المللی، كشورهای جهان از لحاظ حسابداری به دو هسته و یا طبقه اصلی تقسیم می شوند :

1- كشورهای آنگلوساكسون نظیر آمریكا، انگلستان، كانادا، استرالیا

2- كشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، بلژیك، ایتالیا (غیرا از انگلستان بقیه كشورهای اروپایی)

در كشورهای آنگلوساكسون، اقتصاد آزاد، نیروی بازار (بازار سرمایه) عامل تعیین كننده در حسابداری است، در مقابل در كشورهای اروپایی، فرآیندهای قانونی بر حسابداری حاكم هستند. از آنجا كه كشورهایی كه عمدتاً هدایت هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری را به عهده دارند، چهار كشور آمریكا، انگلستان، كانادا و استرالیا می باشند می توان گفت حسابداری پیشرفت خود را مرهون كشورهای آنگلوساكسون بوده است. هدف اصلی حسابداری اندازه گیری سود است. زیرا سود همان بازده­ی سرمایه (سرمایه گذاری) است. در زمان قبل از انقلاب صنعتی یعنی زمانی كه تئوری سنتی مالك- مدیر حاكم بود. هدف از (اندازه گیری) تعیین سود تنها محاسبه سود بود، به عبارتی تنها مدل سنتی معاملاتی حاكم بوده و خصوصت كیفی قابل اتكاء بودن رایج بود. اما بعد از انقلابی صنعتی، هنگامی كه تئوری تفكیك مالكیت از مدیریت مطرح گردید. به ویژه در شرایط تورمی بعد از آن رفته رفته خصوصیت كیفی مربوط بودن بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رویكرد نوینی با عنوان رویكرد نگهداشت سرمایه مطرح شد. كه ضعف اصلی آن، غیرقابل اتكاء بودن ارزشهای جاری می بود. لذا موازنه ای بین این دو خصوصیت كیفی به عنوان یك راهكار در نظر گرفته شد. و روشهای فعلی حسابداری، تركیبی از رویكردهای معاملاتی و نگهداشت سرمایه به شمار
می روند.

رویكرد معاملاتی :

در این رویكرد، عامل اصلی شناخت درآمدها و هزینه ها، انجام معاملات و سایر رویدادهای مالی مشابه است. به عبارتی زمانی شناسای عناصر سود در صورتهای مالی باید به روشنی تعریف شود. در این رویكرد، تغییرات ارزش داراییها و بدهیها، تنها در صورتی كه منتج از معاملات و سایر رویدادهای مشابه باشد مورد شناخت قرار می گیرد و در مواردی كه ارزشها و داراییها در پایان دوره مالی به دلیل تغییر ارزش، تعدیل شوند. این تعدیل انحراف از رویكرد معاملاتی مطلق محسوب شده و به سمت مفهوم حفظ (نگهداشت) سرمایه می رود.

رویكرد نگهداشت سرمایه :

این رویكرد، كه رویكردی نوین در حسابداری به شمار می رود. سود را ماوالتفاوت حقوق صاحبان سرمایه (خالص داراییها) در پایان دوره نسبت به اول دوره می داند. با فرض اینكه موارد مرتبط با آورده و ستانده صاحبان سرمایه حذف گردد. ارائه صورت سود و زیان جامع یكی از مصادیق این مفهوم می باشد.

شكل صورت سود و زیان

در استانداردهای حسابداری، معمولاً سرفصل های اصلی كه باید افشاء شود، مشخص می گردد و یك شكل خاص برای صورتهای مالی اجباری نمی شود. شكل زیر به عنوان یك نمونه برای راهنمایی ارائه می شود، (سرفصل های اصلی كه باید افشاء شود تا علامت ستاره مشخص گردیده است) :

نام شركت

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ….

ریال

ریال

* فروش خالص / درآمد ارائه خدمات

×××

– ب.ت.ك. فروش رفته / ب.ت. خدمات ارائه شده

(×××)

سود ناخالص (ناویژه)

×××

– هزینه های عملیاتی :

هزینه های فروش، اداری و عمومی

(×××)

± خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

×××

(×××)

* سود عملیاتی

×××

* – هزینه های مالی

×××

* ± خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

×××

×××

سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات

×××

*- مالیات

(×××)

*سود خالص فعالیت های عادی / سود قبل از اقلام غیرمترقبه

×××

*± اقلام غیرمترقبه

(×××)

± اثر مالیاتی اقلام غیرمترقبه

×××

(×××)

*سود خالص

×××

تعاریف

درآمد عملیاتی :

عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه كه از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده است. مانند درآمد فروش كالا و ارائه خدمات و یا استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری مانند سود سهام، درآمد حق امنیاز و سود تضمین شده در صورتیكه جزو فعالیت های اصلی و مستمر باشد. این درآمدها بر طبق استاندارد شماره (3) به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری می شود.

هزینه های عملیاتی :

در استانداردهای حسابداری، تعریف خاصی از هزینه های عملیاتی وجود ندارد ولی به قرینه درآمدهای عملیاتی می توان گفت : هزینه های عملیاتی، هزینه های مرتبط با درآمدهای عملیاتی و ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر است. كه نمونه های آن هـ اداری و تشكیلاتی. هزینه توزیع و فروش ، هزینه مطالبات مشكوك الوصول، هزینه استهلاك و … می باشد.

نمونه هایی از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی به شرح زیر می باشد:

فروش ضایعات، سود فروش مواد اولیه، هزینه های جذب نشده در تولید، ضایعات غیرعادی تولید، زیان كاهش ارزش موجودیها، خالص كسری و اضافی انبار

سود (زیان) عملیاتی :

شاخصی است كه توانایی شركت را نظر سودآوری به نمایش می گذارد و تا حد زیادی كارایی شركت را نشان می دهد و یكی از پایه های مهم پیش بینی عملكرد آتی است و ما والتفاوت درآمدها و هزینه های عملیاتی می باشد.

درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی :

كه نتیحه فعالیت های عادی (فعالیت های عادی فعالیت هایی هستند كه معمول، تكرار شونده یا منظم واحد تجاری (فعالیت های تجاری) هستند و همچنین فعالیت های مرتبط كه به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیت های فوق یا در نتیجه آنها توسط واحد تجاری انجام می شود) است اما در زمره فعالیت های عملیاتی قرار نمی گیرد. یعنی جزو فعالیت های اصلی و مستمر شركت نیستند.

چند نمونه :

درآمد مالی، سود سهام، هزینه تأمین مالی، سود و زیان فروش داراییهای ثابت مشهود و سرمایه گذاریها.

نكته :

اینگونه درآمدها و هزینه ها بر طبق استاندارد شماره 1، از طریق تهاتر درآمدها و هزینه های مربوط (به طور خالص) گزارش می شوند.

رویدادهای غیرمترقبه

اقلام با اهمیت و بسیار معمول می باشند كه منشأ آن رویدادهای خارج از فعالیت های عادی شركت می باشد. و انتظار می رود به طور مكرر یا منظم واقع شود. مانند بلایای طبیعی و مصادره داراییها. البته این تعریف را باید با در نظر گرفتن محیط فعالیت واحد تجاری، بكار گرفت. مثلاً وقوع طوفان شن برای شركتی در سیستان و بلوچستان استنثنایی است ولی برای فارس غیرمترقبه است. همین طور وقوع عملیات خرابكارانه منجر به زیان در عراق در مقایسه با ایران.

اقلام خاص فعالیت های عادی

ماهیت بعضی از اقلام فعالیت های عادی ایجاب می كند كه این اقلام در صورت سود و زیان جایگاه خاصی داشته باشند. از جمله آنها به : 1- اقلام استثنایی ، 2- نتایج عملیات متوقف شده می توان اشاره نمود.

اقلام استثنایی

بر طبق استاندارد شماره 6 ، گزارش عملكرد مالی، اقلام استثنایی، اقلامی با اهمیت است كه منشأ آن رویدادها با معاملاتی می باشد كه در چارچوب فعالیت های عادی شركت واقع می گردد و به منظور ارائه تصویری مطلوب، افشای جداگانه آنها، منفرداً یا در صورت تشابه نوع، در مجموع به لحاظ استثنایی بودن ماهیت یا وقوع ضرورت می یابد. (به عبارتی عادی ولی غیرمستمر می باشند.)

این اقلام باید در سرفصل مربوطه مثلاً اگر هزینه عملیاتی استثنایی وجود دارد در بخش هزینه های عملیاتی و در صورت غیرعملیاتی بودن در قسمت غیرعملیاتی، به طور مجزا افشا شود.

چند نمونه

سود یا زیان ناشی از حل و فصل دعاوی به نفع یا بر چند شركت، زیان انتقال صنایع مزاحم به خارج از محدوده شهرها طبق مقررات هـزینه­های تجدید سازمان، هزینه های اخراج دسته جمعی كاركنان، زیان ناشی از بلایای طبیعی در مناطقی كه وقوع آن متناوب است.

عملیات متوقف شده :

فروش یا خاتمه عملیات یك بخش در صورتی در دوره جاری، عملیات متوقف شده محسوب می شود كه تمام شرایط زیر وجود داشته باشد :

1- فروش یا خاتمه عملیات اثر مهمی بر ماهیت و زمینه اصلی عملیات واحد تجاری داشته باشد. مثلاً منجر به خروج از بازاری خاص (تجاری یا جغرافیایی) یا كاهش عمده در میزان فروش در بازارهای در حال تداوم آن باشد.

2- داراییها، بدهیها، نتایج عملیات متوقف شده، برای مقاصد گزارشگری، به روشنی قابل تفكیك باشد.

3- عملیات توقف حداكثر تا سه ماه پس از تاریخ ترازنامه یا تاریخ تصویب صورتهای مالی، هركدام مقدم تر است، تكمیل گردد.

در این صورت بر طبق استاندارد شماره 6، گزارش عملكرد مالی، صورت سود و زیان به نحو زیر تهیه می گردد:

دو بخش فروش و سود (زیان) عملیاتی به دو قسمت : 1- عملیات در حالت تداوم، 2- عملیات متوقف شده تقسیم شده و اگر ذخیره ای هم در نظر گرفته باشیم در صورت سود و زیان وارد می شود، بقیه موارد مانند سابق است.

نام شركت

صورت سود و زیان

برای سال های مالی منتهی به ….

ریال

ریال

ریال

ریال

فروش:

عملیات در حال تداوم

×××

×××

عملیات متوقف شده

×××

×××

جمع

×××

×××

-بهای تمام شده فروش

(×××)

(×××)

سود ناویژه

×××

×××

– هزینه های عملیاتی

(×××)

(×××)

± خالص سایر درآمدها و هزینه عملیاتی

×××

×××

سود (زیان) عملیاتی :

عملیات در حالت تداوم

×××

×××

عملیات متوقف شده

×××

×××

×××

×××

– هزینه های تأمین مالی

(×××)

(×××)

زیان (توقف عملیات)

(×××)

+ برگشت ذخیره پیش بینی شده (در صورت وجود)

×××

(×××)

خالص سایردرآمدها و هزینه های عملیاتی

×××

×××

سود فعالیت های عادی قبل از مالیات

×××

×××

– مالیات

(×××)

(×××)

سود خالص

×××

×××

نكته : نحوه محاسبه و شناسایی ذخیره برای تعهدات ناشی از توقف عملیاتی

به طور خلاصه به شرح ذیل محاسبه میشود:

از ماوالتفاوت نتایج (سود و زیان) عملیات مورد انتظار بخش متوقف شده در دوره های بعد و سود و زیان مورد انتظار ناشی از كنار گذاری داراییها در دوره بعد، كه اگر منفی شد به همان میزان ذخیره در نظر گرفته می شود.

گردش حساب سود و زیان انباشته

این قسمت معمولاً در ادامه صورت سود و زیان ارائه شده و حلقه ارتباطی بین صورت سود و زیان و ترازنامه می باشد فرمت كلی آن به شرح زیر می باشد:

گزارش حساب سود (زیان) انباشته

ریال

ریال

سود (زیان)، خالص

×××

مانده سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره

×××

± تعدیلات سنواتی

×××

سود و زیان انباشته در ابتدای دوره – تعدیل شده

×××

سود قابل تخصیص

×××

تخصیص سود :

اندوخته قانونی

(×××)

سایر اندوخته ها

(×××)

سود سهام تقسیمی / تصویب شده

(×××)

(×××)

سود (زیان) انباشته در پایان دوره

×××

تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی، تعدیلات با اهمیت است كه به سنوات قبل مربوط می شود و ناشی از موارد زیر است :

1- تغییر در رویه های حسابداری

2- اصلاح اشتباهات

1- تغییر در رویه های حسابداری

به دلیل تغییر شرایط یا دستیابی به اطلاعات جدید، ممكن است رویه های حسابداری تغییر كند كه می تواند به صورت اختیاری باشد و یا قوانین آمره یا استانداردهای حسابداری، كه نمونه هایی از آن عبارتند از :

1- تغییر در روش ارزیابی موجودی مواد و كالا (مثلاً از fifo به میانگین موزون)

2- تغییر در روش حسابداری پیمان های بلند مدت

3- تغییر در شخصیت گزارشگری

درصورت تغییر در رویه های حسابداری

1- ارقام مربوط به دوره جاری بر مبنای رویه جدید منعكس گردد.

2- اثرات انباشته ناشی از تغییر رویه (ماوالتفاوت سود انباشته ابتدای دوره تغییر با استفاده از رویه قبلی و سود انباشته ابتدای دوره تغییر با فرض آنكه رویه حسابداری جدید در دوره های گذشته مورد استفاده بوده) به عنوان تعدیلات سنواتی منظور شود.

3- ارقام مقایسه ای صورت های مالی دوره های قبل با فرض به كارگیری روش جدید در دوره های قبل ارائه مجدد گردد.

نكته : اگر تشخیص بین تغییر در رویه حسابداری و تغییر در برآورد حسابداری مشكل بود، تغییر مورد نظر باید به عنوان تغییر در برآورد حسابداری تلقی و به گونه ای مناسب افشاء شود.

چند مثال :

1- مدیریت شركت دماوند در سال 2×13 تصمیم گرفت روش ارزیابی موجودی كالا را از روش میانگین موزون به روش fifo تغییر دهد، اطلاعات زیر در دست می باشد.

29/12/2×

29/12/1×

موجودی كالا طبق روش میانگین موزون

000/520

000/400

موجودی كالا طبق روش fifo

000/570

000/440

با فرض اینكه نرخ مالیات بردرآمد 25 درصد باشد، مطلوبست ارائه تعدیلات سنواتی و انجام ثبت لازم در دفتر روزنامه

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر;رویكرد معاملاتی;صورت سود و زیان

کارآموزی حسابداری اداره پست 30 صفحه doc

كارآموزی مقوله‌ای است كه در جهت پختگی و تجربه آموزی شخص مفید است كارآموزی همچنین كه از خود لغت برمی‌آید، به معنای آموختن كار و حرفه می‌باشد بسیاری از كسانی كه واحد كارآموزی را انتخاب می‌كنند به آن به عنوان یك واحد خیلی ساده می‌نگرند درحالی كه افرادی هم هستند كه قبول شدن در این واحد درسی را نه به خاطر نمره بلكه به خاطر آموختن و تجربه كردن اهمیت بی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه :

كارآموزی مقوله‌ای است كه در جهت پختگی و تجربه آموزی شخص مفید است . كارآموزی همچنین كه از خود لغت برمی‌آید، به معنای آموختن كار و حرفه می‌باشد. بسیاری از كسانی كه واحد كارآموزی را انتخاب می‌كنند به آن به عنوان یك واحد خیلی ساده می‌نگرند درحالی كه افرادی هم هستند كه قبول شدن در این واحد درسی را نه به خاطر نمره بلكه به خاطر آموختن و تجربه كردن اهمیت بیشتری قائل هستند و به همین خاطر و برای بالا بردن استعدادها و توانایی‌ها در مكانهای مختلف حضور می‌یابند و با اشتیاق و علاقه مضاعف بكار مشغول می‌شوند .

با توجه به موارد فوق می‌توان گفت كه واحد كارآموزی به عنوان یكی از اساسی‌ترین دروس هر رشته محسوب می‌شود و افراد می‌توانند در این مدت ( هر چند كوتاه ) استعدادها و انگیزه‌ها و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر شناخته و بتوانند برای شغل آیندة خود برنامه‌ریزی كنند و علاقه بر این شغل چون كه كارآموز با محیط اجتماعی روبروست می‌تواند خود را شخص اجتماعی با رفتار و منشهای انسانی تطبیق دهد و خود را به سوی یادگرفتن آداب و معاشرت كاری سوق دهد .

با توجه به اینكه رشته تحصیلی ما رشته حسابداری می‌باشد، دقت عمل و صبر و حوصله در كارها یكی از مهمترین چیزهایی است كه در طول كار با حرفه خود با آنها روبرو هستیم باید به آنها توجه نمائیم .

امید است همه دانشجویان به مرحله‌ای از خودشناسی برسند كه استعدادها و توانائیها و انگیزه‌های خود را در رشته تحصیلیشان بیابند .

انشاء ا…

آشنایی كلی با مكان كارآموزی :

تاریخچه اداره پست :

بهتر است قبل از شروع هر بحث و مبحثی بدانیم كه پست یعنی چه و برای چه بوجود آمد وهدف اصلی این اداره و سازمان چیست ؟ پس در اول یك تعریفی از پست می‌كنیم.

تعریف پست ؟

پست به عنوان یك شبكه ارتباطی عمومی و گسترده نسبت به قبول انواع مراسلات پستی از فرستندگان و تسلیم آنها به گیرندگان در چارچوب قوانین و دستورات در اسرع وقت اقدام می‌نماید .

رسالت پست :

رسالت پست این است كه با مناسب‌ترین قیمتها انواع خدمات پستی را با سرعت، دقت و ایمنی هر چه بیشتر انجام دهد .

پست به عنوان یك عامل توسعه اقتصادی :

پست باید بتواند بدون هیچ محدودیتی خدماتش را مورد استفاده تمام مجامع و تمام گروهها قرار دهد بطوریكه مردم بتوانند بنا به درخواستها و احتیاجاتشان در جنبش عمومی ارتباط و مبادله كه یكی از برجسته‌ترین مسائل زمان می‌باشد در توسعة اقتصادی و غیره شركت نمایند . پست مانند حلقه زنجیری لازم در رشد عمومی توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌كند .

تاریخچه پست :

در زمانهای بسیار دور كه انسانها زندگی اجتماعی را قبول كردند و به تشكیل یك زندگی گروهی و دسته‌جمعی موفق شدند، احتیاج به برقراری ارتباط بین قبایل دور از هم نیز آشكار شد كه مرحله اول پیام نگاه كردن بود كه بعد از آن در مرحلة دوم صوت بود و در مرحله سوم اشاره كه بعد از آن در مرحله چهارم خط بود و قبل از ایجاد نوعی خط كه بتواند پیام كتبی باشد افرادی بودند كه پیام شفاهی را از محلی به محل دیگر می‌رساندند .

مبانی و ریشه‌های پست در اعماق و تاریكی شبهای سازمان نهفته است و در قدیمی‌ترین كشورها مانند ایران، مصر و یونان و ازبكستان یك نوع سیستم انتقال افكار با پیام‌آورهای كتبی و شفاهی را مشاهده می‌كنیم كه اساس و سازمان آن را تلاشگرانی تشكیل می‌دهند كه با استفاده از چاپارخانه اطلاعات را انتقال می‌دادند . سرپرست چاپارخانه‌ها یا ایستگاههایش مؤظف بود كه پیوسته چند اسب و یك یا دو پیك آماده در اختیار داشته باشد و پیكها می‌باید با گرفتن پیغام و یا نامه سوار اسب شده و با سرعت هر چه تمامتر به ایستگاه بعدی بتازد و در آنجا نامه را با پیك آماده كه ادامه راه بود بسپارد، بدین ترتیب بایستی نامه‌ها را ایستگاه به ایستگاه انتقال داده و رسید بگیرند .

و اما اصل مطلب در زمان ساسانیان یعنی پس از هخامنشیان كه حدود 1800 سال پیش بود به چاپارخانه كلمه‌داد و بعد از ساسانیان به زبان عرب و بعد از آن در زمان عباسیان كه 1360 سال پیش بود پست تمبر نامه پیدا كرده و تشكیلات چاپاری به دیوان صاحب‌البریر تغییر نام پیدا می‌كند .

در 1000 سال پیش به خاطر تغییر سلسله در ایران دیوان صاحب‌البریر دچار تغییر و تحول می‌گردد كه دورة ركود پیش می‌آید و از اهمیت آن كاسته می‌شود و بعد از آن در سال 950 سال پیش دوران سلجوقیان شروع می‌شود بخاطر اینكه وزیر پادشاه سلجوقی یعنی خواجه نظام‌الملك به اهمیت تقسیم پست در آن زمان ( دیوان صاحب‌البریر ) پی می‌برد دوباره تحول نظامی برای پست بوجود می‌آید و بعد از آن می‌رسیم به دوران سلطة مغولان در ایران بود كه بعلت نداشتن اطلاعات در این مورد باعث ركود دستگاه اطالاعات ( پست ) گردید و در همان زمان بود كه اصطلاح یام یا مچی بوجود آمد كه به مفهوم ایستگاه یا اسب چاپاری معروف بود كه نامه‌ها، بسته‌ها ، و سفارشات مردم را از مكانی به مكان دیگر منتقل می‌كردند و اداره پست در حال حاضر هم با امكانات پیشرفته و سریع در خدمت عموم مردم می‌باشد .

تاریخچه سازمان پست شهرستان میانه :

تاریخچة این سازمان مثل سایر سازمانها كه در شهر فعالیت و خدمت می‌كنند اكثراً به دورة شاهنشاهی پهلوی یعنی قبل از انقلاب برمی‌گردد . در زمان شاهنشاهی پهلوی بعلت محرومیت این شهرستان از امكانات و تجهیزات شهری چندان توجهی به این شهر نشده بود ولی بعدها بنا به دلایلی من‌جمله مهاجرت اطرافیان به این شهر و عبور و مرور دائمی تاجران و بازرگانان از این شهر به استانهای بزرگ مثل تهران و تبریز و سایر مراكز پیشرفت چشمگیری در این شهر بوجود آمد و هم از لحاظ جغرافیایی مساحت شهر گسترش پیدا كرد و جمعیت نیز رفته رفته زیادتر شد و مردم احتیاج بیشتری به یك اداره بنام اداره پست در خود احساس كردند و برای این كار اقداماتی كردند و بالاخره در سال 1310 اداره پست در این شهرستان تأسیس شد و شهر میانه به شهرستان ارتقا یافت و با شهرستان شدن این شهر طبق توافق شهرداری و انجمنهای شهری،زمینی واقع در خیابان امام ـ خیابان جهاد سازندگی خریداری كردند و با همكاری تمام ارگانهای دولتی ساختمان اداره پست را بنا كردند و در حال حاضر این سازمان با چارت سازمانی كه در صفحه قبل می‌باشد انجام وظیفه می‌كند .

نوع محصولات تولیدی یا خدماتی :

این سازمان سازمان تولیدی نیست یعنی هیچ محصولی در اینجا تولید و یا ساخته نمی‌شود بلكه خدماتی را انجام می‌دهد و خدمات پست در هر شهری یك نقطة عطفی بشمار می‌رود .

از طریق پست یك فرد می‌تواند بدون جابجا شدن به فرد دیگری كه دور از او می‌باشد نامه‌های شخصی ، خانوادگی ، اداری ، بازرگانی ـ انواع مطبوعات ( جمله ، نشریه ، روزنامه ، كتاب و … ) تمبرها و سایر اوراق بهادار ، عكس ، مناظر چاپ شده ، كارتهای پستی اوراق صحافی شده ، اوراق اخطاریه ، صورت قیمت اشیاء ، رسانه‌ها، و وكالت‌نامه‌ها تألیفات ، قبالجات ، پرونده‌ها، اسناد مختلف تجاری ، مطبوعات برجسته نابینایان ، مرسولات زندانیان ، مرسولات مربوط به اسرای جنگی ، نمونه‌های تجاری ، مواد زیست شناسی ، مواد رادیو اكتیو ،‌انواع چكهای پستی ، بلیتهای مسافرتی ، انواع اوراق مالی در زمینه مالیاتها ، عوارض و حقوقها ، انواع سفارشات خدماتی ، خدمات خودرویی و سایر خدمات ارسال و یا از او دریافت دارد .

اداره پست عملیات و خدمات مهمی را انجام می‌دهد من جمله :

الف ) قبول ، ب ) آماده‌سازی ، ج ) رهسپاری یا ارسال ، د ) توزیع در مرحله قبول و آماده‌سازی در واحدهای پستی مبداء و مرحله رهسپاری یا ارسال بین مبداء‌و مقصد و مرحله توزیع در مقصد می‌باشد .

مبداء : محل مراجعه فرستنده و تقدیم مرسولات پستی می‌باشد .

مقصد : محل توزیع و تسهیم مرسولات پستی به اشخاص ذی‌نفع می‌باشد تمام واحدهای پستی به صورت مبداء و بین راه و یا واسطه و مقصد عمل می‌كنند .

قبول : یعنی دریافت تمام مرسولات پستی در واحدهای مختلف پست از فرستنده مشتری و یا ارباب رجوع برحسب قوانین و مقررات .

در حالت كلی اداره پست خدمات زیادی را در سطح كشور ارائه می‌نماید از جمله خدمات و فعالیتهای این سازمان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود .

1- ـ تمبر جاری ( فروش تمبر ) ، 2- پیشتاز دو قبضه ، 3- نقش تمبر ، 4- پست تصویری داخلی ( از طریق فاكس ) 5- امانات داخله ، 6- پست پیشتاز داخله ، 7- امانات خارجه 8- بیمه كردن پیشتازنامه‌هایی كه دارای چك یا وجه نقد و یا اوراق بهادار می‌باشد . 9- پست پیشتاز خارجه ، 10- پست تصویری خارجه ، 11- فروش مدارك نظام وظیفه قرارداد با حوزه نظام وظیفه ، 12- پست تلفنی ( 193 ) ، 13- خدمات خودرو و اعم از خلافی شهری یا بین شهری ، تعویض گواهی‌نامه شهری و بین شهری ، 14- گواهی‌نامه جدید و صدور ، تأییدیه دفترچه برگ سبز ماشین ، 15- استعلام كامل خودرو ، 16- تأیید اصالت گواهی‌نامه ، 17- حق ثبت‌نام ( در مورد دانشگاه ) ، 18- اوراق تشخیص هــویـت ( در مورد سوء پیشینه است ) ، 19- فروش دفترچه آزمون دانشگاه ، 20- تصفیه نفت ، 21- تأدیة تحصیلی ، 22- بسته‌بندی و لفاف ، 23- صندوق شخصی ، 24- اجــاره محــل ( در مورد خانه سازمان ) ، 25- پرداخت حقوق ( حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان را در درب منزل تحویل می‌دهد ) .

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی كار آموز :

شخص كار آموز باید همیشه سعی كند به دنبال سازمانی باشد كه با رشته خود مرتبط داشته باشد تا اینكه از هدفی كه از انجام كار آموزی دارد بهره كافی ببرد یك كار آموز رشته حسابداری یك شركتی یا نهاد دولتی را انتخاب كند و دارای یك سیستم حسابداری جامع باشد تا فرد كار آموز بتواند با مطالعه و فعالیت در بخشهای مختلف حسابداری زیر نظر حسابداران خبره فعالیت خود را شروع كند و لازم به توضیح است كه سرپرست
كار آموز كه حسابدار آن سازمان می باشد از فعالیتهای مالی كه انجام شده با راهنماییهای خود برای تهیه صورتهای مالی در اختیار كار آموز قرار دهد .

شخص كار آموز باید آموخته‌های خود را در طی تحصیل دانشگاهی یا عملكرد حسابداری شركت مقایسه كند تا عینا مشاهده كند كه آیا حسابدارن این سازمان مسلط به استانداردهای حسابداری رایج در ایران و استانــداردهای بین المللی می‌باشد كه فرد
كارآموز آشنایی كاملی از استانداردهای حسابداری بیاموزد .

واحد حسابداری این سازمان یك واحد مستقل نمی باشد بلكه به عنوان یك واحد دفتر حسابداری مشغول فعالیت حسابداری می باشد و برای خود دفاتر قانونی دایر نمی كند . فقط در آمد های روزانه كه توسط متصدیان هر باجه مخصوص كه خود فعالیتهایی را انجام می دهد و در قبال این فعالیتها و خدمات در آمدی را جمع آوری می كند به حسابداری تحویل می دهد وحسابداری در یك دفتری به نام دفتر روزانه تمامی درآمدهای تمامی باجه ها را ثبت می كند و این دفتر دو ساله می باشد .

تمامی كارهای حسابداری این سازمان را واحد حسابداری اداره پست آذربایجان‌شرقی انجام می‌دهد . یعنی اینكه دفتر حسابداری این سازمان زیر نظر واحد حسابداری استان فعالیت می كند تنها فعالیتی كه این دفتر حسابداری انجام می‌دهد كه قبلا نیز اشاره شد دریافت درآمد بخشهای مختلف این سازمان می باشد و این درآمد و هزینه ها در هر صبح روز بعد به حساب سازمان واریز می نماید و در آخر هر ماه مدارك ارسالی از واحد حسابداری استان كه نشان دهنده مقدار در آمد و هزینه این سازمان می باشد برای تطبیق با صورتهای مالی ارسالی به این سازمان فرستاده می شود مدتی نیز در این مورد فعالیت كردم .

موقعیت رشته كارآموزی در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته كار آموز در واحد صنعتی :

با توجه به رشته تحصیلم كه حسابداری می باشد تمامی سازمانهای دولتی و یا غیر دولتی به یك عامل بسیار مهم نیاز دارند كه آن هم حسابداری در آن سازمان می باشد حسابداری نقش بسزایی در خدمات دهی یا تولید در یك سازمان را دارد .

اداره پست با در نظر گرفتن خدمات یا فعالیتش یك سازمان خدماتی محسوب
می‌شود این سازمان به خاطر در آمد روزانه داشتن (حساب روزانه) در هر حال به حسابدار نیاز مبرم پیدا می‌كند یعنی اینكه در آخر هر وقت اداری تمامی دریافتها و پرداختها از تمام قسمتهای این سازمان را جمع آوری كرده و در آمد روزانه سازمان را از طریق سود و زیان موقت روزانه‌ای حساب می كند و این اطلاعات مالی و در آمدهای هزینه های روز مره را به تأیید ریاست اداره می رساند .

پس از تأیید و امضا ریاست اداره در همان روز تمامی درآمد را به حساب مركزی پست استان واریز می كند و سازمان مركزی استان با توجه به درآمدهای یك دوره مالی كه شش ماهه محسوب می شود از طریق نمودار تعیین می‌كند اگر نمودار مذكور نزولی باشد امتیاز مبنی بر تخصیص اعتبارات بیشتر برای هزینه كردن در اختیار این سازمان گذاشته می شود و این سازمان اكثرا حالت صعودی دارد .

بررسی شرح و وظایف رشته كار آموزدر واحد صنعتی :

اینجانب در اوایل كار آموزی خودم آشنایی كاملی در مورد تاریخچه این سازمان و قسمتهای مختلف این سازمان پیدا كردم و در بخش امور مالی كه همان دفتر حسابداری می باشد مشغول فعالیت شدم و در تهیه سود و زیان روزانه كه در عرض یك ساعت انجام می‌شد فعالیت یك ماهه داشتم متأسفانه واحد حسابداری این سازمان به عنوان دفتر حسابداری مشغول فعالیت نبود كه این واحد ها از طریق استان كنترل می‌شد در واقع
می توان گفت : كه تحت نظر استان آذربایجان شرقی واقع شده است . این واحد عملكرد فعالیتهای مالی خود را بر روی فرمهای ارسالی از استان كنترل می شد .

این واحد عملكرد فعالیتهای خود را بر روی فرمهای ارسالی از استان آورده و به حسابداری استان تحویل می دهند و تمامی صورتهای مالی اعم از ثبت دفتر روزنامه، تراز نامه ، سود و زیان و غیره را واحد حسابداری استان انجام می دهد .

پس سیستم حسابداری جامعی كه باید در یك سازمان مستقل باشد در این سازمان وجود ندارد و تمام دفتر های حسابداری شهرستانها تابع استان از طریق سیستم حسابداری جامعی كه در واحد حسابداری استان می باشد كنترل می شود .

دفتر حسابداری این سازمان برای پست بانك كه یكی از واحد های مستقل این سازمان محسوب می‌شود تراز آزمایش ماهانه تنظیم می‌كند وآن تراز نامه را تا اطلاعات مالی برای تطبیق به واحد حسابداری استان ارسال می‌شود .

و بعد از طی این مراحل در واحد كارآموزیم ، در واحد دریافت و ارسال نامه‌های پیشتاز نیز مشغول فعالیت شدم این بخش پر درآمدترین بخش سازمانهای پست به شمار
می رود كارهای این بخش با سیستم مكانیزه انجام می شد وقتی مرسولات را دریافت
می‌كردیم،مرسولات را در ترازوی دیجیتال وزنه می‌كردیم اطلاعات شخص در كامپیوتر می‌پرداختیم بعد از درج تمامی مشخصات مرسولات و شخص گیرنده و فرستنده برای پرینت آماده می شد .

هزینه پستی مرسولات از طریق مردم و خطوط تلفن اطلاعات مربوط به افزایش نرخ در حافظه كامپیوتر داده می‌شد و یا اینكه با محل Case (بدنه)‌كامپیوتر به واحد مركزی استان برای نرخ كد گذاری جدید ارسال می شد .

در آخر وقت اداری به حساب در آمد این بخش می پرداختیم و به كمك متصدی این باجه تعداد مرسولات را در یك دفتر ثبت روزانه می نوشتیم كنترل می‌كردیم و تعداد را كه در برگهای مخصوص روزانه می نوشتیم با كامپیوتر تطبیق می دادیم تا از درست بودن تعداد درآمد و هم مرسولات مطمئن شویم .

نامه‌های دریافتی با كد 20 رقمی ( باركد ) كد بندی می‌شوند . گزارشات را همراه با درآمد به دفتر امور مالی سازمان تحویل می‌دادیم و برگ آخر به امضاء حسابدار سازمان بایگانی می‌شد و این روال تا آخر هر ماه ادامه می‌یافت .

امور جاری در دست اقدام :

تجدید بنای ساختمان اداری مركز پست شهرستان میانه كه در حدود 20 سال قبل احداث شده بود یكی از امورات جاری در دست اقدام می‌باشد كه فعلاً از طریق سازمان شهرسازی اقدام می‌شد و نسبت به تخریب و احداث مجدد آن اقداماتی انجام یافته و در دست می‌باشد تا مساحت سازمان مورد استفاده فعلی اداره به یك و نیم برابر قبلی افزایش خواهد یافت .

یكی از امورات مهم در حال حاضر تعمیرات و بازسازی ساختمان اداری می‌باشد، همچنین كد گذاری كلیه اماكن مسكونی تجاری و اداری شهرستان میانه كه در حال انجام بوده و می‌باشد و در حقیقت حدود 70% آن انجام یافته و بقیه در حال انجام می‌باشد .

برنامه‌های آینده سازمان پست :

برنامه آینده سازمان پست به فعل رساندن اموراتی می‌باشد كه در پست به عناوین مختلف در اختیار داشته و دارد و همچنین به‌هنگام سازی برنامه كه از جمله كدگذاری كامل شهرستان و انجام امورات پستی بوسیله كد 10 رقمی كه در كشورهای پیشرفته و صنعتی در حال اجرا می‌باشد و یكی دیگر از برنامه‌های آینده سازمان در اختیار گرفتن دفاتر مخابرات روستاها می‌باشد كه كلیه روستاهای دارای تلفن زیر نظر این سازمان با ایجاد پست پیشتاز و با مدیریت اجرای این سازمان انجام خواهد گرفت كه در صورت اجرای آن ارتباط پستی و تلفن در حد قابل ملاحظه‌ای رشد خواهد یافت .

و یكی دیگر از برنامه‌های آینده سازمان این است كه در نظر دار زمینی خریداری كند و ساختمانی را تأسیس كند تا فعالیتهای بیشتری را ارائه دهد .

برنامه مهمی كه برای آینده نه‌چندان دور دارند این است كه طرح استفاده از پاكتهای حبابدار را اجباری كنند یعنی اینكه تمامی ارباب رجوعها باید مرسولة خود را در پاكتهای حبابدار قرار داده و تحویل باجة پستی دهند این طرح در خیلی از مراكز استانی كشور به عنوان آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است . لازم به ذكر است كه پاكتهای حبابدار از اصول استانداردهای بین‌المللی مطابقت می‌كند و از امنیت بیشتری برخوردار می‌باشد و به همین خاطر استفاده از این پاكتها در كل كشور اجباری خواهد شد .

تكنیكهایی كه توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی بكار می‌رود :

تكنیكهای مورد نظر واحد مربوطه همان مسائل حسابداری و انجام امورات فوق به وسیلة كنترل چگونگی اخذ درآمد و جمع‌آوری آن و ارسال درآمدهای فوق به حساب رابط درآمد جهت واریز به خزانه كشور می‌باشدو در واقع قسمت فوق یكی از حساس‌ترین واحد سازمان بوده و می‌باشد كه درستی انجام كار واحد مربوطه كمك شایانی به قسمت اخذ درآمد واقعی و نقدینگی شركت می‌كند .

همانطور كه در صفحات قبل اشاره شده است حسابداری جامعی در این سازمان وجود ندارد تا اینكه از تكنیكهای حسابداری استفاده نماید .

تكنیك حسابداری مورد استفاده در این سازمان فقط اطلاعات مالی روزانه خود را در اختیار واحد حسابداری استان قرار می‌دهد و چون كه اطلاعات مربوطه به واحد حسابداری استان محرمانه می‌باشد اطلاع از تكنیك مورد استفاده در واحد حسابداری استان در دست نمی‌باشد و می‌شود گفت كه كاملا بی‌اطلاع هستند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کارآموزی حسابداری اداره پست ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کارآموزی حسابداری اداره پست – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کارآموزی حسابداری اداره پست ;تاریخچه اداره پست;پست به عنوان یک عامل توسعه اقتصادی

کارآموزی حسابداری هلال احمر شهرستان ورامین 16 صفحه doc

همواره با پیشرفت سایر علوم و فنون حسابداری نیز در سالهای اخیر در جهت اراه اطلاعات دقیقتر و کمکهای موثرتر به مدیران و برنامه ریزان دچار تغییر و تحول فراوانی شده است بدون تردید تفهیم مطالب و مفاهیم حسابداری نیاز به تمرین و ممارست دارد که امید است با تلاشهای مستمر دانشجویان و هنرجویان و همکاری کارآموزان در جهت طرح مسائل مختلف در کلاس این نقص برطرف گ

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 65 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

هدف کار آموز

همواره با پیشرفت سایر علوم و فنون حسابداری نیز در سالهای اخیر در جهت اراه اطلاعات دقیقتر و کمکهای موثرتر به مدیران و برنامه ریزان دچار تغییر و تحول فراوانی شده است . بدون تردید تفهیم مطالب و مفاهیم حسابداری نیاز به تمرین و ممارست دارد که امید است با تلاشهای مستمر دانشجویان و هنرجویان و همکاری کارآموزان در جهت طرح مسائل مختلف در کلاس این نقص برطرف گردد . همچنین رهنمودها و پیشنهادهای صاحب نظران می تواند در هرچه پربارتر شدن کتاب موثر بوده بدین وسیله گامی مهم در جهت اعتلای علمی و تخصصی هنرجویان برداشته شود. در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزی های سازمان و تصمیم گیری های مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف ازدوره کارآموزی در این استکه کارآموزان عزیز پس ازفراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمت های مالی سازمانهای مختلف برآیند. امید است که سرپرستان محرتم با توضیحات بیشتر و طرح مسائل کاربردی در محل آموزش فراگیران در یادگیری بهتر یاری فرمایند.

هدف کلی

ایحاد توانایی لازم برای ثبت معاملات در دفاتر حسابداری و انجام عملیات مربوط به وجوه نقدی ، اسناد تجاری، حسابهای دریافتی، داراییهای ثابت، و حسابداری کالاهای امانی، دوایر، شعب، اعتبارات اسناد بدهی ها و تنظیم صورتهای مالی نهایی و اظهار نامه مالیاتی.

هزینه یا مراحل خرج

1- تشخیص (به عهده رئیس اداره)

2- تامین اعتبار ( مسئول حسابداری) بعد از فاکتور و بعد از قبض انبار

3- تعهد

4- تسجیل (رسیدگی مراحل)

5- اجازه پرداخت

6- حواله

– سند حسابداری تفکیک کننده است

– سند مرکب 2 بدهکار و 2 بستانکار دارد.

– هزینه های کل تعمیرات مالیات تعلق می گیرد

– سند های اصلی را از کپی جدا می کنیم

در اولین مرحله درخواست خرید

آنهایی که دستمزدی است یا امورات خرید ها درصد مالیات تعلق می گیرد امور خدماتی : نظیر اجرت دستمزد کرایه ماشین، تعمیرات، خدمات کامپیوتری و حسابداری ریخته می شود.

جمله به پیوست : برای سلیقه اول آن می آید

جمله برای دستور پرداخت برای سلیقه به کار برده می شود.

جمع کل را وارد سند هزینه رسمی می کنیم

و در سند حسابداری نیز به همان روش یعنی جمع کل عمل می کنیم.

پرداخت مالیاتی را به اداره دارایی می فرستیم و رسید آن را ضمیمه سندها می کنیم.

برای سند حسابداری که برای خود شرکت است نیاز است برای تمام سند هزینه رسمی جدا جدا سند حسابداری بخورد می توانیم یک ثبت کلی در سند حسابداری بزنیم.

و برای ثبت هزینه هایی که مالیات دارند را می نویسیم و در بستانکار آن ثبت می کنیم تا از هزینه مربوطه به خود آن کم می شود.

بانک حسابرسی به شماره حساب 49/5353

شکل ثبت هزینه هایی که مالیات دارند

فرم شماره 1

هزینه 100 واحد (بدهکار)

مالیات 10 واحد (بستانکار)

بانک جاری90 واحد (بستانکار)

بابت پرداخت مالیات 5% به اداره مالیات و دارایی

کسور ارسالی ( بدهکار)

بانک جاری (بستانکار)

ثبت بالانس زدن به یک ترکیب است.

برای زدن سند هزینه از دستور پرداخت کلید هزینه را یکی می کنیم و بعدا اگر مالیات داشت از آن کسر می کنیم و بعد ثبت کسری مالیات را وارد می کنیم

برای زدن دستور پرداخت هر کدام از هزینه های درخواست اولیه را وارد می کنیم

برای زدن حسابداری از روی سند هزینه رسمی هزینه را بدهکار و بانک را بستانکار می کنیم و اگر مالیات داشته باشیم مالیات را بستانکار می کنیم.

مراحل نوشتن سند حسابداری

ابتدا فرم دستور خرید را پر می کنیم و به امضای رئیس اداره می رسانیم و بعد از آن امضای حسابدار و بعدا تنخواه گردان با توجه به دستورات خرید، خریداری لازم را انجام می دهد و طی فاکتور خرید تحویل حسابدار می دهد و حسابدار برگه ای بنام دستور پرداخت که به اعضای رئیس اداره می رسد را با فاکتورها و دستور خرید و پرداخت به یکدیگر ضمیمه می کنیم و اصل ها و کپی های هر برگه را از یکدیگر جدا می کنیم و بعد از آن خریدها را به صورت شرح سند هزینه رسمی می زنیم بر روی سند هزینه های رسمی عدد هزینه – بودجه بخش – آرم هلال احمر – تاریخ – نام اداره و شخص تنخواه گردان نوشته می شود تنخواه گردان شخصی است که حسابدار مبلغی را در اختیارش در ابتدای دوره مالی قرار می دهد و برای هر خرید تنخواه موظف اقدام به خریدهای لازم کند و فاکتورها را نزد حسابدار بیارد تا حسابدار دوباره آن را شارژ کند و بعد از سند هزینه رسمی سند حسابداری می زنیم . اجزا سند حسابداری شامل : تاریخ – شماره برگه – شماره روزنامه – شماره چک

شکل سند حسابداری

کل

معین

شرح حساب

بدهکار

بستانکار

152

برنامه امداد و نجات

برنامه آموزش امداد مستقیم

کسور وصولی

بانک جاری

856600

627000

23380

000/166022

دفاتر معین درآمد های داخلی و دفتر معین اختصاصی

برای ثبت سرفصل ها در دفتر معین ابتدا اسناد را بررسی و هر یک را وارد دفتر معین می کنیم. در دفتر معین حسابهایی به اسم بدهکار بستانکار وجود ندارد بلکه آن سرفصل را بصورت روشنی باز می نمائیم و به صورت شرح رویداد مورد نظر در دفتر معین ثبت می کنیم و در انتهای صفحه از اعداد داخل صفحه از اعداد داخل صفحه یک جمع کلی می گیریم . فرق سرفصل ها و شرح های دفتر معین درآمد داخلی با دفتر معین اختصاصی در این است که در دفتر معین درآمد داخلی درآمدهای خود اداره نوشته می شود و در دفتر معین اختصاصی درآمدهایی که از استان تهران وارد شده ثبت می گردد برای راحت تر و منظم شدن سرفصل ها در قسمت راهنمای صفحه تمامی سرفصل ها را وارد می کنیم با شماره صفحه مثال: بانک جاری پرداخت چکهای بین راهی – درآمد داخلی پیش بینی شده – علل حساب سنواتی درآمد داخلی وصولی – کنترل حساب اموال منقول و کنترل اموال غیر منقول و در دفتر معین احتصاصی سرفصل هایی که وارد می شود شامل برنامه امداد و نجات – تهیه و تدارک حق الزحمه طرف حساب تظمینات حساب تظمینات سپرده نزد ذی حساب تفکیک دارایی – سرمایه ای – سپرده دریافتی – بستانکاران – تنخواه گردان دریافتی از استان تهران و … .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کارآموزی حسابداری هلال احمر شهرستان ورامین ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کارآموزی حسابداری هلال احمر شهرستان ورامین – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کارآموزی حسابداری هلال احمر شهرستان ورامین ;دفاتر معین درآمد های داخلی و دفتر معین اختصاصی;مراحل نوشتن سند حسابداری